Afgørelse

umami.dk

Umami.dk ApS

MOD

Diana Hierbæk Görlitz

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”umami.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Umami.dk ApS driver en eksklusiv og stilfuld catering-virksomhed til en bred vifte af forskelligartede arrangementer og ønsker i den forbindelse domænet Umami.dk. Umami er en essentiel bestanddel i virksomhedens koncept. Det kan imidlertid konstateres, at domænet Umami.dk er ejet af indklagede, Diana Hierbæk Görlitz, se bilag 2. Når domænenavnet umami.dk tilgås, bliver man ”redirected” til ”bofsandwi.ch”, som er indklagedes samlevers hjemmeside, som sammen med sit team ”De Brune Riddere” hvert år anmelder 100 vis af bøfsandwich. Klager har flere gange kontaktet indklagede med henblik på at overtage domænet mod evighedsrettigheder over domænet samt kontantbetaling. Det har i imidlertid ikke været muligt at finde en mindelig løsning, navnlig grundet at indklagede ikke responderer på klagers henvendelser, hvilket har medført nærværende klage. Undertegnede, advokat, Morten Malling Anker-Møller, forsøgte derfor den 25. juni 2019 at kontakte indklagede via den oplyste e-mailadresse, di@umami.dk, med tilbud om kr. stort 20.000 mod at indklagede overgav domænenavnet til klager, jf. bilag 3. Det viser sig dog, at indklagede ikke kan modtage mails på den angivende mail, og trods adskillige leveringsforsøg kunne omtalte mail ikke leveres til indklagede, jf. bilag 4. Som følge heraf kontaktede advokat Morten Malling Anker-Møller derfor indklagede telefonisk den 2. juli 2019. Indklagede tilkendegav utvetydigt at være pengemotiveret, men fremtrådte i øvrigt særdeles ubehagelig med kulmination af at smide røret på. Indklagedes særdeles ubehagelige opførsel medførte indklagedes sms til advokat Morten Malling Anker-Møller den efterfølgende nat, jf. bilag 5. Heri tilkendegiver indklagede, at mailen ”di@umami.dk” ikke fungerer og oplyser derfor en korrekt kontaktmail, som fremstår som en privat mail ”di@hierbaek.dk”. Det må derfor lægges til grund, at indklagede ikke anvender den pågældende email. Det skal i den forbindelse særligt bemærkes, at indklagede ikke på anden vis end via den ufunktionsdygtige e-mail er forbundet til domænenavnet, hverken som privat person eller som forretningsvirksomhed. Indklagedes fastfrysning af domænenavnet fremstår dels ubegrundet, dels i strid med beskyttelsen af domænenavne samt at være begrundet i ønsket om en økonomisk gevinst. Som oplyst af klager har indklagede angiveligt tidligere har været i økonomiske forhandlinger om domænenavnet med den tidligere Restaurant Umami.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, jf. bilag A og D. Bilager kopi af e-mail af 25. juni 2019 mellem klagerens advokat og indklagede, hvori klageren tilbyder indklagede 20.000 kr. for overdragelsen af domænenavnet ”umami.dk”. Bilager kopi af en automatisk afsendt e-mail af 26. juni 2019 med meddelelse om, at en nærmere bestemt e-mail ikke kunne leveres på e-mailadressen ”di@umami.dk”. Bilag er kopi af en udateret sms fra Diana, hvori det bl.a. oplyses, at hendes e-mailadresse er ”di@hierbaek.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har ejet domænet siden 2004 og har afvist at sælge til flere forskellige interesserede gennem tiden herunder restaurant umami, som tilbød væsentligt mere mens jeg var studerende og havde mere brug for pengene. Klager har, det forgange år, udenom den officielle kontaktformular på DK-hostmasters site, flere gange kontaktet mig med købstilbud og er blevet afvist, da jeg ikke ønsker at afhænde domænet. Jeg tilbød på et tidspunkt i en telefonsamtale, at klager kunne få lov at lægge sit materiale på domænet uden betaling, bare for at få fred, det var vedkommende ikke interesseret i. Subsidiært: Som 3. generation i min familie der er kok betyder det meget for mig at have et domæne og en mail-adresse der associeres med velsmag. I forbindelse med at vi har flyttet webhotel, peger umami.dk på bøfsandwich.dk da min husbond er grundlægger af De Brune Riddere som anmelder bøfsandwiches med sovs. En servering der i den grad indeholder umami, hvorfor relevansen absolut er tilstede. Det er en fejl at mailen ikke virker, en fejl vi ikke kan rette, fordi denne klage er oprettet – hvorfor jeg ikke modtager mails omkring gastronomi og rejser. Hvilket