Afgørelse

seniorhojskole.dk

SENIORHØJSKOLEN, NR. NISSUM

MOD

Indklagede 1 (registranten)

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”seniorhojskole.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet SENIORHØJSKOLEN, NR. NISSUM (CVR-nummer 48213316) med startdato den 1. april 1971. Foreningen er registreret under branchekode ”8559900 Anden undervisning i.a.n.” Det fremgår af klageskriftet bl.a., at klageren har eksisteret som seniorhøjskole siden den 1. april 1971 og siden den 1. januar 1999 har været drevet under navnet SeniorHøjskolen Nørre Nissum. Endvidere fremgår, at klageren siden 1999 har været registrant af og gjort brug af domænenavnet ”seniorhoejskolen.dk”. Ved opslag den 16. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”seniorhoejskolen.dk” er registreret den 30. maj 1998, og at klageren er registranten. Ved opslag den 16. november 2019 på ”seniorhoejskolen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”SeniorHøjskolen Nørre Nissum har været seniorhøjskole siden 1. april 1971. Siden 1. januar 1999 har navnet været SeniorHøjskolen Nørre Nissum. I daglig tale: SeniorHøjskolen for både ansatte og kundegrundlag. (I perioden 1/4 1971-1/1 1999 hed vi Den Jyske Pensionisthøjskole). Vi har siden 1999 brugt domænenavnet seniorhoejskolen.dk og har ejet flere lignende domænenavne rundt om det. Januar 2018 annoncerer kulturminister Mette Bock, at hun vil åbne for muligheden for yderligere nye seniorhøjskoler. Det kræver en lovændring, som bliver vedtaget december 2018. Der er, udover SeniorHøjskolen Nørre Nissum, én seniorhøjskole: Højskolen Marielyst. Vi har et årligt kursistgrundlag på op mod 2600 kursister årligt. Mange af kursisterne besøger ikke kun os, men også de øvrige højskoler med tilbud til seniorer. Der er stor konkurrence mellem højskolerne på dette punkt, og derfor er brandet og markedsføringen vigtigt. Der var ansøgningsfrist 1. maj 2019 for at ansøge om at blive seniorhøjskole. Der er tre ansøgere: Liselund, Rude Strand Højskole og Sønderjyllands Seniorhøjskole. De får svar senest 1. februar 2020 og kan ved godkendelse starte op september 2020. Vi erfarer maj 2019, at Sønderjyllands Seniorhøjskole er begyndt at reklamere for deres højskolelignende virksomhed på seniorhojskole.dk. Vi erfarer det via vores kundegrundlag, ansatte og via avisreklamer. Vi har telefonisk henvendelse til Sønderjyllands Seniorhøjskole i juni et par gange for at få overdraget domænenavnet, men uden held. De påpeger, at omkostningerne er for store ved at skifte lige nu for dem. [...] Vi søger om at blive overdraget domænet seniorhojskole.dk fra Sønderjyllands Højskole, da vi mener, domænet ligger for tæt på vores brand og derfor bør tilhøre os. Vi ønsker medhold i vores klage, da SeniorHøjskolen både er vores domænenavn, brand og ydelse og har været det så entydigt, siden vi skiftede og tog navnet 1. april 1999. Sønderjyllands Seniorhøjskole har ansøgt om at blive seniorhøjskole under loven og dermed blive både konkurrenter og samarbejdspartnere til os. Pt. er viseniorhøjskoler, og vi går til at blive 5, hvis de tre ansøgere bliver godkendt. Domænenavnet er meget tæt på vores brand, og da vi i høj grad deler kursister, er det vigtigt, de er helt klar over, hvem der ejer hvilke domæner. Det er ikke sjældent, at kursister tager mange gange på højskoler. Vi har kursister der har været her op mod gange. Det mere almindelige er 5-15 gange. Vi ser frem mod en stor øget konkurrence på området med statsanerkendte seniorhøjskoler. Derfor er det af afgørende betydning for alle evt.seniorhøjskoler, at ansøgerne kan se forskel på os. Vi har fået forvirrede henvendelser fra ansøgere, der troede, vi havde skiftet layout eller ansøgningsprocedure.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 2. juli 2019 fra Erhvervs- styrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• indeholder et dokument fra juli 2019, der er udarbejdet af klageren. Af dokumentet fremgår det bl.a., at klagerens forening indtil den 1. januar 1999 bar navnet Den Jyske Pensionisthøjskole, der blev oprettet den 1. april 1971. Endvidere er tilsyneladende vedlagt to udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende henholdsvis klagerens domænenavn ”seniorhoejskolen.dk”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen, og domænenavnet ”seniorhojskolen.dk”, som klageren har registreret den 30. maj 1998. Herudover er vedlagt en række lignende udskrifter vedrørende andre domænenavne, som klageren har fået registreret i perioden maj og juni 2019. Det drejer sig om bl.a. domænenavnene ”seniorhoejskole.dk”, ”seniorhøjskole.dk”, ”seniorhoejskole.com”, ”seniorhoejskole.net”, ”seniorhoejskole.nu”, ”seniorhoejskole.org”, ”seniorhøjskole.com” og ”seniorhøjskole.net”. Ved opslag den 16. november 2019 på ”seniorhojskole.