Afgørelse

kundetbedste.dk

KUN DET BEDSTE ApS

MOD

Kenneth Bruun Jørgensen

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kundetbedste.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en egentlig påstand i sagen, jf. dog nærmere neden for i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet KUN DET BEDSTE ApS (CVR-nummer 36559160) med startdato den 4. marts 2015. Selskabet har til formål at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabet er endvidere registreret under branchekode ”479111 Detailhandel med dagligvarer via internet”. Det fremgår af klageskriftet bl.a., at klageren driver en gaveforretning med tilhørende webshop fra domænenavnet ”kundetbedste.com”. Ved opslag den 10. november 2019 på ”kundetbedste.com” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om os” nederst på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Kun Det Bedste.com er en virksomhed som vil forene og smelte to verdner sammen. En dynamisk webshop med salg til både private og virksomheder, og god ”gammeldags” face-to- face salg til virksomheder ude ved kunden eller i vores showroom med salg af unikke gaver og alt samlet på et sted. [...] Vi er en virksomhed hvor service, et smalt og unikt produktsortiment, kompetencer, integritet og tilgængelighed til stadighed vil være vores ambition og erklærede mål for, altid at kunne leverer jer unikke gaver i en særlig høj kvalitet, og altid med udgangspunkt i jer og med jer i centrum, deraf navnet kun det bedste.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Kun Det Bedste ApS blev stiftet 04.03.2015. Kun Det Bedste er en gaveforretning med tilhørende webshop. Kun Det Bedste ønskede derfor domænenavnet www.kundetbedste.dk (som en national nærmere end international webshop), men erfarede at domænenavnet allerede var taget. Søren fra Kun Det Bedste tog derfor kontakt til ejeren af domænet, Kenneth, den 17.02.2015 først pr. telefon og opfølgende pr. mail. Her tilbød Kun Det Bedste ApS at købe domænet i to forskellige tilbud: først med 1% anpart i virksomheden og senere et kontantbeløb på 2000 kr. Kenneth (domæneeje• afviste dog begge tilbud. På grund af afvisningen købte Kun Det Bedste ApS i stedet domænenavnet ”www.kundetbedste.com”. Her år efter er domænenavnet kundetbedste.dk stadig ikke i brug. [...] www.kundetbedste.com er flittigt besøgt i dag med 724.065 sessioner og 17.899 ordrer siden opstarten i april 2015 frem til juli 2019. Vi oplever dog kunder som påstår at have kontaktet os tidligere, eller ikke kunnet finde vores produkter og oplysninger, fordi de bruger .dk i stedet for .com. Vi ønsker derfor at overtage / købe domænet www.kundetbedste.dk, så vi kan lede disse kunder på rette vej og benytte både kundetbedste.com og kundetbedste.dk. Vi kan se at www.kundetbedste.dk fortsat ikke bliver benyttet herår efter vi forsøgte at opkøbe domænet. Vi mener derfor at domænenavnet ville være til større nytte hos Kun Det Bedste ApS.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af en e-mailkorrespondance fra februar og marts 2015 mellem klageren v/ Søren Andersen og indklagede vedrørende en eventuel overdragelse af domænenavnet ”kundetbedste.dk”. Af korrespondancen fremgår bl.a., at klageren tilbyder indklagede én procent af overskuddet og af anparterne i klagerens virksomhed, hvis klageren til gengæld overdrager domænenavnet ”kundetbedste.dk”. Desuden fremgår det, at indklagede i anledning af klagerens tilbud efterspørger yderligere oplysninger om de produkter, som klageren ønsker at sælge, samt et udkast til en forretningsplan. Efterfølgende vender klageren tilbage og oplyser indklagede om, at dennes forretningspartner synes tilbuddet var ”en lidt halvdårlig idé”, hvorfor klageren nu kan tilbyde indklagede et beløb på 2.000 kr. for at overdrage domænenavnet. Bilager et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”kundetbedste.dk”. Af skærmprintet fremgår, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. Bilag er tilsyneladende et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”kundetbedste.dk”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilager en udskrift af 4. juli 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag er en fuldmagt dateret den 4. juni 2019 til Sofie Sommer Laursen om repræsentation ved Klagenævnet for Domænenavne i nærværende sag. Fuldmagten er underskrevet af Charlotte Wienmann Andersen. Ved sekretariatets opslag den 5. juli 2019 og fornyet opslag den 10. november 2019 på ”kundetbedste.