Afgørelse

øko.dk

Öko ApS

MOD

Jens Zacharias Nielsen

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”øko.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Eftersom vi har lavet nogle grøntsagsboder stk og flere er på vej, som vi stiller rundt i DK på et tillidskoncept, som hedder Öko/Øko - men vi har problemer med at bruge Ö digitalt på email og i søgefunktioner, så vi har registeret Öko og Øko sammen. (kunne heller ikke bruge eik@öko.dk når jeg satte den på kontakt som mail i jeres formular). Derfor vil øko.dk være et domæne, som vil passe perfekt i henhold til vores forretning til at drive et online salg af økologiske grøntsager i vores boder og på nettet. ... Vi ønsker at opstarte en hjemmeside for vores grøntsagsboder, under navnet Øko.dk - som er vores firmanavn, dette er dog imidlertid umuligt, da domænet øko.dk er optaget af Jens Zacharias Nielsen. Domænet står dog som deaktiveret og står til sletning hos DK-hostmaster, så vi tror ikke han har interesse i det mere, men vi har forgæves forsøgt at komme i kontakt med ham de seneste måneder? Domænet har aldrig været i brug nogenside (se bilag fra Wayback machine, som tjekker screen dumps siden 2004). Det gøres samlet set gældende, at indklagede ikke har nogen loyal og legitim interesse i at opretholde registreringen af domænet øko.dk. Indklagede på intet tidspunkt gjort brug af øko.dk. Indklagede har registreret udelukkende registreringen af øko.dk med videresalg for øje. I henhold til domænelovens § stk. 2, så må registranten ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. (Warehousin• (Se bilag fra DK-hostmaster for lignende stjerne domæner, han har registreret, men aldrig brug• Vi ser ingen anden udvej, eftersom registranten ikke har vendt tilbage på henvendelse pr. telefon eller e-mail.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har navnet Öko ApS og binavnet Øko ApS. Bilager fotografi af en stander med bl.a. jordbær bl.a. påtrykt teksten ”Öko – direkte fra mark til by”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over hjemmesider arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”øko.dk”. Ved opslag på domænenavnet ”øko.dk” den 5. juli 2019 og igen den 12. september 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”øko.dk”. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – JN3660-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne, der alle består af generiske betegnelser, jf. bilag 3: a-å.dk e-e.dk hjælper.dk kæreste.dk lære.dk medicinen.dk miljø.dk netlæge.dk påtilbud.dk socialguide.dk træf.dk værn.dk øko.dk økonomisk.dk Ved opslag den 12. september 2019 på disse domænenavne fremkom i ingen tilfælde en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomhed med grøntsagsboder i forbindelse med et tillidskoncept, som hedder ”Öko”/”Øko”, • at domænenavnet ”øko.dk” passer perfekt til klagerens forretning med at drive online salg af økologiske grøntsager i boder og på internettet, • at klageren ønsker at oprette en hjemmeside for sine grøntsagsboder på domænenavnet ”øko.dk”, som svarer til klagerens firmanavn, • at domænenavnet ”øko.dk” aldrig har været taget i brug, • at indklagede ikke har nogen loyal og legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”øko.dk”, og • at indklagede har registreret domænenavnet ”øko.dk” udelukkende med videresalg for øje i strid med domænelovens §stk. 2. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”øko.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”øko.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”øko.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Domænenavnet ”øko.dk” består af betegnelsen ”øko”, som er identisk med klagerens binavn, Øko ApS, og kvasi-identisk med klageren selskabsnavn, Öko ApS. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren markedsfører sin forretning med online salg af økologiske grøntsager i boder og på internettet under betegnelsen ”Öko”, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”øko.dk” til en hjemmeside for sine grøntsagsboder. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”øko.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”øko.dk” består af ordet ”øko”, som er den almindelige forkortelse for ”økologi” og tillige anvendes som præfiks for økologiske fødevarer og andre produkter. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”øko.dk” er registreret af indklagede den 13. april 2004. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, ligesom indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har gjort brug af domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”øko.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”øko.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”øko.dk” skal overføres til klageren, Öko ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 6Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.