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 15. juli 2019: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Vi gør opmærksom på at domænenavnet www.seniorhojskole.dk ejes lige nu af skolens leder Annemarie Morris personligt, men den egentlige ejer er “Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution”, CVR 40552997. Domænenavnet skal overdrages vederlagsfrit til denne institution så snart domænenavnet er frigjort igen. Forklaringen herfor er at Sønderjyllands Seniorhøjskole begyndte som et samarbejde mellem Annemarie Morris og Sort Safari ApS. Det var vigtigt at opbygge aktiviteterne før overgangen til den meget mere regelbundne status som højskole godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Denne overgang er ved at blive færdiggjort nu. [...] Sønderjyllands Seniorhøjskole: Sønderjyllands Seniorhøjskole er en institution som tilbyder kulturelle kurser af flere dages varighed til seniorer, først og fremmest i den hedengangne Løgumkloster Højskoles gamle bygninger. Sønderjyllands Seniorhøjskole har søgt Slots- og kulturstyrelsen om godkendelse som en af de tre nye seniorhøjskoler som kan opnå statstilskud. Sønderjyllands Seniorhøjskole er erklæret kvalificeret af Slots- og Kulturstyrelsen men den endelige godkendelse kan tidligst foreligge i oktober. Hvis, mod forventning, Sønderjyllands Seniorhøjskole ikke opnår godkendelse, vil den fortsætte som almindelig selvejende institution under samme navn. Valg og brug af domænenavnet “seniorhojskole.dk”: Det var naturligt for Sønderjyllands Seniorhøjskole at vælge dette domænenavn, ikke som vores “brand” men som den hurtigste forklaring på vores identitet for netbrugere. Den blev oprettet den 2. oktober 2018. Idet domænenavnet er en almen betegnelse (se næste afsni• har indklagede ikke haft forventninger om at vinde hævd over betegnelsen hverken som domænenavn eller på anden måde. • Vi har kun registreret og brugt dette ene domænenavn. • Vi har ikke hamstret lignende domænenavne uden at bruge dem for at genere andre seniorhøjskoler. Vores hjemmeside gik i luften den 5. april 2019. Vi har investeret i udbredelsen af kendskab til navnet, specielt i Kristeligt Dagblad, men også i Jyllands Posten og Jyske Vestkysten. Vores reklamebudget, alene i disse blade, i perioden fra den nye hjemmesides oprettelse indtil dags dato (8. juli 2019) har været kr. 187.562. Der har været 6.705 besøg i den periode. Henvendelser fra klageren: Klageren har henvendt sig telefonisk til indklagede. Samtalerne var ikke frugtbare. • Klageren påstod at i 1998 havde de opkøbt alle relevante domænenavne, men havde overset “seniorhojskole.dk” som de nu bad om at få overdraget. Det modsatte viste sig at være tilfældet. I år har klageren klaret sig med blot domænenavne: “seniorhoejskolen.dk” og “seniorhojskolen.dk”. Af dedomænenavne har klageren kun brugt “seniorhoejskolen.dk” i deres salgsmateriale og informationer. Opkøb af yderligere domænenavne påbegyndtes i Maj 2019 med “seniorhøjskole.dk” og “seniorhoejskole.dk”. I juni 2019 (efter henvendelsen til indklaged• opkøbte klageren domænenavne: com, nu, org og net udgaver af “seniorhoejskolen”, “seniorhoejskole”, “seniorhøjskole” og “seniorhøjskolen.dk”. Af disse domænenavn er der dags dato (8. juli 2019) ingen der virker (altså de peger ikke på serveren med klagerens hjemmeside). Indklagede agter ikke at klage over klagerens fremgangsmåde på nuværende tidspunkt — den er panikagtig, men for vores vedkommende ret virkningsløs, så længe vi kan beholde vores domænenavn. Imidlertid må den betegnes som et beklageligt forsøg på at begrænse konkurrence ved at forhindre andre institutioner i at bruge en almen betegnelse i deres markedsføring og (i en dansk sammenhæn• på grænsen af god domæneskik (dvs. § 25). • Klageren påstod endvidere at vores domænenavn skaber forvirring for deres elever. Denne påstand gentages i deres skrivelse. At det har nogen betydning tror vi simpelthen ikke på — de mister ikke en eneste elev på grund af hjemmesideforvirring (men mere om dette under “Begrundelsen”). Vi var venlige nok til at påpege overfor klageren, at en vis forvirring kan opstå ikke på grund af domænenavnet men på grund af deres manglende søgemaskine optimering. Hvis vores hjemmeside eller en anden seniorhøjskole dukker op først kan potentielle Nørre Nissum elever komme til at klikke på den uden at tænke videre over det. Ved at kigge på søgemaskinerne i dag tyder det på, at klageren nu har foretaget den nødvendige søgemaskine optimering, som var årsagen til dette. Til slut vil vi gerne påpege, at ikke en eneste af de mange hundrede kursister der har brugt indklagedes hjemmeside i dens korte levetid siden april i år har klaget over forvirring med Nørre Nissums hjemmeside og det til trods for klagerens hamstring af domænenavne. [...] Argumenterne bag vores påstand om frifindelse er følgende: 1) Betegnelsen seniorhøjskole: Betegnelsen “seniorhøjskole” er en almen betegnelse for nogle løst beslægtede skoletyper. Der er ingen lovmæssige begrænsninger på brug af betegnelsen. Folkehøjskolernes Forening i Danmark (klagerens egen organisation som repræsenterer de tilskudsberettigede højskole• skriver på deres hjemmeside: ‘”Højskole” er ikke et beskyttet navn.’ (https://www.hojskolerne.dk/hoejskoler/ hoejskoletyper/). Ingen kan gøre krav på eneret til at bruge navnet “seniorhøjskole”, ligesom ingen institution har eneret på betegnelsen “højskole”, “folkeskole” eller “handelsskole”. Der en lille kreds af seniorhøjskoler, som får statstilskud, og som skal leve op til en lang række krav omkring antallet af deltagere, undervisningens tilrettelæggelse, faciliteter mm. De får tilskud, men der er mange krav og en tung indberetningspligt. Denne gruppe var oprindeligt på skoler, faldt senere tilog udvides snart til 5. Herudover er der en stor kreds af andre institutioner som bruger navnet: Foredragforeninger (tit med kommunalt tilsku• f.eks.: Seniorhøjskolen Odense (en del af Odense Seniorhu• Munkebo Seniorhøjskole (en del af Munkebo Kulturcente• Seniorhøjskolen i Kerteminde Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune Aktiviteter på en almen højskole: Børkop Seniorhøjskole (= Børkop Højskol• Højskoler udenfor højskoleloven f.eks.: Tisvilde Højskole, “seniorhøjskolen for +50” Seniorhøjskolen Storedam Oplysningsforbund f.eks.: Seniorhøjskolen på Midtfyn (LOF) AOF Seniorhøjskolen FOF Seniorhøjskole Og en række andre institutioner: Seniorhøjskoler i udlandet (= Mellemfolkeligt Samvirk• [...] 2) Klagerens påstande: Klageren påstår at “SeniorHøjskolen både er vores domænenavn, brand og ydelse.” Domænenavn: Det fremgår tydeligt af klagernes egne skrivelse, at klageren ikke ejer dette domænenavn (men vil gerne!). Brand: Ingen fornuftig institution vil prøve på at “brande” sig som blot “Seniorhøjskolen”. Man ville forsvinde i mængden. Det gør klageren heller ikke. Klageren omtaler sig selv i PR- materiale som SeniorHøjskolen Nørre Nissum eller SeniorHøjskolen i Nørre Nissum. Indklagede er Sønderjyllands Seniorhøjskole. Forskellen er klar og utvetydig. Ydelse: Dette forstår vi ikke helt. Hvis der henvises til klagerens kursusudbud, må vi sige: Ja, de har et meget alsidigt program af kurser, som for det meste ligner andre seniorhøjskolers kurser. De er præget mere af alsidighed end en bestemt profil. Ikke kursustyper man ikke finde andre steder, men et flot og stort udbud. Deres “ydelse” er ikke mere “seniorhøjskole” end mange andres. 3) Betydelige interesser er på spil for os: Som det fremgår af afsnittet “Valg og brug af Domænenavnet”, er der betydelige økonomiske (og social• interesser på spil for indklagede i striden om domænenavnet: “seniorhojskole.dk”. Klageren til gengæld har ingen økonomiske interesse i det. Det vil sandsynligvis ikke gøre én krones forskel om klageren har de nuværendedomænenavne i deres “warehouse” eller de 21. Det ville sandsynligvis heller ikke betyde noget som helst for dem om de blot havde “seniorhoejskolen.dk” — det eneste domænenavn de bruger i deres markedsføring. Resten er et misforstået forsøg på at begrænse konkurrenters muligheder.” Som bilag A har indklagede fremlagt en fuldmagt dateret den 12. juli 2019 til Michael Morris om repræsentation ved Klagenævnet for Domænenavne i nærværende sag. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Svarskrivelsen fra Sønderjyllands Seniorhøjskole giver anledning til følgende supplerende bemærkninger, idet de i deres sagsfremstilling anfører argumenter, vi vil anfægte som forkerte eller modsvare: 1) I deres sagsfremstilling under ”Henvendelser fra klager” står der, at vi har henvendt os telefonisk til indklagede, og at samtalerne ikke var frugtbare. Det ærgrer os naturligvis, at vi ikke kunne løse konflikten om domænenavnet på denne måde, og det er vigtigt, at vi i alle telefonsamtaler med Annemarie Morris tilbød økonomisk kompensation. Både som en hjælp til dem og som den bedst mulige opstart på et fremtidigt samarbejde. Vi taler især i samtalen 21. juni om et evt. fremtidigt samarbejde. Hun siger i samtalen 21. juni, at det har vi ikke råd til at kompensere dem nævneværdigt, for deres investerede beløb er stort, men vi understreger igen, at tilbuddet står ved magt. Annemarie afviser den løsning i telefonen. 