er stærkt forstyrrende her i feriesæsonen. Jeg har tidligere drevet en virksomhed med navnet umami.dk, denne er lukket ned pga personlige forhold. Jeg har et stærkt ønske om at genstarte denne, på et senere tidspunkt, når omstændighederne igen tillader mig at bruge min tid på det jeg brænder for. Der findes ptselskaber på CVR.dk der hedder noget med Umami, et af de lukkede er mit gamle. Klagers virksomhed hed ’Mad og Mad indtil maj 2018, derefter ’umami catering’ og først 4. Juli 2019 (!) har de ændret deres navn til “umami.dk”, se bilag A sideøverst I forhold til det beskrevne telefonopkald, så har jeg en ganske anderledes oplevelse og opfattelse af forløbet. Jeg svarer opkaldet trods at jeg er på ferie i Paris og midt i en eftermiddagslur i hedebølgen, hvorfor jeg gentagne gange afviser at diskutere emnet på det givne tidspunkt - uden at vinde gehør, hvilket jeg synes var direkte ubehøvlet. Jeg har desværre nok været for venlig i min måde, at afvise den ret pågående klager såvel som dennes advokat. ... Jeg mener ikke der er hjemmel til at behandle sagen, da der ikke er belæg for påstande der falder under domænelovens (LOV nr 164 af 26/02/2014) paragraf 28. Særligt ikke, at jeg (som klager påstå• agerer i strid med §25. Subsidiært: Jeg har troligt betalt for domænet siden en livskrise indtraf og jeg ikke kunne drive min virksomhed, med håbet om at kunne vende tilbage til, at min passion kunne være en del af mit virke og levebrød en dag. Det opleves helt urimeligt gentagende gange at blive opsøgt og presset til at sælge noget jeg fra starten gjorde klart ikke var til salg, for så til sidst at blive ringet op af en advokat gentagende gange for at lægge yderligere pres på mig. Datatilsynet har for nyligt gjort det klart at personoplysninger om domæneindehaver ikke må ligge frit tilgængelige, hos DK-Hostmaster, hvilket forhåbentlig betyder, at jeg og andre fremover kan blive skånet for direkte kontakt når vi ikke er interesserede i et salg. Havde klager valgt den korrekte indgang, havde jeg aldrig tilladt vedkommende adgang til mine kontaktoplysninger, og jeg var forskånet for gentagne og i stigende grad ubehagelige henvendelser, hvor jeg som et venligt imødekommende menneske tages til indtægt for en adfærd og griskhed der siger mere om klager end undertegnede. Ydermere er ordet umami på ingen måde unikt idet, at det er en af degrundsmage, sammen med sød, salt surt og bittert.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING: Indledningsvist bemærkes, at klager på ingen måde har henvendt sig til indklagede på en ubehagelig måde. Indklagede er blevet kontaktet pr. e-mail såvel som telefonisk gange af undertegnede. I første telefonsamtale var det tvært imod indklagede der var ikke var i stand til at holde en ordentlig tone, hvilket indklagede da også efterfølgende beklagede, ved sin SMS- besked fremsendt til undertegnede. SMS-beskeden er allerede fremlagt som sagens Bilag 5, hvilken besked synes at være i modstrid med indklagedes sagsfremstilling. Efter at have modtaget indklagedes SMS-besked (Bilag 5) ringede undertegnede indklagede op igen, hvor indklagede efter ganske kort tid lagde røret på. Grundet indklagedes umuliggørelse af mindelige forhandlinger, er nærværende klagesag desværre blevet nødvendiggjort. Indklagede anfører, at hun ”tidligere drevet en virksomhed med navnet umami.dk, denne er lukket ned pga personlige forhold.” og at hun ”har et stærkt ønske om at genstarte denne, på et senere tidspunkt, når omstændighederne igen tillader mig at bruge min tid på det jeg brænder for.”. Det fremgår af registreringshistorikken på www.cvr.dk, at indklagede stiftede et holdingselskab den 15. oktober 2008 ved navn HOLDINGSELSKABET AF 26. JULI 2008 ApS, som blandt andre binavne den 25. januar 2009 fik tilknyttet binavnet UMAMI.DK ApS. Selskabet blev opløst ved erklæring den 15. august 2011. Historik fra www.cvr.dk fremlægges som Bilag 6. På www.cvr.dk er dertilgængelige årsregnskaber for indklagedes tidligere holdingselskab. Det første for perioden fra stiftelsen til 15. oktober 2008 – 31. december 2009, der udviser en omsætning på kr. 27.670,00 og det andet for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2010, der udviser en omsætning på kr. 4.000,00. Regnskaberne fremlægges som henholdsvis Bilag og Bilag 8. Konkluderende