Afgørelse

anbækgård.dk

Anbækgård v/Bent Klammer

MOD

[A]

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”anbækgård.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Anbækgård v/Bent Klammer (CVR-nummer 77495428) med startdato den 15. april 1985. Fra den 15. april 1985 og til den 26. april 2009 var virksomheden registreret under navnet ULSTRUP GUMMIFABRIK v/Bent Klammer. Virksomheden er desuden registreret under branchekode ”467700 Engroshandel med affaldsprodukter”. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Bent Klammer. Det fremgår af klageskriftet, at klageren beskæftiger sig med salg af bl.a. kørestolsgynger til institutioner, plejehjem, bofællesskaber og private, samt at klageren er registrant af domænenavnene ”anbaekgaard.dk” og ”anbakgard.dk”. Ved opslag den 8. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår, at domænenavnet ”anbaekgaard.dk” er registreret den 12. juni 2007 og at klageren er registrant af domænenavnet. Endvidere fremgår, at domænenavnet ”anbakgard.dk” er registreret den 11. juli 2014 og at Bent Klammer er registrant af dette domænenavn. Ved opslag den 8. september 2019 på ”anbaekgaard.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”anbakgard.dk”, hvoraf der er taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”OM OS” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Vi startede import af havemøblerne fra Finland i 2007. Det hele begyndte med en ferie i Finland, hvor vi forelskede os i en Herregårdsgynge. Men den var ikke lige sådan at få ind i en lille bil. Så vi fandt Finlands største fabrik for havemøbler, og året efter købte viHerregårdsgynger, og fik dem sendt med lastbil. Devar hurtigt væk, så fik vi et nyt læs hjem. I 2010 fik vi så fremstillet den første Herregårdsgynge, som kan bruges til kørestolsbrugere, og vi har haft travlt lige siden.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Vi har et firma, som sælger bl.a. kørestolsgynger til institutioner, plejehjem, bofællesskaber og private. Vores firma hedder Anbækgård v/Bent Klammer. Jeg har domænerne 1) anbaekgaard.dk og 2) anbakgard.dk. [A] havde først på året sin gang her på gården, og sagde på et tidspunkt at han havde købt domænet anbækgård.dk, og lavet henvisning til vores side anbakgard.dk. Det var jo fint, og det tænkte vi ikke mere over. Men nu viser det sig at den er ændret, så den henviser til en pornoside. [...] Det er meget uheldigt, at vores kunder ender på en pornoside, når de søger efter havemøbler. Der er ingen grund til at [A] har adgang til et domæne, som er vores firmanavn, og kan misbruge det på den måde.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 10. juli 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 10. juli 2019 på ”anbækgård.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”anbakgard.dk”, hvoraf der er taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 10. september 2019 på ”anbækgård.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”anbakgard.dk”, hvoraf der er taget følgende kopi: Ved opslag den 10. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”anbækgård.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger- id (KA13811-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af domænenavnene ”earcandymedia.dk”, ”inthebox.dk” og ”vennepunkt.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 10. september 2019 på ovennævnte tre domænenavne konstateret, at der i to tilfælde ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside (”inthebox.dk” og ”vennepunkt.dk”). Det sidste domænenavn – ”earcandymedia.dk” – indeholdt derimod tilsyneladende en hjemmeside for virksomheden EARCANDY med relation til musik/lyde. Ved sekretariatets søgning den 10. september 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 501, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens i hvert fald langt hovedparten af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver et firma, som sælger bl.a. kørestolsgynger til institutioner, plejehjem, bofællesskaber og private, • at klagerens firma er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet Anbækgård v/Bent Klammer, • at klageren har registreret domænenavnene ”anbaekgaard.dk” og ”anbakgard.dk”, • at indklagede først på året havde sin gang på klagerens gård og på et tidspunkt oplyste, at han havde købt domænenavnet ”anbækgård.dk” og herfra viderestillet til ”anbakgard.dk”, • at klageren ikke tænkte mere over dette, men at det nu viser sig, at indklagede har ændret henvisningen til en pornoside, • at det er meget uheldigt, at klagerens kunder ender på en pornoside, når de søger efter havemøbler, • at der ikke er nogen grund til, at indklagede er registrant af domænenavnet ”anbækgård.dk”, som er identisk med klagerens firmanavn, og • at domænenavnet ”anbækgård.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Anbækgård v/Bent Klammer, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, som er registreret under navnet Anbækgård v/Bent Klammer med startdato den 15. april 1985. Endvidere fremgår af sagens oplysninger, at klageren beskæftiger sig med salg af bl.a. kørestolsgynger til institutioner, plejehjem, bofællesskaber og private, samt at klageren har registreret domænenavnene ”anbaekgaard.dk” og ”anbakgard.dk”, som indeholder en hjemmeside for klagerens virksomhed. Klageren har anført bl.a., at indklagede, der tidligere på året ”har haft sin gang” på indklagedes gård, oprindeligt orienterede klageren om, at han havde registreret domænenavnet ”anbækgård.dk” med henblik på at viderestille til klagerens domænenavn ”anbakgard.dk”. Indklagede har imidlertid ifølge klagerens oplysninger efterfølgende ændret anvendelsen af det omtvistede domænenavn, således at det nu i stedet henviser til en hjemmeside med pornografisk indhold, hvilket klageren selvsagt finder uheldigt i forhold til sin kundekreds. En sådan brug af domænenavnet ”anbækgård.dk” vil efter klagenævnets opfattelse åbenbart være illoyal og chikanøs over for klageren. Klagenævnet finder dog, som sagen foreligger oplyst, ikke at kunne lægge til grund, at indklagede har anvendt domænenavnet ”anbækgård.dk” på den af klageren beskrevne måde, idet bemærkes, at klageren ikke har fremlagt bilag, som dokumenterer, at domænenavnet skulle have henvist til en hjemmeside med pornografisk indhold. Uanset at det således ikke kan lægges til grund, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet har handlet illoyalt eller chikanøst over for klageren, har indklagede efter klagenævnets vurdering ingen selvstændig interesse i registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”anbækgård.dk”, som indklagede aktuelt benytter til at henvise til klagerens hjemmeside under domænenavnet ”anbakgard.dk”. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede kan have en interesse i at kunne råde over domænenavnet ”anbækgård.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet ligger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at råde over domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”anbækgård.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”anbækgård.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”anbækgård.dk” skal overføres til klageren, Anbækgård v/Bent Klammer. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.