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg har netop igen fået adgang til min email, Kenneth@[udeladt].dk, som jeg ikke har tjekket siden medio maj, og kan se at der er indgået en mail den 05/07/2019 og d.d. omkring mit domæne kundetbedste.dk. Er det kutyme at folk går direkte til jer og ikke forhører sig hos ejer at domænet FØR en klage? Jeg kan se, at de har refereret en mail samtale, vi havde tilbage i 2015. Det er korrekt at de forsøgte at købe domænet af mig på det tidspunkt, og jeg afviste at sælge for et lavt kontant beløb på det tidspunkt, udelukkende fordi de først havde tilbudt noget andet som for mig havde en meget større værdi. Jeg synes der er dårlig praktisk at bruge det som ”bevis” hvis de forsøger at vise dårlige hensigter fra min side. Desuden siger han i e-mailen at de har valgt et andet navn. Så forsøger han der at snyde mig således at jeg vil acceptere de 2.000kr? Det er sgu da latterligt. Det er en direkte løgn Søren fortæller mig i denne situation. Den 08.03.15 siger han at de har valgt et andet navn. På virk.dk kan jeg se at kun det bedste aps (36559160) er oprettet den 04.03.15. Altså er det en direkte løgn, det synes jeg sgu viser dårlige hensigter. Jeg har siden den mailkorrespondance ikke haft kontakt med nogen fra firmaet.. [...] Det er korrekt at der på domænet ikke er en ”offentlig side”. kundetbedste.dk bruger jeg til udvikling af diverse ting, f.eks. mini-apps, samt privat portal side når jeg er ude i verden og jeg skal bruge mine bookmarks samt til en andre private ting som jeg ikke stoler på skal ligge i skyen. Og det er klart man ikke finder noget på portsom er standard web-porten, for den bruger jeg ikke af sikkerhedsmæssige årsager... Desuden har jeg været ejer siden 11-09-2013. At en virksomhed oprettet i 2015 kan strong-arm en domæneejer som mig er sgu lidt ulækkert. Hvis man overvejede at bruge sådan et klagenævn som her, så synes jeg det ville være god stil at kontakte mig igen og ikke antage at verden så ud som i 2015, før man kørte sådan en sag... Pointen med at registrer netop det navn var som den gimmick der ligger i navnet – nemlig at det var noget godt som var på domænet, der ligger intet andet i det. Der var en potentiel erhvervsbagtanke bag købet, da jeg på tidspunktet var involveret i et par projekter, men da vi opgav dette næsten før domænet var købt overgik det til mit private brug.” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Vi kan læse af svarskriftet den 23/7 2019, at Kenneth ikke synes vi har valgt den rette tilgangsmåde. Vi har simpelthen valgt at tage kontakt denne vej igennem, da vi ønskede en fair vurdering af hvem der kan have mest gavn af hjemmesiden www.kundetbedste.dk, og igennem en kollega i branchen, havde fået at vide at det var kutyme at benytte Klagenævnet for Domænenavne, hvis man ønskede at overtage et domænenavn. Som Kenneth rigtigt nok refererer til, blev han i sin tid tilbudt 1% af virksomheden (e-mail samtale jævnfør Bilag – Købe domænenavn www.kundetbedste.dk), hvorved han svarer at han ønsker at vide mere om virksomheden inden Kun Det Bedste ApS kan købe domænenavnet ifølge ham selv: ”Jeg kunne godt tænke mig at se noget mere om de produkter i vil sælge, samt at se et udkast til en forretningsplan. For i bund og grund handler det om penge, så jeg er nød til at vurdere om der er noget økonomi i det. Plus jeg gerne vil have en mulighed for at vurdere potentialet i forretningen.” (Kenneth Jørgensen, 08.02.2015). Søren, fra Kun Det Bedste ApS svarer først tilbage 08.03.2015, hvori han også nævner at have valgt et andet navn (her mener Søren domænenavn), hvilket er sandt, som Kenneth skriver er virksomheden Kun Det Bedste ApS nemlig stiftet den 04.03.2015 (altsådage inden mailen er send• – og domænenavnet www.kundetbedste.com er købt den 03.03.2015 (jævnfør Bilag– køb af www.kundetbedste.com). Søren har altså ikke løjet overfor Kenneth, som Kenneth ellers beskylder. Kenneth beskriver i mailen, at han bruger hjemmesiden til private ”bookmarks” og ting han ikke ønsker i skyen – og at der er en gimmick i navnet, men at den kun er til privat brug. Vi kan derfor ikke se hvorfor hans private hjemmeside absolut skal være www.kundetbedste.dk, når ingen andre tilgår denne. I vores øjne kunne domænenavnet være hvilket som helst, når kun han selv skal benytte det, og der ikke længere er en erhvervstanke bag. Vi vil derfor gerne tilbyde at købe og betale et andet tilgængeligt domæne til Kenneth, som han kan benytte til de førnævnte ting, der på nuværende tidspunkt ligger på www.kundetbedste.dk. Vi håber at dette er en løsning der kan være god for begge parter, så vi ikke mister kunder, som tror at vores hjemmeside ikke eksisterer, når de bliver mødt af en tom hjemmeside, hvis de skriver .dk i stedet for .com – og samtidig kan Kenneth benytte det nye domænenavn til fuldstændig de samme dokumenter, oplysninger og udvikling som han tidligere har gemt bag www.kundetbedste.dk.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift vedrørende registreringen af domænenavnet ”kundetbedste.com”, hvoraf det fremgår bl.a., at det pågældende domænenavn er registreret den 3. marts 2015. Sekretariatet har ved opslag den 10. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”kundetbedste.