Afgørelse

why.dk

Whyyy ApS

MOD

Sandra Ebbesen

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”why.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Den 3. september 2018 stiftede vi Whyyy ApS med binavnet Why ApS. Allerede den 28. august oprettede vi en klage (J.nr.: 2018-0613 / Bilag 1) vedrørende why.dk, da vi ikke kunne se, at hjemmesiden havde noget reelt formål udfra den fejlside som optræder, når man klikker ind på siden (Bilag 2). ... Klagen blev afvist pga. indklagedes hensigt om at finde en professionel, som kunne hjælpe med at genetablere dennes blog om spiseforstyrrelser. Der er imidlertid ikke sket noget i forhold til dette og det lader ikke til at indklagede har nogen interesse i at genoptage bloggen, og i så fald, i hvert fald ikke har tiden til det. Et andet argument i afgørelsen understreger at indklagede benytter why.dk som email adresse. Det er vores påstand at det ikke er et gyldigt argument, da det er ganske nemt og gratis at skifte email adresse til både gmail, hotmail eller et tredje domæne, som ikke er interessant for andre parter. Vi har alle skiftet emailadresse masser af gange i forbindelse med jobskift, etc. og det virkelig ikke specielt vanskeligt. Vi har siden starten af vores virksomhed arbejdet med at opbygge et brand, og Whyyy klinger rigtig godt hos vores kunder. Whyyy udtales som why, hvorfor vi ofte bliver nødt til at fortælle, at det staves medy'er for at undgå misforståelser i daglig tale eller på telefon. Vi har desuden erhvervet whyy.dk og whyyyy.dk med hhvog y'er, således at vi sikrer os at vores kontakter ikke ved en fejl taster et forkert antal y'er. Præcis ligesom Google også ejer gogle.com og google.com. Det er en sikkerhed for os, at vi trods et lidt specielt navn ikke gør det yderligere besværligt for vores kunder. For os vil det gøre alt meget nemmere blot at kunne sige [email]@why.dk i telefonen. Derfor anmoder vi om at genoverveje den tidligere afgørelse med de nye forhold in mente.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i sagen j.nr. 2018-0613 vedrørende domænenavnet ”why.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har fået registreret binavnet Why ApS. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klageren har ret i, at jeg endnu ikke har formået at genskabe min blog, hvilket bestemt ikke var planen, da de sidste gang indgav klage om samme forhold. Men grundet virkeligheden i form af et krævende arbejde og et jobskifte i den mellemliggende periode, så har dette ikke været en af de forhold, der har været prioriteret højst. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke er den blog, som giver mig brød på bordet og betaler mine regninger, men det er trods alt et domæne jeg har været i besiddelse af i en del år, og som faktisk blev anskaffet samtidig med, at jeg havde et patent på virksomhedsnavnet why.dk. Herudover har det været min mailadresse i samme periode, og det kan godt være, at klager ikke mener, at det er et problem, at skifte mailadresse, men det afhænger nok af personen, den pågældendes netværk, samt hvad mailadressen bruges til. For nu er det som sagt den mailadresse, som jeg har brugt i mange år, hvorfor jeg har kontakt med folk fra hele verdenen både privat og professionelt via denne adresse, og der er tit tale om folk, som jeg ikke har daglig kontakt med. Derfor ser jeg, at der vil være en stor risiko for, at noget vil gå tabt i en proces med at skifte mail. ... Jeg mener ikke at min besiddelse af why.dk er i strid med domænelovens § 25, stk.om god domænenavnsskik, da det ikke fremgår af loven, at man ikke må besidde et domæne, med kun det formål at bruge det til sin e-mailadresse, hvilket er tilfældet lige nu, grundet at min hjemmeside why.dk er blevet infiltreret. ... Der henvises til J.nr.: 2018-0613 for yderligere information samt dokumentation.” Ved opslag på domænenavnet ”why.dk” den 27. september 2019 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 2. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren blev stiftet den 3. september 2018 og har registreret binavnet Why ApS, • at klageren allerede den 28. august indbragte en klage over indklagedes registrering af domænenavnet ”why.dk” (jf. j.nr.: 2018-0613), da klageren ikke kunne se, at domænenavnet blev brugt til et reelt formål, • at domænenavnet ”why.dk” fortsat ikke anvendes aktivt, og at det ikke lader til, at indklagede har nogen interesse i at genoptage sin blog på domænenavnet eller ikke har tiden til det, • at det at bruge et domænenavn til e-mailadresser ikke er et gyldigt argument for at være berettiget til det pågældende domænenavn, og • at klageren er registrant af domænenavnene ”whyy.dk” og ”whyyyy.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ”why.dk” til brug for en blog, men på grund af krævende arbejde ikke har haft tid til at genskabe sin blog, • at indklagede i mange år har brugt domænenavnet ”why.dk” til e-mailadresse, og • at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”why.dk” ikke er i strid med domænelovens § 25, stk.om god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”why.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”why.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har virksomhedsnavnet Whyyy ApS og har registreret binavnet Why ApS. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”why.dk” i forbindelse med selskabet ”Whyyy ApS”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”why.dk” består af et almindeligt engelsk ord, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede har i en tidligere klagesag for Klagenævnet for Domænenavne (j.nr. 2018-0613) vedrørende domænenavnet ”why.dk” oplyst, at hun i 2015 offentliggjorde en hjemmeside på domænenavnet ”why.dk”, hvor hun fortalte sin historie om et forløb med spiseforstyrrelse, og at formålet med hjemmesiden bl.a. var at fortælle om indklagedes erfaringer i den forbindelse. Indklagede oplyst endvidere, at hjemmesiden på domænenavnet ”why.dk” blev inficeret, og at hjemmesiden derfor ikke har været tilgængelig. Indklagede har i nærværende sag oplyst, at hun på grund af krævende arbejde ikke har haft tid til at genskabe sin blog på domænenavnet ”why.dk”, og at hun i mange år har brugt domænenavnet ”why.dk” til e-mailadresse. På den anførte baggrund, og da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den planlagte brug af domænenavnet ”why.dk”, finder nævnet, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”why.dk”. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”why.dk” på nuværende tidspunkt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet i en sådan grad, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”why.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Det forhold at domænenavnet ”why.dk” i en periode ikke har været anvendt til en hjemmeside med reelt indhold, kan ikke føre til andet resultat. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”why.dk” mange år tidligere end det tidspunkt, hvor klageren valgte at lade ordet ”umami*Why” indgå i sit virksomhedsnavn. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”why.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Whyyy ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.