Afgørelse

kandidatbanken.dk

E-BRO ApS

MOD

Ronni Hjermitslev Nielsen

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”kandidatbanken.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Kandidatbanken er både en metode og et produkt til samfundsnyttig gavn. Danske kommuner anvender Kandidatbanken i Jobcentrene, primært til at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. E-BRO har, som officiel virksomhed, eksisteret siden 06-2013 (BILAG 1), hvor softwaredelen til Kandidatbanken dog er pågået siden 2012. Kandidatbanken er i drift siden ultimo 2013. Og siden da, er softwaren og konsulentydelser solgt som Kandidatbanken til de danske jobcentre. E-BRO APS er etableret som følge af Kandidatbanken og fungerer i dag som en socialøkonomisk orienteret virksomhed og figurer -blandt andet- som case til Regeringens socialøkonomiske tiltag, herunder Socialstyrelsens oprettelse af socialvirksomhed.dk. Kandidatbanken har ad flere omgange indgået som løsningsforslag til beskæftigelsesprojekter hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er således et kendt begreb hos de danske myndigheder indenfor beskæftigelsesområdet. Kandidatbanken blev et registreret varemærke i 2014. (BILAG 2) I dagene op til denne klage, er det gået op for E-BRO APS at Kandidatbanken muligvis bliver varemærkekrænket flere steder, hvorfor vi ønsker at blokere for yderligere uretmæssigheder samt har planer om at intensivere markedsføringen overfor de danske jobcentre, herunder at anvende kandidatbanken.dk Brandet Kandidatbanken figurerer aktuelt på hjemmesiden -http://jobintraweb.azurewebsites.net/ E-BRO har gjort forsøg på at tage kontakt til registranten for en overdragelse via - DK-Hostmaster's webformular - Mail til registrantens arbejdsgiver - Telefonsamtale med arbejdsgiver - Kommunikation via LinkedIn (BILAG 3) Registranten har i første omgang ikke svaret på henvendelserne, men har efterfølgende – via LinkedIntilkendegivet at der - Ikke er interesseret i at afgive domænenavnet - At der pt pågår en forretningsidéudvikling med domænenavnet Som ‘erstatning’ for overdragelse har E-BRO tilbudt registranten at - hjælpe med at finde et nyt domæne - hjælpe med forretningsudvikling - eller andet der kan gavne formålet Dette efter appel fra registranten, med forståelse for at en overdragelse kan blive ensbetydende med ændrede planer samt en formodning om at erhvervelsen af domænenavnet, kandidatbanken.dk ikke er sket i ‘ond’ tro og vilje. Ved gennemgang af domænets aktivitet på waybackmachine for både http://kandidatbanken.dk// og https://kandidatbanken.dk// forefindes der ingen historisk aktivitet, ligesom der dags dato ikke er nogen aktivitet ved søgning på url, der dog tilsyneladende er registreret hos Dandomain (BILAG 4). Såfremt der ikke gives medhold i denne klage og registranten efterfølgende anvender domænenavnet, vil det kunne undergå at krænke varemærkeregistreringen. Vi håber derfor at registranten hurtigst muligt overdrager domænet til E-BRO APS, så sagen kan trækkes tilbage. Ønsker klagenævnet yderligere dokumentation eller supplerende oplysninger står E-BRO naturligvis til rådighed for dette, med ønsket om en saglig og transparens sagsbehandling.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 9. oktober 2015 fik registreret ordmærket KANDIDATBANKEN i klasserne: 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cder, dvder og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; varetagelse af kontoropgaver. Bilag fremstår som kopi af sms-korrespondance mellem klageren og indklagede vedrørende klagerens mulige overtagelse af domænenavnet ”kandidatbanken.