har der kun været en ganske kortvarig og i øvrigt særdeles begrænset aktivitet i selskabet. Indklagede gør gældende, at hun gerne vil genstarte sin virksomhed, men disse overvejelser har indtil videre taget indklagedeår. Det er i øvrigt uden betydning for nærværende sag, at indklagede er af den opfattelse, at bøfsandwiches med sovs i den grad indeholder umami, da det er ganske utænkeligt, at man ved en google-søgning på umami skulle blive ledt ind på De Brune Ridderes hjemmeside. Det er derimod uproblematisk at få det opsat således, at virksomheden ”Umami.dk ApS” kommer frem ved en google-søgning på umami. Opsummerende har Klager, som driver virksomheden Umami.dk ApS, et vægtigt behov for domænet, og indklagede har ikke noget som helst aktuelt eller forventeligt realistisk behov for domænet.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende det i 2011 opløste selskab HOLDINGSELSKABET AF 26. JULI 2008 ApS. Bilager kopi af årsrapport for selskabet HOLDINGSELSKABET AF 26. JULI 2008 ApS’ første regnskabsår. Bilag er kopi af årsrapport for 2010 for selskabet HOLDINGSELSKABET AF 26. JULI 2008 ApS. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Klager og klagers advokat er flere gange udtrykkeligt blevet gjort opmærksom på, at jeg ikke har i sinde at sælge domænenavnet. Jeg fik de første henvendelser fra klager før denne skiftede sit firmas bi-navn til ”umami catering ApS” i 2018 og afviste allerede da blankt et salg. Trods denne klare udmelding, har både klager og dennes advokat flere gange kontaktet mig pr. telefon. Disse uanmodede og uønskede telefoniske henvendelser oplevede jeg som særdeles generende, idet jeg allerede under det første opkald fra klagers advokat gjorde denne opmærksom på, at jeg ikke ønskede at sælge eller diskutere emnet telefonisk – og i særdeleshed ikke under min gastronomiske inspirationsrejse i juni/juli – en tradition jeg har med mig, fra min tid som kokkelev hos Jan Hurtigkarl og Co, hvor cheferne gjorde dette hvert år. Som også anført af klager, har jeg i perioden 25. januar 2009 til 15. august 2011 drevet virksomhed under binavnet Umami.dk ApS. De af klager fremlagte finansielle resultater for min virksomhed kan ikke have nogen betydning i denne sag. I perioden fra april 2004 til januar 2009 drev jeg ikke ApS men havde derimod en personlig virksomhed både med og uden CVR. Omend klager beskriver det som en kortvarig aktivitet, er det dog alligevel betydeligt længere end den periode i hvilken klager har drevet virksomhed under navnene ”umami catering ApS” og ”Umami.dk ApS”. Klager skiftede ifølge cvr- registeret (Bilag A) navn til ”umami catering ApS” den 28. maj 2018 og skiftede navn til ”Umami.dk ApS” den 4. juli 2019. Ydermere har der været løbende aktivitet på siderne hvilket et opslag på internetarkivet waybackmachine.org https://web.archive.org/web/2018*/www.umami.dk kan dokumentere, jeg har blogget om mad, rådgivet om sundhed, drevet livstilskurser, undervist sindslidende, forsøgt mig som konsulent mm. Som det også fremgår af den fremlagte SMS-besked (bilag 5), samtykkede jeg, under pres, til at klagers advokat i stedet kunne kontakte mig pr. mail, hvilket klagers advokat åbenlyst ignorerede og i stedet valgte at klage til domæneklagenævnet, hvilket jeg opfatter som stærkt urimeligt. Det er krænkende for min retsfølelse, at der kan sættes spørgsmålstegn ved tilhørsforholdet til noget jeg har købt, betalt og vedligeholdt gennem år. Ejendomsret og lighed for loven er en grundpille i vores samfund, og det går over min forstand, at en virksomhed, der end ikke eksisterede da jeg købte mit domæne, skal kunne true med og måske endda få lov til at fratage mig det. I øvrigt ses det ved et opslag på klagers hjemmeside den 16. august 2019 (Bilag b), at klager fortsat præsenterer sig som ”umami catering ApS”, trods skiftet af navn til Umami.dk. Det af klager påståede vægtige behov for domænet umami.dk har således endnu ikke manifesteret sig i klagers udtryk mod dennes kunder. Det er i den forbindelse værd at understrege, at klager skiftede navn til Umami.dk ApS, velvidende, at domænenavnet umami.dk ikke var ledigt – og ej heller til salg. Min mail adresse di@umami.dk har fulgt mig siden jeg erhvervede domænet i 2004, herunder på rejser i hele verden. Den er dermed min officielle kontakt til