Afgørelse

aem.dk

Advokatfirmaet Energi & Miljø

MOD

Allan Erik Mortensen

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”aem.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet advokatfirmaet Energi & Miljø (CVR-nummer 27078672) med startdato den 19. december 2014. Klageren er registreret under branchekode 691000 ”Juridisk bistand”. Af de historiske stamdata fremgår, at klageren i en periode fra 2006 til 2007 var registreret under navnet ”Energi & Miljø advokaten v/Pernille Truelsen”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”advokatfirmaet Energi & Miljø er et advokatkontor med i dagansatte, som leverer både generel og specialiseret juridisk rådgivning, herunder inden for energi- og miljøretlige forhold, til både danske og internationale klienter. Derudover stiller advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter benævnt ”advokatfirmaet”) erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. ... advokatfirmaet ønsker at registrere domænenavnet aem.dk, som i henhold til oplysninger fra hostmaster.dk er registreret af registranten den 2. oktober 1997, jf. vedlagte bilag 2. advokatfirmaet har ikke kunne komme i kontakt med registranten, hvorfor advokatfirmaet hermed indgiver en klage til Klagenævnet for Domænenavne. ... advokatfirmaet ønsker at registrere domænet aem.dk til forretningsmæssig anvendelse, idet advokatfirmaet anvender aem i daglig og professionel tale som forkortelse for advokatfirmaet Energi & Miljø. Klienter, samarbejdspartnere m.fl. kender således også advokatfirmaet som aem. Derudover er advokatfirmaets nuværende domænenavn, som blandt andet anvendes som mailadresse (@energiogmiljo.dk), meget langt, og det er meget ofte problematisk at skulle oplyse mailadressen til klienter, myndigheder, domstole mv. som følge af mailadressens længde og stavelse. Herudover har advokatfirmaet for nylig fået mange internationale klienter, i hvilken sammenhæng det er endnu sværere at skulle oplyse mailadresse mv. advokatfirmaet ønsker derfor at registrere domænet aem.dk, så dette blandt andet kan anvendes som mailadresse for firmaets ansatte. advokatfirmaet har således en væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet aem.dk. Ud fra en søgning på domænenavnet kan det ikke ses, at domænet anvendes af registranten, idet der eksempelvis ikke er en hjemmeside med domænet, jf. vedlagte bilag 3. advokatfirmaets interesse i domænenavnet må således overstige registrantens interesse heri. Som følge af det ovenfor oplyste gøres det således gældende, at domænenavnet aem.dk bør overføres til advokatfirmaet Energi & Miljø.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at indklagede er registrant af domænenavnet ”aem.dk”, der blev registreret den 2. oktober 1997. Bilager et udateret skærmprint, der viser, at der på det pågældende tidspunkt ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet ”aem.dk”. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”aem.dk” den 2. juli 2019 og den 15. september 2019 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg ønsker naturligvis at bibeholde mit domænenavn, som jeg har brugt aktivt til min primære e-mail adresse, siden jeg registrerede domænet i 1997. Domænet består af mine initialer, og det er derfor vigtigt for mig at beholde det. Det er ikke korrekt, som klageren påstår, at man ikke kan komme i kontakt med mig. Man kan vælge at skrive til adressen mail@aem.dk eller post@aem.dk etc. Desuden fremgår min postadresse af dk hostmasters database, som klageren selv har vedlagt sin klage. Jeg forstår ikke, hvorfor der pludselig kan opstå en tvist om et domænenavn, som jeg historisk har brugt siden 1997. ... Domænenavnet er registreret i 1997, mail@aem.dk og er min primære mailadresse, som er opgivet til alle offentlige instanser. Jeg har registreret domænenavnet, netop for at have en kort mailadresse, som jeg med sikkerhed kan benytte, uanset hvilken internet udbyder jeg har. Domænenavnet består af mine initialer, og er derfor kendt i min omgangskreds, både professionelt og privat (er ansat som afdelingsleder i SAS). Domænenavnet har været brugt som mailadresse siden jeg oprettede det i 1997. Domænenavnet har periodevis været brugt som internetadresse, hvilket er hensigten at benytte det til igen. Grunden til at domænenavnet for tiden ikke bruges til en internetside skyldes at TDC valgte at lukke den server ned for alle brugere, som min internetside lå på. ... Jeg bør få medhold i sagen, fordi jeg har registreret domænet i 1997 med udgangspunkt i mine initialer til brug for min primære e-mail adresse. Bevis for mit navn fremgår af den aktuelle sag (Allan Erik Mortensen). Jeg har registreret og benyttet mailadressen mail@aem.dk på alle officielle