2) I deres sagsfremstilling under ”Henvendelser fra klager” står der endvidere, at vi påstod, at vi havde opkøbt alle domæner i 1998. • Det er ikke korrekt. Det har vi ikke sagt. Og vi mener, det ville være urimeligt at forvente, at vi eller nogen andre i 1998 kunne overskue, hvilken betydning domæneindkøb eventuelt ville have i fremtiden. Internettets udbredelse var på daværende tidspunkt stadig i sin vorden. Vi har vurderet, at det var rigtigt at opkøbe yderligere domæner nærliggende på vores brand seniorhoejskolen.dk, efter vi oplevede Sønderjyllands Seniorhøjskoles PR via seniorhojskole.dk. Det ville vi oprigtigt helst være fri for at bruge penge på, og vi har indtil dette tiltag fra Sønderjyllands Seniorhøjskoles side været fritaget for den mistro, der ligger i overvejelsen om og opkøb af domæner. Vi er først ved at gennemtænke, hvordan de indkøbte domæner eventuelt skal pege ind på vores hovedside; de er som sagt blevet købt i forsommeren 2019. • Indklagede har uopfordret flere gange i telefonsamtalerne fortalt os, hvordan vi kunne optimere vores søgemaskineoptimering, og de påstår, at vi har gjort det, siden de foreslog os det. Det er ikke korrekt. Vi har vores interne PR-strategier, og vi har ikke søgemaskineoptimeret i den periode, hvor vi har talt med indklagede eller har sendt klage til domæneklagenævnet, mere end vi normalt ville gøre. Vi opdaterer vores domæne løbende, og det er nogle gange oftere and andre i løbet af en uge med især tilrettede programmer og ellers billeder samt kalendertekster. Desuden er det vanskeligt at blive seniorhøjskole (dvs. en højskole der kan få lov til udelukkende at udbyde korte højskolekurser), så vi havde ingen forventning om i 1998, at der var flere på vej. Det kræver, som både indklagede og vi har beskrevet, en lovændring på feltet og derefter en omstændelig ansøgningsproces. Vi var i 1998 højskoler målrettet seniorer, og var i 2018tilbage. Der var som nævnt en lovændring i 2018, der gør, at der er mulighed for yderligerestatsstøttede højskoler udelukkende målrettede seniorer, hvis deansøgere godkendes. Sidste lovændring på dette område var i 1971. 3) Betegnelsen seniorhøjskole: Indklagede har ret i at betegnelsen seniorhøjskole ikke er beskyttet. Det er dog ikke det samme, som at det ikke kan være et brand og et varemærke. Vi mener, at argumentet med, at vi kun bruger ”seniorhoejskolen.dk” i vores markedsføring, netop understreger vores oplevelse og ikke mindst vores kundegrundlags oplevelse af, at det er netop vores brand. Indklagede har givet eksempler på andre seniorhøjskoler for at vise, at det ikke er en beskyttet titel. Og her ligger præcist argumentet for, hvorfor det er vores brand. Alle andre, der udbyder højskole og højskolelignende kurser til seniorer, bruger domænenavne, der ligger væsentligt længere væk fra SeniorHøjskolen og seniorhoejskolen.dk. Her har vi søgt domænenavnene frem på indklagedes eksempler: seniorhusodense.dk/foreninger/seniorhoejskolen-odense/ munkebo.dk/Seniorhøjskolen.html www.seniorkerteminde.dk/ https://roskilde.dk/seniorhøjskolen https://www.imb.dk/korte-kurser/seniorhoejskole/ (Børkop Højskol• www.tisvildehoejskole.dk/ www.storedam.dk/ https://lof.dk/faaborgmidtfyn/seniorhojskolen https://nordsjaelland.aof.dk/kurser/Seniorer/aofseniorhoejskolen/ (eksempel på en AOF- afdelin• http://www.fof.dk/odsherred/Kursusoversigt/seniorhoejskole (eksempel på en FOF- afdelin• Det kan tilføjes, at da klager pr. 1. januar 1999 ændrede navn fra ”Den jyske pensionisthøjskole” til ”SeniorHøjskolen”, var betegnelsen ”seniorhøjskole” en nyskabelse. Ingen af de dengang andre højskoler målrettet ældre, anvendte denne betegnelse, og det ændredes først i 2009, da ”Pensionisthøjskolen Rude Strand” ændrede navn til ”Rude Strand Seniorhøjskole”. Denne højskole gik konkurs i december 2015 og er efterfølgende genopstået som kursuscenter udenfor højskoleloven under navnet ”Rude Strand Højskole” med kurser målrettet ældre. Hverken Pensionisthøjskolen Marielyst/Højskolen Marielyst eller Kolt Ældrehøjskole har på noget tidspunkt benyttet navnet/betegnelsen seniorhøjskole, til trods for at de driver/har drevet højskole med kurser alene målrettet ældre. Det fastholdes, at betegnelsen ”SeniorHøjskolen, Nørre Nissum” efter mere end års brug er fast indarbejdet og udgør et varemærke, der er nyder beskyttelse, også når dele af dette varemærke indgår i det domænenavn, som klager i samme lange årrække har benyttet. Ved indklagedes registrering og brug af domænenavnet seniorhojskole.dk opstår en så betydelig forvekslingsrisiko, at indklagedes registrering af netop dette domænenavn er i strid klagers beskyttede varemærkerettigheder og derudover i strid med god domænenavnsskik. Der er en betydelig lighed mellem klagers beskyttede varemærke, klagers domænenavn og det af indklagede registrerede domænenavn, der er alene på to bogstaver adskiller sig herfra. Samtidig synes der ikke at være et særligt hensyn at tage til indklagede, der kan begrunde en ret til på denne måde – i strid med klagers velerhvervede rettigheder – alligevel at kunne bevare domænenavnet seniorhojskole.dk. Der er intet ved det af indklagede registrerede domænenavn, der er særligt for indklagede eller der særligt indikerer, at det er indklagede, der benytter dette domænenavn. Indklagedes valg af domænenavn kan således svært forklares med andet, end at man – i strid med god domænenavnsskik – har ønsket at lægge sig så tæt op ad klagers domænenavn og varemærke, at klagers varemærke er i fare for at blive udvandet, og de kunder, der ønsker at finde frem til klager, har fået sværere ved at finde derhen. Fra klagers side, er vi kun glade for det