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (KJ389-DK) er anført som registrant af yderligere syv domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavn: effectus.dk rebelminds.dk rekrutteringsmaegler.dk rekrutteringsmaeglere.dk rekrutteringsmaegleren.dk rekrutteringsmaeglerne.dk rekrutteringsmægleren.dk Ved opslag den 10. november 2019 på ovennævnte domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i fem tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside (”rekrutteringsmaegler.dk”, ”rekrutteringsmaeglere. dk”, ”rekrutteringsmaegleren.dk”, ”rekrutteringsmaeglerne.dk” og ”rekrutteringsmægleren.dk”). De øvrige to domænenavne indeholdt henholdsvis en hjemmeside om rekruttering for virksomheden Rebel Minds Business Consulting (”rebelminds.dk”) og en hjemmeside, der var oplyst som værende under vedligeholdelse (”effectus.dk”). Sekretariatet har ved opslag den 10. november 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der under domænenavnet ”kundetbedste.dk” ikke ses at være lagret nogen hjemmesider. Ved sekretariatets søgning på ”kun det bedste” den 10. november 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 377.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteaf søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater vedrørte i altovervejende grad (lovprisend• omtale/markedsføring af forskellige produkter, idet enkelte søgeresultater vedrørte en bog af Erik W. Pedersen med titlen ”Livet vil os kun det bedste”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhed blev stiftet den 4. marts 2015 under navnet Kun Det Bedste ApS, • at klageren driver en gaveforretning med tilhørende webshop, • at klageren ved stiftelsen ønskede at anvende domænenavnet ”kundetbedste.dk”, men konstaterede, at domænenavnet allerede var registreret, • at klageren derfor tog kontakt til indklagede i februar 2015 med henblik på at drøfte mulighederne for en overdragelse af domænenavnet ”kundetbedste.dk”, • at klageren i den forbindelse tilbød klageren at købe domænenavnet ”kundetbedste.dk” ved to forskellige tilbud, • at indklagede dog afviste begge tilbud, hvorfor klageren i stedet registrerede domænenavnet ”kundetbedste.com”, • at klageren – nu fire år senere – kan konstatere, at indklagede stadig ikke anvender domænenavnet ”kundetbedste.dk”, • at klagerens hjemmeside www.kundetbedste.com er flittigt besøgt i dag med 724.065 sessioner og 17.899 ordrer siden opstarten i april 2015 og frem til juli 2019, • at domænenavnet ”kundetbedste.dk” efter klagerens opfattelse således vil være til større nytte for klageren end for indklagede, • at klageren oplever kunder, som påstår at have kontaktet klageren, eller ikke har kunnet finde klagerens produkter mv., fordi de indtaster .dk i stedet for .com i domænenavnet, • at klageren ønsker at kunne råde over domænenavnet ”kundetbedste.dk”, som klageren har til hensigt at anvende sammen med ”kundetbedste.com”, • at klageren ikke kan se, hvorfor indklagede absolut skal gøre brug af domænenavnet ”kundetbedste.dk” i lyset af oplysningerne om indklagedes (privat• brug, • at indklagede efter klagens opfattelse således kan gøre brug af et hvilket som helst domænenavn, når det kun benyttes af indklagede selv, • at klageren har valgt at indgive en klage til Klagenævnet for Domænenavne, da man ønsker en fair vurdering af, hvem der kan have mest af gavn af domænenavnet, og • at domænenavnet ”kundetbedste.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede stiller sig uforstående over for, at klageren har indgivet en klage til Klagenævnet for Domænenavne, uden at tage forudgående kontakt til indklagede, • at indklagede kan konstatere, at klageren har refereret til en e-mailkorrespondance mellem parterne tilbage i 2015, • at det er korrekt, at klageren har forsøgt at købe domænenavnet ”kundetbedste.dk”, men at indklagede afviste at sælge domænenavnet, • at indklagede afviste at sælge domænenavnet for et lavt kontantbeløb, fordi klageren først havde tilbudt noget andet, som havde større værdi for indklagede, • at indklagede siden e-mailkorrespondancen i 2015 ikke har været i kontakt med nogen fra klagerens virksomhed, • at det er korrekt, at der på domænenavnet ”kundetbedste.dk” ikke er en ”offentlig side”, • at indklagede bruger domænenavnet ”kundetbedste.dk” til udvikling af diverse ting, f.eks. mini- apps, og en privat portal-side, når indklagede skal bruge sine bookmarks, • at indklagede herudover bruger domænenavnet til andre private ting, som han ikke ønsker skal ligge i ”skyen”, • at det er klart, at man ikke finder noget på port 80, der er standard web-porten, da indklagede ikke anvender den af sikkerhedsmæssige årsager, • at indklagede har været registrant af domænenavnet siden den 11. september 2013 og at klagerens virksomhed først er oprettet i 2015, • at der var en potentiel erhvervsbagtanke bag indklagedes erhvervelse af domænenavnet, da indklagede på daværende tidspunkt var involveret i et par projekter, og • at projekterne dog blev opgivet næsten før domænenavnet ”kundetbedste.dk” blev erhvervet, hvorfor domænenavnet overgik til indklagedes private brug.