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Kandidatbanken eller en kandidatbank er et begreb sammensat af to allerede eksisterende ord og en betegnelse der hyppigt benyttes inden for rekruttering-og beskæftigelsesområdet. At E-BRO APS har varemærket Kandidatbanken gør jo ikke dem til retmæssige ejere af kandidatbanken.dk. Ejeren af kandidatbanken.dk arbejder inden for beskæftigelsesområdet og har arbejdet på forretningsideen i flere år, med henblik på at hjælpe akademiske kandidat hurtigere ind på arbejdsmarkedet. Hensigten med kandidatbanken.dk er og har altid været at etablere en hjemmeside. Det er korrekt at Kandidatbanken.dk endnu ikke har været i brug men dette skyldes bl.a. ændringer i reglerne inden for GDPR, hvilket har været med til udskyde processen. Samtidig har ejeren af kandidatenbanken.dk ikke til hensigt at lave en hjemmeside uden relevant indhold. Hvis dette var tilfældet kunne han blot havde oprette en “ligegyldig” hjemmeside uden reelt indhold. Man bør havde respekt for, at det tager tid og ressourcer at opstarte en forretning. Ejeren af kandidatenbanken.dk har derudover kun dette ene domæne og har ikke opkøbt dette med henblik på salg eller for at skade andre, men for at oprette en hjemmeside der kan gøre gavn for omverdenen. Det er korrekt at E-BRO APS har forsøgt at komme i kontakt med Ronni Hjermitslev Nielsen. Desværre har tilgangen for E-BRO APS side været både uprofessionel, upassende og tildels truende. Dette ses bl.a. i bilag 3, hvor Jacob Mikkelsen skriver til Ronni Hjermitslev Nielsen “Det er lidt nemmere og lidt mindre smertefuldt med en frivillig overdragelse end at myndighederne kommer ind over”. Derudover har E-BRO APS uden tilladelse fundet frem til og kontaktet Ronni Hjermitslev Nielsens arbejdsplads i forbindelse med denne sag, selvom de ikke har noget med sagen at gøre og ikke burde blandes ind i hans personlige ting. At E-BRO APS har haft varemærket Kandidatbanken siden 2014, men først har valgt at kontakte ejeren af kandidatbanken.dk på nuværende tidspunkt, indikerer at ud fra min optik, at E-BRO APS er længere i deres udvikling af et produkt end Ronni Hjermitslev Nielsen. Ejeren har købt og betalt domænet kandidatbanken.dk med en reel hensigt om at gøre brug af domænet, hvorfor Ronni Hjermitslev Nielsens interesse i domænet er mindst ligeså stor som EBRO APS interesse.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”1. Kandidatbank/Kandidatbanken er et begreb der hyppigt benyttes inden for rekruttering- og Beskæftigelsesområdet Ad 1.: Kandidatbanken er varemærkebeskyttet som et ordmærke indenfor ovennævnte områder. Eventuelle krænkelser af varemærket påhviler E-BRO APS at tage sig af i andet regi, end hos Klagenævnet for Domænenavne. 2. Respekt for at det tager tid og ressourcer at opstarte en forretning Ad 2.: E-BRO APS har fuld erfaring med at det både tager væsentligt tid og ligeså kræver ressourcer at blive samt være iværksætter. E-BRO APS har i lang tid forud dets selskabsetablering i 2013 arbejdet intenst på at færdiggøre Kandidatbanken som kommercielt produkt. 3. Ej opkøb af kandidatbanken.dk med henblik på salg eller skade Ad 3.: E-BRO APS vil gerne undgå at kandidatbanken.dk anvendes af andre end E-BRO APS, da det potentielt vil kunne blive oplevet som en krænkelse af varemærket samt potentielt skabe unødig tvivl hos kundekredsen (øjensynligt den samme kundekred• om det allerede eksisterende produkt; endsige metoden indenfor rekruttering og beskæftigelse som ordet i adskillige år dækker over. 4. Tilgang uprofessionel, upassende og til dels truende Ad 4.: E-BRO APS må beklage at indklagede har haft ubehagelig oplevelse med henvendelsen vedrørende kandidatbanken.dk. Det kan oplyses at E-BRO APS aldrig har haft intention om at påføre indklagede ubehag. Tværtom, har E-BRO APS forsøgt at komme i dialog, være konstruktiv, finde løsninger samt tilbyde assistance og ressourcer ud over det nødvendige. 