store tilbud til seniorer og har ikke til formål at forsøge at vinde hævd på ydelsen ”højskole til seniorer”. Denne sag drejer sig udelukkende om domænenavnet seniorhojskole.dk. At det domæne ligger for tæt på vores brand og vores hjemmeside siden 1998: seniorhoejskolen.dk. Vi har i telefonsamtalerne med Annemarie Morris foreslået, at indklagede kunne bruge fx Sønderjyllands.seniorhøjskole.dk som domæne. Modsvaret var, at det er for kompliceret, og at der er ø i Sønderjylland, så det ville ikke kunne bruges. Der vil kunne løses med et o i stedet for ø, ligesom de gør det i seniorhojskole.dk. 4) I afsnittet ”Klagerens påstande” vil vi replicere dette: • Domænenavn: Det var oplagt i 1998, at seniorhoejskolen.dk var den måde, vi kunne skrive vores navn på. Det var ikke muligt at brug ø på det tidspunkt. b. Brand: Vi er en fornuftig institution, der som den ældste og ene ud af to har overlevet i næstenår som højskole for seniorer. Vi har med stor succes siden 1998 brandet os som SeniorHøjskolen. Det er en fornuftig strategi. • Brand: Vi er en fornuftig institution, der som den ældste og ene ud af to har overlevet i næstenår som højskole for seniorer. Vi har med stor succes siden 1998 brandet os som SeniorHøjskolen. Det er en fornuftig strategi.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Varemærkebeskyttelse? Klageren har fundet på et nyt argument: nu er “seniorhøjskole” deres varemærke. Dette argument er grebet ud af luften. Det er rigtigt, at et skolenavn kan opnå varemærkebeskyttelse. Det sker sjældent, at skoler registrerer et varemærke, idet nytten for dem normalt er meget begrænset. Lige nu er der kun én folkehøjskole som har registreret et varemærke: “Testrup Højskole Det Frie Akademi”. Klagerens navn er ikke registreret som varemærke men det er muligt, at klageren vil kunne få anerkendt “Nørre Nissum Seniorhøjskole” eller “Seniorhøjskolen i Nørre Nissum” som varemærke. Ligeledes kunne man gøre krav på beskyttelse i medfør af markedsføringslovens § 22, hvis andre begyndte at bruge disse navne. Det er et helt andet spørgsmål, at få varemærkebeskyttelse for betegnelsen “seniorhøjskole” alene. En seniorhøjskole som Nørre Nissum er en offentlig skole, hvis aktiviteter er gennemreguleret af loven (i dette tilfælde Lov nr. 1605 — Lov om folkehøjskoler). Loven bestemmer en lang række pædagogiske og organisatoriske faktorer for en seniorhøjskole der vil opnå statstilskud. Skolens navn skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen under ansøgningsprocessen. Således er Sønderjyllands Seniorhøjskoles navn blevet godkendt. Hvis den enkelte institution kunne opnå varemærkebeskyttelse for den skoletype der indgår i navnet, ville resultatet blive kaos. Andre skole vil ikke kunne bruge betegnelsen uden tilladelse. Der ville opstå konflikter mellem varemærket og myndighederne og loven. Os bekendt har ingen skole/firma nogensinde opnået varemærkebeskyttelse alene for betegnelser som “køreskole”, “aftenskole”, “gymnasium”, “højskole”. Bare fordi X-købing Gymnasium får anerkendt deres navn som varemærke, kan de ikke gøre krav på “gymnasium” som deres varemærke. I 1998 valgte Nørre Nissum et domænenavn uden stednavn eller andet særligt kendetegn. Det navn kunne ikke beskyttes — men det var et fornuftigt nok valg. De ville gøre det nemt for deres kursister. Samme valg har vi foretaget os i 2018. Subsidiært gør vi også opmærksom på følgende: Seniorhøjskole er en del af vores navn. I henhold til varemærkelovens §kan indehaveren af en varemærkeret ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af eget navn. En ny beskyldning: I Nørre Nissums replik, påstås det at Sønderjyllands Seniorhøjskole må bevist have lagt sig “så tæt op af klagers domænenavn, at klagers varemærke er i fare for at blive udvandet”. [...] Som vi beskrev i vores første svarskrift var Sønderjylland Seniorhøjskole begyndt som et samarbejde mellem Annemarie Morris og Sort Safari ApS. Det skete i august 2018. I løbet af ét år har dette samarbejde tiltrukket 1.800 kursister. Dette er sket med: • Kunfast lærer (Annemarie Morri• + løs hjælp. • Ingen faste lokaler (vi bruger Løgumkloster Højskole samt Agerskov Kro). Vi får først egne lokaler den 1. oktober i år. • Uden hjemmeside de førstemåneder. Hjemmesiden gik i luften den 5. april og det var først der, at vi begyndte at bruge navnet Sønderjyllands Seniorhøjskole. Alligevel med disse beskedne midler er vi nået op på 1.800 kursister i løbet af ét år. Klagerens skole er nået op på “op mod 2600 kursister” efterår. Nørre Nissum Seniorhøjskole har ikke figureret ét øjeblik i vores bevidsthed i denne opbygnings fase. Hvis vi var engageret i en skummel plan om at lægge os op ad en bestående skole, ville vi have valgt en helt anden skole. (Idéen ville stadigvæk have været tåbelig!). Forveksling endnu en gang Idet vi står ved vores bemærkninger om “Hjemmesideforvirring” i vores første svarskrift, vil vi nu yderligere