madskribenter, restauranter, restauratører, fødevareproducenter, delikatesseeksportører, vinbønder, mikro bryggerier og mange flere. Som tredje generation der er udlært kok i min familie (min Morfars faglighed var så stor, at den er beskrevet af tidligere medarbejdere, hvis man googler hans navn Arne Hierbæk), ligger passionen for mad i mit DNA. Det er af stor betydning for min identitet, at forretningspartnere og interessefæller kan genkende dette i mine kontaktoplysninger og min mailadresse. Det at den nu er blokeret, gør at jeg er ved at miste de forretningsmuligheder som jeg bl.a. var i Paris for at opsøge, da klagers advokat kontaktede mig for anden gang. Som anført i mit svarskrift, er Umami et almindeligt ord. Ordet er optaget i den danske retskrivningsordbog i 1998 (Bilag c). Ordet staves i øvrigt på samme måde på de fleste hovedsprog. En google søgning på ordet ”Umami” den 16. august 2019, giver således ca. 14.600.000 resultater. Afgrænses søgningen til sidder på dansk giver det i stedet ca. 142.000 resultater. Idet domænet Umami.dk består af det almindelige ord ”umami” som frit kan benyttes af alle, og hvis signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge, mener jeg ikke at klager ved sin ad-hoc ændring af virksomhedens navn i juli måned i år har opnået en bedre ret til domænet end den anvendelse jeg har haft af domænet gennem tiden – og i forhold til den påtænkte brug til igen selv at drive gastronomisk orienteret virksomhed via domænet. At klager mener at en cateringvirksomhed skulle være nærmere forbundet med begrebet umami, end anmeldelser af bøfsandwiches er blot udtryk for klagers manglende kendskab til - og forståelse af - hvad umami er. Opsummering Jeg har siden jeg registrerede domænet anvendt det til; - Egen virksomhed - ”Visitkort”, som led i mit professionelle virke som gastronom og kok samt rådgivning til catering og restaurationsbranchen. - Inspirationsside i forbindelse med mit virke indenfor sundhed, trivsel og livsstil - I dag henviser det – som en midlertidig foranstaltning - til domænet https://bofsandwi.ch/, som tillige er forbundet med begrebet umami, idet det netop handler om smagsoplevelsen. - Både min kommercielle og min private anvendelse af domænet har været forbundet med betydningen af Umami ... Klager: - Var vidende om at domænenavnet ikke var til salg, da klager skiftede navn fra MADOGMAD.DK ApS til umami catering ApS i maj 2018– For klager havde allerede på dette tidspunkt kontaktet mig og forhørt sig om en overdragelse af domænet. - Ydermere var det kendt for både klager og dennes advokat, at domænet ikke var til salg da klagers virksomhed fik bi-navnet umami.dk ApS i juli 2019, og jeg kan ikke opfatte det som andet en et forsøg på manipulation og pressur for at fremme den klage de havde i støbeskeen. Da klagers virksomhed allerede har skiftet navngange påår, mens jeg har haft arbejdet med mit umami-brand som en del af min proffessionelle identitet i år, er det mit håb og min klare forventning, som borger i et retssamfund med institutioner der objektivt skal sikre rimelighed, at domæneklagenævnet vil lade mig beholde mig domæne.” Som bilag B har indklagede fremlagt skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”umamicatering.dk”. Bilag C er et dokument med forskellige forklaringer på betydningen af ordet ”umami”. Sekretariatet har ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at klageren er registreret med startdato den 4. august 2014 under navnet MADOGMAD.DK ApS, at klageren den 28. maj 2018 ændrede navn til umami catering ApS, som igen den 3. juli 2019 blev ændret til Umami.dk ApS. Det fremgår endvidere, at klageren har registreret binavnene MADOGMAD.DK ApS og umami catering ApS. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”umamicatering.dk” har sekretariatet den 29. september 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”umami.dk” den 29. september 2019 blev viderestillet til hjemmesiden på domænenavnet ”bofsandwi.ch”, hvorfra sekretariatet den 29. september 2019 har taget følgende kopi: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i 2017 og 2018, bl.a. den 22. marts 2018, er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”umami.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomheden med navnet Umami.dk Aps og tillige benytter sig af binavnet Umami Catering ApS, og at klageren derfor har et bydende nødvendigt behov for domænenavnet ”umami.