5. Tidspunktet for kontakt, indikerer at E-BRO APS er længere end indklagede med udvikling af et produkt end Ronni Hjermitslev Nielsen Ad 5.: E-BRO APS må fastholde at produktet ikke længere er i et under-udviklingsstadie. Produktet og metoden er for længst sat i drift og er længe kendt i det offentlige beskæftigelsessystem samt i private virksomheder indenfor beskæftigelsesområdet. Dette kan naturligvis dokumenteres alsidigt med kontrakter, logfiler, mails, henvendelse til eksisterende kunder mv. 6. Kandidatbanken.dk er købt og betalt med hensigt om at gøre brug af domænet (i forhold til at hjælpe akademiske kandidater hurtigere ind på arbejdsmarkede• Ad 6.: E-BRO APS bør atter gøre opmærksom på, at der potentielt kan blive tale om en krænkelse af varemærket. E-BRO APS vil uagtet denne sags udfald opfordre til at indklagede anvender et andet ord samt domænenavn til de nu oplyste og påtænkte planer. E-BRO APS stiller sig fortsat behjælpelig for indklagede med ressourcer for at komme videre med nyt domænenavn. Såfremt Klagenævnet for Domænenavne finder at kandidatbanken.dk falder ud til fordel for E-BRO APS, kan indklagede efterfølgende blot rette henvendelse til selskabet om at afholdte omkostninger til DK-Hostmaster bliver dækket ind.” Ved opslag den 11. september 2019 på domænenavnet ”kandidatbanken.dk” fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 4. Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (”dkpto.dk”) har sekretariatet konstateret, at styrelsen ved brev af 30. juli 2015 til klageren afslog at registrere ordmærket KANDIDATBANKEN i klasserne: 35: Forretningsadministration; rådgivning vedrørende beskæftigelse; beskæftigelsesrådgivning; beskæftigelsesvejledning; beskæftigelsesvejledning og -rådgivning; bureauer for midlertidig beskæftigelse; talentbureauer [administration eller beskæftigelse]; tilvejebringelse af oplysninger om beskæftigelse; tjenesteydelser inden for beskæftigelse af midlertidigt personale; jobformidling; rådgivning vedrørende personaleansættelse. 41: Undervisning vedrørende ansættelsesforhold. Patent- og Varemærkestyrelsen angav følgende begrundelse for afslaget: ”Et mærke mangler særpræg, hvis det kan beskrive de ansøgte varer og tjenesteydelser, eksempelvis deres art eller andre egenskaber ved dem. Ved en søgning på google.dk er fundet adskillige rekrutteringsvirksomheder der benytter sig af en ”kandidatbank”. Dette er en mulighed for brugerne for at uploade deres CV til virksomhedens kandidatbank, hvorefter de vil søge i denne efter passende kandidater til stillingsopslag. Der kan ligeledes være forskellige rådgivningsmuligheder tilknyttet. Der er ved brev af den 30. juli 2015 vedlagt udskrifter med eksempler på brugen af Kandidatbank. Derudover er det almindeligt at benytte ordet bank synonymt med database eller index i forbindelse med en samling af information. Vi har hertil tidligere afslået disse tilsvarende mærker: cv - bank (VA 1997 00817) og cv-index (VA 1998 00586). Det kan bemærkes at det ingen forskel gør for vurderingen, at mærket er anført i bestemt form. Mærket Kandidatbanken anses for at være beskrivende for de anførte ydelser i klasseog 41, da det er ydelser der kan blive udført af en kandidatbank – brugeren kan eksempelvis få rådgivning vedrørende beskæftigelse, eller undervisning vedrørende ansættelsesforhold. Mærket er dermed beskrivende for ydelsernes beskaffenhed, og mangler derfor det fornødne særpræg.” Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden ultimo 2013 har udbudt software og konsulentydelser til de danske jobcentre under betegnelsen ”Kandidatbanken”, • at ”Kandidatbanken” er en metode og et produkt, der primært har til formål at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse, • at klageren i 2014 fik registreret ”Kandidatbanken” som varemærke, • at klagerens produkt ”Kandidatbanken” er kendt hos stat og i kommuner samt hos leverandører til jobcentrene, • at indklagede krænker klagerens varemærkerettigheder, • at andres brug af domænenavnet ”kandidatbanken.dk” vil kunne krænke klagerens varemærkeret samt skabe unødig tvivl hos kundekredsen, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”kandidatbanken.dk” til kommercielt markedsfremstød over for relevante kunder, • at klagerens produkt bør kunne findes under domænenavnet ”kandidatbanken.dk”, • at der ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet ”kandidatbanken.dk”, og at der tilsyneladende aldrig har været en, og • at det må formodes, at domænenavnet ”kandidatbanken.dk” ikke har været taget i brug.