belyse forvekslingsfaren fra et statistiksynspunkt: [...]” Hvem har en økonomisk interesse i “seniorhojskole.dk”? Idet vi står ved afsnittet “Betydelige interesser er på spil for os” i vores første svarskrift, vil vi gerne runde af ved at slå fast: • Nørre Nissum Seniorhøjskole har ingen økonomiske interesser i dette domænenavn. • Det, at de ikke ejer navnet, ændrer ikke noget for dem. De har aldrig ejet domænenavnet, ligesom de ikke ejer “seniorhøjskolen.dk”. Statistikken viser, at de ikke mister net trafik til vores hjemmeside og forvekslingen i praksis er forsvindende lille eller ikke eksisterende. • Hvis de fik overdraget domænenavnet, er der muligheder: 1) At domænenavnet vil ligge ubrugt hen ligesom de sidste domænenavne, de har købt. 2) At de tager domænenavnet i brug. I dette tilfælde ville vores hjemmesidetrafik umiddelbart blive omdirigeret til deres hjemmeside med tab for os. Vores omdømme ville også tage skade. Ydermere ville vi have betydelige omkostninger med at etablere et nyt domænenavn og få det indarbejdet.” Som bilag B-E har indklagede efter det oplyste fremlagt en udskrift af 22. august 2019 fra hjemmesiden www.similarweb.com og tre udskrifter af henholdsvis 22. august 2019 og 24. august 2019 fra hjemmesiden www.semrush.com. Ifølge indklagede dokumenterer udskrifterne, at forvekslingsrisikoen mellem klagerens hjemmeside www.seniorhoejskolen.dk og indklagedes hjemmeside på det omtvistede domænenavn ikke er til stede. Sekretariatet har ved opslag den 16. november 2019 på ”seniorhoejskolen.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i alt 202 gange i perioden fra den 18. januar 2000 og frem til den 26. august 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”seniorhoejskolen.dk” i hvert fald periodevis fra den 18. januar 2000 og frem har været anvendt til en hjemmeside for klageren. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret første gang den 18. januar 2000: Ved opslag den 16. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”seniorhojskole.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagedeunder samme bruger-id (AM14740-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under .dk-internetdomænet. Sekretariatet har ved opslag den 16. november 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution (CVR-nummer 40552979) er registreret under kategorien Øvrige virksomhedsformer med startdato den 1. maj 2019. Sønderjyllands Seniorhøjskole selvejende institution er desuden registreret under branchekode ”855900 Anden undervisning i.a.n.” Ved sekretariatets søgning på ”seniorhojskole” den 16. november 2019 i Google (www.googl• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.210, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteaf søgeresultaterne indklagedeeller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. De øvrigesøgeresultater vedrørte navnlig forskellige seniorhøjskoler arrangeret af bl.a. Frivilligcenter Mariagerfjord, Dansk Metal, FOF Køge Bugt, LOF Holbæk-Lejre og Børkop Højskole. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”seniorhøjskole” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 26.500. Af de første søgeresultater vedrørte fem af søgeresultaterne indklagedeeller omtale heraf, mens tre af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. De øvrigesøgeresultater vedrørte navnlig andre seniorhøjskoler, bl.a. Rude Strand Højskole, Børkop Højskole, Munkebo Seniorhøjskole, Kerteminde Seniorhøjskole, Seniorhøjskolen Sortedam, AOF seniorhøjskole og Højskolen Marielyst. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har eksisteret som seniorhøjskole siden den 1. april 1971 og siden den 1. januar 1999 har båret navnet SeniorHøjskolen Nørre Nissum, • at klagerens seniorhøjskole dog i daglig tale blandt ansatte og kundegrundlag blot omtales seniorhøjskolen, • at klageren i perioden fra den 1. april 1971 og frem til den 1. januar 1999 bar navnet Den Jyske Pensionisthøjskole, • at klageren siden 1999 har benyttet domænenavnet ”seniorhoejskolen.dk” og har registreret flere lignende domænenavne, • at klageren har et årligt kursistgrundlag på op mod 2.600 kursister årligt, og at der er stor konkurrence mellem højskolerne, hvorfor brand og markedsføring er vigtigt, • at den daværende kulturminister i januar 2018 annoncerede, at man ville åbne for muligheden for yderligere tre seniorhøjskoler, • at der udover klagerens seniorhøjskole eksisterer en anden seniorhøjskole, nemlig Højskolen Marielyst, • at der var ansøgningsfrist den 1. maj 2019 for at ansøge om at blive seniorhøjskole, og at der var tre ansøgere; Liselund, Rude Strand Højskole og indklagede 2, • at de pågældende ansøgere får svar senest den 1. februar 2020 og ved godkendelse kan starte op i september 2020, • at klageren i maj 2019 har erfaret, at indklagede er begyndt at reklamere for deres højskolelignende virksomhed på domænenavnet ”seniorhojskole.dk”, • at klageren har