Nævnets bemærkninger:

Da det efter det oplyste må lægges til grund, at domænenavnet ”kundetbedste.dk” ikke har kommerciel betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kundetbedste.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår bl.a., at klageren er et anpartsselskab, som er registreret under navnet KUN DET BEDSTE ApS med startdato den 4. marts 2015. Selskabet er desuden registreret under branchekode ”479111 Detailhandel med dagligvarer via internet”. Endvidere fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver en gaveforretning med tilhørende webshop fra domænenavnet ”kundetbedste.com”. Denne webshop har klageren efter det oplyste drevet siden april 2015. Klageren har anført, at denne også ønsker at kunne råde over domænenavnet ”kundetbedste.dk”, som klageren forgæves forsøgte at erhverve fra indklagede i 2015. Klageren har henvist til bl.a., at klageren oplever kunder, som er forvirrede over, at klageren anvender .com-internetdomænet frem for det tilsvarende .dk-internetdomæne. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”kundetbedste.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”kun det bedste” består af tre almindelige ord, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, og at også andre end sagens parter kan have en interesse i at kunne råde over domænenavnet. Endvidere må det indgå i afvejningen, at betegnelsen ”kun det bedste” på internettet i et vist omfang er forbundet med klageren. Domænenavnet ”kundetbedste.dk” er registreret af indklagede den 11. september 2013. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet aktuelt ikke indeholder nogen hjemmeside, ligesom der ikke er fremkommet oplysninger som tyder på, at domænenavnet tidligere har været anvendt i forbindelse med en hjemmeside. Indklagede har imidlertid over for klagenævnet anført bl.a., at indklagede oprindeligt registrerede domænenavnet ”kundetbedste.dk” med en potentiel ”erhvervsbagtanke”, eftersom indklagede på daværende tidspunkt var involveret i et par projekter, men at de pågældende projekter blev opgivet næsten inden domænenavnet blev registreret af indklagede, hvorfor det omtvistede domænenavn overgik til indklagedes private anvendelse. Indklagede har desuden anført, at det er korrekt, at domænenavnet ”kundetbedste.dk” ikke indeholder en ”offentlig side”, men at indklagede benytter domænenavnet til udvikling af diverse ting, f.eks. mini-apps, og en privat portal-side, når indklagede skal bruge sine bookmarks. Klagenævnet finder efter det oplyste ikke at kunne lægge til grund, at indklagede har nogen væsentlig interesse i at råde over det omtvistede domænenavn. Klagenævnet har i forbindelse med denne vurdering først og fremmest lagt vægt på, at indklagede ikke har fremlagt nogen dokumentation for sin nuværende anvendelse af domænenavnet ”kundetbedste.dk” til private formål. Endvidere er det indgået i nævnets vurdering, at indklagede ikke er fremkommet med oplysninger, som begrunder, hvorfor indklagede har en særlig interesse i at anvende lige præcis det omtvistede domænenavn til det nævnte formål. Endelig er det indgået i vurderingen, at indklagede i hvert fald i 2015 ikke var afvisende for at sælge domænenavnet ”kundetbedste.dk” til klageren (jf. bilag 1), hvilket efter nævnets opfattelse understøtter, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse heri. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”kundetbedste.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”kundetbedste.dk” skal overføres til klageren, KUN DET BEDSTE ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.