Indklagede har gjort gældende:
• at betegnelserne ”kandidatbanken” og ”kandidatbank” er en sammenstilling af to allerede eksisterende ord, der hyppigt benyttes inden for rekruttering-og beskæftigelsesområdet, • at klagerens varemærkeret ikke gør klageren til retmæssig ejer af domænenavnet ”kandidatbanken.dk”, • at indklagede arbejder inden for beskæftigelsesområdet og i flere år har arbejdet med en forretningsidé om at bruge domænenavnet ”kandidatbanken.dk” til en hjemmeside, der skal hjælpe akademiske kandidater hurtigere ind på arbejdsmarkedet, • at indklagede kun er registrant af domænenavnet ”kandidatenbanken.dk”, og at dette domænenavn ikke er registreret med henblik på salg eller for at skade andre, og • at indklagedes interesse i domænenavnet ”kandidatenbanken.dk” er mindst ligeså stor som klagerens.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende blandt andet, at indklagedes påtænkte brug af domænenavnet ”kandidatbanken.dk” til en hjemmeside, der skal hjælpe akademiske kandidater hurtigere ind på arbejdsmarkedet, vil stride mod klagerens varemærkeret til betegnelsen KANDIDATBANKEN. Klageren har herved henvist til klagerens varemærkeregistrering af ordmærket KANDIDATBANKEN. For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens §§ og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, og § 13, stk. 2. Klagerens virksomhed beskæftiger sig med udbud af software og konsulentydelser til de danske jobcentre og har primært til formål at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Betegnelsen ”kandidatbanken” må anses for at være beskrivende for ydelser knyttet til f.eks. rådgivning vedrørende beskæftigelse, eller undervisning vedrørende ansættelsesforhold og mangler derfor i forhold til sådanne ydelser det fornødne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk. og 2, jf. endvidere Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 30. juli 2015 til klageren. Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at betegnelsen ”kandidatbanken” er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til brug af denne betegnelse inden for rekrutterings- og beskæftigelsesområdet. Selvom indklagedes registrering og planlagte anvendelse af domænenavnet ”kandidatbanken.dk” ikke fremstår som en krænkelse af klagerens varemærkeret, er indklagede som registrant af domænenavnet tillige forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har efter det oplyste siden slutningen af 2013 udbudt software og konsulentydelser, der primært har til formål at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse, til de danske jobcentre under betegnelsen ”Kandidatbanken”. Klageren fik i 2014 registreret KANDIDATBANKEN som varemærke, og klageren har oplyst, at klagerens produkt ”Kandidatbanken” er kendt hos stat og i kommuner samt hos leverandører til jobcentrene. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”kandidatbanken.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”kandidatbanken.dk” består af de to almindelige dansk ord ”kandidat” og ”banken”, der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning. Mange andre end sagens parter kan derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at han arbejder inden for beskæftigelsesområdet, og at han i flere år har arbejdet med en forretningsidé om at bruge domænenavnet ”kandidatbanken.dk” til en hjemmeside, der skal hjælpe akademiske kandidater hurtigere ind på arbejdsmarkedet. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signal, og klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”kandidatbanken.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, E-BRO ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.