rettet telefonisk henvendelse til indklagedeet par gange i juni 2019 med henblik på at få overdraget domænenavnet, • at klageren i den forbindelse har tilbudt en økonomisk kompensation for at overdrage domænenavnet ”seniorhojskole.dk”, • at indklagedehar oplyst, at omkostningerne ved at skifte domænenavne lige nu er for store for dem, • at domænenavnet ”seniorhøjsjole.dk” ligger sig meget tæt op ad klagerens brand og nuværende domænenavn ”seniorhoejskolen.dk”, • at klageren ser frem til en øget konkurrence på området med statsanerkendte seniorhøjskoler, men at det er afgørende, at kursisterne kan se forskel på højskolerne, • at klageren efter indklagede 1’s registrering af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” har registreret en række yderligere domænenavne, der ligger sig tæt op ad klagerens domænenavn ”seniorhoejskolen.dk” (jf. bilag 2), • at klageren først er ved at gennemtænke, om og i givet fald hvordan de indkøbte domænenavne skal pege ind på deres hovedside, • at det er vanskeligt at blive seniorhøjskole, dvs. en højskole med ret til udelukkende at udbyde korte højskolekurser, hvorfor klageren i 1998 ingen forventning havde om, at der kunne være flere seniorhøjskoler på vej, • at klageren anerkender, at betegnelsen ”seniorhøjskole” ikke er beskyttet, men at dette ikke er ensbetydende med, at det ikke kan være et brand eller varemærke, • at betegnelsen ”SeniorHøjskolen, Nørre Nissum” efter mere endårs brug er fast indarbejdet og udgør et varemærke, der nyder beskyttelse, • at de indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” indebærer en betydelig forvekslingsrisiko med klageren, • at der således foreligger en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder, ligesom der tale om en overtrædelse af god domænenavnsskik, • at de indklagedes registrering af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” vanskeligt kan forklares med andet end, at man har ønsket at lægge sig tæt op ad klagerens varemærke og domænenavn, • at de indklagede har givet eksempler på andre seniorhøjskoler for at illustrere, at det ikke er en beskyttet betegnelse, • at klageren hertil skal bemærke, at alle andre, der udbyder højskole og højskolelignende kurser til seniorer, anvender domænenavne, som ligger væsentligt længere fra klagerens varemærke og domænenavn ”seniorhoejskolen.dk”, og • at domænenavnet ”seniorhojskole.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”seniorhojskole.dk” lige nu er registreret af indklagede 1, men at den egentlige ejer af domænenavnet er indklagede 2, • at domænenavnet ”seniorhojskole.dk” skal overdrages vederlagsfrit til indklagede 2, så snart domænenavnet er frigjort igen, • at baggrunden er, at indklagedeopstod som et samarbejde mellem indklagedeog Sort Safari ApS, og at det var vigtigt at opbygge aktiviteterne før overgangen til den meget mere regelbundne status som højskole, • at indklagedeer en institution, som tilbyder kulturelle kurser af flere dages varighed til seniorer, først og fremmest i Løgumkloster Højskoles gamle bygninger, • at indklagede har søgt om godkendelse som én af de tre nye seniorhøjskoler, der kan opnå statstilskud, • at indklagede 2, i fald institutionen ikke opnår godkendelse, vil fortsætte som almindelig selvejende institution under samme navn, • at det var naturligt for indklagede at vælge domænenavnet ”seniorhojskole.dk”, da man registrerede domænenavnet den 2. oktober 2018, • at domænenavnet ”seniorhojskole.dk” er en almindelig betegnelse, som indklagede ikke har haft forventninger om at vinde hævd over, • at der i Danmark ingen lovmæssige begrænsninger er i forhold til brug af betegnelsen ”seniorhøjskoler”, • at ingen dermed kan gøre krav på eneret til betegnelsen ”seniorhøjskole”, ligesom ingen har eneret til betegnelserne ”højskole”, ”folkeskole” osv., • at der på nuværende tidspunkt eksisterer en stor kreds af institutioner, som gør brug af betegnelsen ”seniorhøjskole”, • at indklagedekun råder over og anvender dette ene domænenavn og således ikke har ”hamstret” lignende domænenavne for at genere andre seniorhøjskoler, • at indklagede 2’s hjemmeside på domænenavnet ”seniorhojskole.dk” gik i luften den 5. april 2019, • at indklagedehar investeret i udbredelsen af kendskabet til domænenavnet, navnlig i Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten og Jyske Vestkysten, • at indklagedes reklamebudget alene i disse aviser pr. 8. juli 2019 har været ca. 187.000 og at der været ca. 6.700 besøg på hjemmesiden, • at klageren har henvendt sig telefonisk til indklagede, men at samtalerne mellem parterne ikke har været frugtbare, • at klageren påstod at have opkøbt alle relevante domænenavne i 1998, men at have overset domænenavnet ”seniorhojskole.dk”, • at det imidlertid har vist sig ikke at være tilfældet, idet klageren har opkøbt hovedparten af domænenavnene i maj og juni 2019, • at indklagede kan konstatere, at disse domænenavne pr. 