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”umami.dk”, • at e-mailadressen ”di@umami.dk” ikke er aktiv, • at domænenavnet ”umami.dk” viderestiller til domænenavnet ”bofsandwi.ch”, hvor der anmeldes bøfsandwich, • at indklagede alene fastholder registreringen af domænenavnet ”umami.dk” med økonomisk gevinst for øjet, • at indklagedes fastfrysning af domænenavnet ”umami.dk” fremstår som ubegrundet og i strid med beskyttelsen af domænenavne, • at indklagede ikke er forbundet til domænenavnet ”umami.dk” hverken som privatperson eller som virksomhed, • at klageren er forbundet med domænenavnet ”umami.dk” og ikke kun til at få henvisninger til anden hjemmeside, • at indklagedes tidligere virksomhed har været ganske kortvarig og med særdeles begrænset aktivitet, og • at indklagede ikke har noget som helst aktuelt eller forventeligt realistisk behov for domænenavnet ”umami.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er 3. generation af kokke i sin familie, og at det derfor betyder meget for hende at have et domænenavn og en e-mailadresse, der forbindes med velsmag, • at indklagede har afvist at sælge domænenavnet ”umami.dk” til flere forskellige interesserede gennem tiden, herunder Restaurant Umami, som tilbød væsentligt mere end klageren, • at klageren flere gange har kontaktet indklagede med købstilbud, hvilket indklagede har afvist, da hun ikke ønsker at afhænde domænet, • at domænenavnet ”umami.dk” som en midlertidig foranstaltning viderestiller til en hjemmeside, som anmelder bøfsandwicher med sovs, hvilket er en servering, der i høj grad indeholder umami, • at det skyldes en fejl, at indklagedes e-mailadresse på domænenavnet ”umami.dk” ikke virker, • at indklagede tidligere har drevet en virksomhed med navnet ”umami.dk”, og at indklagede har et stærkt ønske om at genstarte denne virksomhed på et senere tidspunkt, når omstændighederne tillader det, • at der tidligere har været løbende aktivitet på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”umami.dk”, • at ordet ”umami” ikke er unikt, da det er en af de fem grundsmage, og at ordet derfor frit kan benyttes af alle, • at klager fortsat præsenterer sig med navnet ”umami catering ApS”, • at der ikke er hjemmel til at behandle denne domæneklagesag, da den falder under for domænelovens § 28, og • at indklagede ikke har handlet i strid med domænelovens § 25.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede alene fastholder registreringen af domænenavnet ”umami.dk” med økonomisk gevinst for øjet. Sagen giver derfor i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”umami.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”umami.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 28. maj 2018 ændrede navn til umami catering ApS, som igen den 3. juli 2019 – to dage inden indgivelse af klagen i denne sag - blev ændret til Umami.dk ApS, samt at klageren markedsfører sin cateringvirksomhed under betegnelsen ”umami catering” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”umamicatering.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”umami.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”umami.dk” består af et almindeligt ord, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Domænenavnet ”umami.dk” viderestiller for øjeblikket til domænenavnet ”bofsanwi.ch”, som er en hjemmeside, som anmelder bøfsandwicher med sovs. Indklagede har oplyst, at indklagede tidligere har drevet en virksomhed med navnet ”umami.dk”, og at der i den forbindelse løbende har været aktivitet på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”umami.dk”. Indklagede har endvidere oplyst, at hun har et ønske om at genstarte denne virksomhed, samt at hun i en længere årrække har bugt domænenavnet ”umami.dk” til e-mailadresse. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”umami.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”umami.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”umami.dk” mange år tidligere end det tidspunkt, hvor klageren valgte at lade ordet ”umami” indgå i sit virksomhedsnavn. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 13

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Umami.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.