Afgørelse

eom.dk

Advokatfirmaet Energi & Miljø

MOD

Rasmus Horsfeldt Balle

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”eom.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”advokatfirmaet Energi & Miljø er et advokatkontor med i dagansatte, som leverer både generel og specialiseret juridisk rådgivning, herunder inden for energi- og miljøretlige forhold, til både danske og internationale klienter. Derudover stiller advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter benævnt ”advokatfirmaet”) erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. En udskrift fra CVR-registeret med oplysninger om advokatfirmaet vedlægges som bilag 1. advokatfirmaet ønsker at registrere domænenavnet eom.dk, som i henhold til oplysninger fra hostmaster.dk er registreret af registranten den 12. april 2000, jf. vedlagte bilag 2. advokatfirmaet har rettet henvendelse til registranten med en anmodning om at købe domænenavnet, men efter en mailkorrespondance med registranten herom, har registranten ikke svaret på advokatfirmaets seneste e-mail. Det har derfor ikke været muligt at få overført domænenavnet, hvorfor advokatfirmaet hermed indgiver en klage til Klagenævnet for Domænenavne. ... advokatfirmaet ønsker at registrere domænenavnet eom.dk til forretningsmæssig anvendelse, idet advokatfirmaet blandt andet anvender eom i daglig og professionel tale som forkortelse for Energi & Miljø. Klienter, samarbejdspartnere m.fl. kender således også advokatfirmaet som eom. Derudover er advokatfirmaets nuværende domænenavn, som blandt andet anvendes som mailadresse (@energiogmiljo.dk), meget langt, og det er meget ofte problematisk at skulle oplyse mailadressen til klienter, myndigheder, domstole mv. som følge af mailadressens længde og stavelse. Herudover har advokatfirmaet for nylig fået mange internationale klienter, i hvilken sammenhæng det er endnu sværere at skulle oplyse mailadresse mv. advokatfirmaet ønsker derfor at registrere domænet eom.dk, så dette blandt andet kan anvendes som mailadresse for firmaets ansatte. advokatfirmaet har således en væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet eom.dk. Ud fra en søgning på domænenavnet kan det ikke ses, at domænet anvendes af registranten, idet der eksempelvis ikke er en hjemmeside med domænet, jf. vedlagte bilag 3. Registranten har til advokatfirmaet oplyst, at domænenavnet ”bruges lidt til noget mail”. advokatfirmaets interesse i domænenavnet må således overstige registrantens interesse heri. Som følge af det ovenfor oplyste gøres det således gældende, at domænenavnet eom.dk bør overføres til advokatfirmaet Energi & Miljø.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 19. december 2014. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”energiogmiljo.dk” har sekretariatet den 1. september 2019 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”eom.dk” den 1. september 2019 fremkom ikke en side med reelt indhold, jf. bilag 3. Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede blev registrant af domænenavnet den 18. december 2007. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der bl.a. den 17. december 2014 og 2. oktober 2016 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”eom.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren udbyder bl.a. generel og specialiseret juridisk rådgivning, herunder inden for energi- og miljøretlige forhold, til både danske og internationale klienter, • at klageren bl.a. anvender betegnelsen ”eom” i daglig og professionel tale som forkortelse for ”Energi & Miljø”, • at klienter, samarbejdspartnere m.fl. kender klageren som ”eom”, • at klageren bl.a. vil anvende domænenavnet ”eom.dk” til e-mailadresse for firmaets ansatte, • at klageren har en væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”eom.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”eom.dk” til en hjemmeside, men indklagede har over for klageren oplyst, at domænenavnet anvendes til e-mail, og • at klagerens interesse i domænenavnet ”eom.dk” overstiger indklagedes interesse. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”eom.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”eom.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har navnet ”advokatfirmaet Energi & Miljø”, som kan forkortes ”eom”. Klageren har oplyst, at klageren anvender betegnelsen ”eom” i daglig og professionel tale som forkortelse for ”Energi & Miljø”, og at klagerens klienter, samarbejdspartnere m.fl. kender klageren som ”eom”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”eom.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”eom.dk” er overtaget af indklagede den 18. december 2007. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt tilsyneladende ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”eom.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”eom.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”eom.dk” skal overføres til klageren, advokatfirmaet Energi & Miljø. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.