8. juli 2019 ikke anvendes aktivt af klageren, • at klagerens handlemåde må betegnes som et beklageligt forsøg på at begrænse konkurrencen ved at hindre andre aktører i at bruge en almen betegnelse som led i deres markedsføring, • at dette efter indklagede 2’s opfattelse ligger på grænsen af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, • at indklagede imidlertid alene har et ønske om at få lov til at beholde domænenavnet ”seniorhojskole.dk”, som man anvender, • at indklagede ikke anerkender, at dennes anvendelse af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” skaber forvirring i forhold til klagerens kursister, • at klagerens argument om, at denne har opnået en varemærkebeskyttelse af betegnelsen ”seniorhøjskole” er grebet ud af luften, • at klageren naturligvis ikke har opnået en varemærkeret til en så almindelig betegnelse som ”seniorhøjskole”, • at indklagedei modsætning til klageren har en betydelig økonomisk interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”seniorhojskole.dk”, og • at domænenavnet ”seniorhojskole.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. 16

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk), at domænenavnet ”seniorhojskole.dk” er registreret den 2. oktober 2018 af indklagede 1, som fortsat er anført som registrant af domænenavnet. Klagenævnet lægger dog efter det oplyste til grund, at den reelle registrant af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” er indklagede 2. Det fremgår bl.a. af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk), at klageren er en forening, som er registreret under navnet SENIORHØJSKOLEN, NR. NISSUM med startdato den 1. april 1971. Endvidere fremgår af sagens oplysninger, at klageren indtil den 1. januar 1999 har drevet seniorhøjskole under navnet Den Jyske Pensionisthøjskole. Klageren har efter det oplyste siden 1999 været registrant af og benyttet domænenavnet ”seniorhoejskolen.dk” i forbindelse med markedsføring af sin forening. Ifølge DK Hostmasters WHOIS-database har domænenavnet ”seniorhoejskolen.dk” siden den 30. maj 1998 været registreret af klageren. Desuden tyder oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• på, at domænenavnet ”seniorhoejskolen.dk” i hvert fald siden januar 2000 har været anvendt til en hjemmeside for klagerens forening. Hertil kommer, at klageren er registrant af en række domænenavne under bl.a. .dk-internetdomænet, der består af forskellige stavninger af betegnelsen ”seniorhøjskole(n)”, herunder domænenavnet ”seniorhojskolen.dk”, der ligeledes er registreret den 30. maj 1998. De øvrige domænenavne ses at være registreret efter indklagede 1’s registrering af det omtvistede domænenavn (jf. bilag 2). Klageren har gjort gældende bl.a., at indklagede 2’s anvendelse af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til betegnelsen ”seniorhøjskole”. Det bemærkes, at der ikke foreligger oplysninger i sagen om, at klageren har opnået registrering af betegnelsen ”seniorhøjskole”, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter, om klageren gennem sin brug af betegnelsen ”seniorhøjskole” har stiftet en varemærkeret eller anden kendetegnsretlig beskyttelse heraf. ”Seniorhøjskole” er efter klagenævnets opfattelse en beskrivende betegnelse for en forening, institution eller lignende, der beskæftiger sig med højskolevirksomhed, og hvor højskoletilbuddet retter sig mod seniorer. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klageren, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”seniorhøjskole”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt – og ofte umuligt – at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Klagenævnet finder ikke, at de oplysninger, som er fremkommet i denne sag, giver grundlag for at antage, at klageren har indarbejdet betegnelsen ”seniorhøjskole” på en sådan måde, at klageren derved har opnået en kendetegnsretlig beskyttelse, som giver klageren fortrinsret til at benytte denne betegnelse for sin virksomhed. Nævnet har herved lagt vægt på bl.a., at sekretariatets undersøgelser i sagen viser, at betegnelsen på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren, og at betegnelsen ”seniorhøjskole” således benyttes af en bredere kreds af højskoler, forbund mv. Klageren har herudover gjort gældende, at der foreligger en overtrædelse af god domænenavnsskik i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” er sket med henblik på at snylte på det renommé, som er knyttet til klagerens virksomhed, eller i øvrigt er retsstridig i forhold til klageren. Da det herefter ikke kan anses for godtgjort, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”seniorhojskole.dk” strider imod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, eller på anden måde er retsstridig over for klageren, træffer nævnet følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, SENIORHØJSKOLEN, NR. NISSUM, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.