hjemmesider siden 1997 (eksempelvis Told og Skat etc.). I alle sammenhænge, hvor jeg har registreret en officiel mailadresse hos offentlige myndigheder er det med aem.dk, ligesom det er den adresse alle privatpersoner og forretningsforbindelser benytter. Jeg afholder mig fra at benytte dette domæne på kommercielle hjemmesider for at undgå spam-mails. Jeg benytter mine initialer AEM efterfulgt af dk andre steder på internettet, netop fordi det også er mit domænenavn (eks. online games og Twitter). Det vil ikke give nogen mening for en privatperson at registrere et domænenavn, hvis et vilkårligt firma efterfølgende finder ud af at de ønsker at benytte domænet og derfor mener de kan overtage domænet ved at indgive en klage over domænet. Jeg ser at pågældende virksomheden er registreret langt senere end den dato hvor jeg registrerede domænenavnet. Desuden fremgår det ..., at advokatfirmaet efterfølgende har valgt at ændre navn fra ”Energi og Miljø advokaten” til ”advokatfirmaet Energi og Miljø”. Man kunne måske dengang have overvejet at vælge et navn, hvor der var et tilsvarende domænenavn ledigt. Jeg forstår i øvrigt ikke, hvordan man pludselig kan indgive en klage over at jeg har registreret et .dk domænenavn, som jeg har benyttet problemfrit i så mange år. Jeg vil bare have mit domænenavn i fred. Tak.” Bilag A er følgende udskrift fra domænenavnet ”speednames.com”: I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”2. Supplerende sagsfremstilling 2.1. Kontakt til registranten Som anført i klageskriftet har advokatfirmaet ikke kunne komme i kontakt med registranten, Allan Erik Mortensen. Registrantens mailadresse og telefonnummer fremgår ikke af hostmaster.dk, jf. bilag 2, som anført af registranten. 3. Anbringender 3.1. Interesseafvejning Idet advokatfirmaet, som også anført i klageskriftet, har en stor forretningsmæssig interesse i at anvende domænenavnet aem.dk, gøres det gældende, at advokatfirmaet har en anerkendelsesværdig interesse i domænenavnet, som overstiger registrantens, hvorfor domænenavnet bør overføres til advokatfirmaet. Det kan udledes af registrantens svarskrift, at registrantens interesse i at anvende domænenavnet aem.dk alene er i henhold til privat brug, herunder at domænenavnet anvendes som mailadresse ved eksempelvis Told og Skat, online games og Twitter. Derudover fremgår det af registrantens svarskrift, at domænenavnet ikke anvendes som internetadresse, og efter det oplyste er der i øvrigt ikke konkrete udsigter til, at domænenavnet skal anvendes som internetadresse. advokatfirmaet vil både anvende domænenavnet som internetadresse og mailadresse for alle firmaets ansatte. advokatfirmaets interesse i domænenavnet overstiger derfor registrantens interesse heri.” I duplikken har indklagede anført bl.a.: ”På baggrund af Replik i sagen, fremsendt af advokatfirmaet Energi og Miljø den 10. juli 2019 følger hermed supplerende sagsfremstilling. Da jeg som nævnt i mit svarskema ... har registreret mine initialer som domænenavn i 1997 betyder dette naturligvis også at mit domænenavn igennem mere end års brug er en integreret del af min identitet på internettet. Jeg valgte dengang at registrere mit eget domæne for at sikre mig kontrol med mine e-mail- og internetadresser og for at være uafhængig af udefra kommende ændringer som fra eksempelvis min internetudbyder TDC/YouSee eller diverse portaler. Samtidig gav det mig en sikkerhed for, at jeg ikke på noget tidspunkt skulle ændre min e-mail eller webadresse .... Jeg har som privatperson registreret mit domænenavn i god tro. Hvis en virksomhed uden videre, efter jeg har brugt domænenavnet aktivt i overår kan indgive an klage og kræve det overført af bekvemmelighedsårsager for at give personalet en nemmere e-mail adresse, så giver det ingen mening at privatpersoner kan registrere et domænenavn. I givet fald vil en hvilken som helst virksomhed uanset størrelse jo altid kunne vælge et nyt navn, og efterfølgende hævde at man har en kommerciel interesse i et givet domænenavn og kræve det overført. Der findes i øvrigt domæner som er målrettet kommercielle interesser. Det fremgår, ... at advokatfirmaet oprindelig hed Energi og Miljø advokaten. Allerede da firmanavnet blev ændret var mit domænenavn aem.dk optaget, så hvis domænenavnet var af afgørende betydning kunne man dengang have valgt et navn, hvor der fandtes et ledigt domænenavn. En hurtig søgning på hostmaster.dk viser i øvrigt at domænenavnet som matcher advokatfirmaets navn aeom.dk er ledigt (advokatfirmaet Energi og Miljø). Se bilag B. advokatfirmaet anfører i sin begrundelse (anbringende• for at overtage mit domænenavn at klienter og samarbejdspartnere kender firmaet under betegnelsen aem. Ved en gennemgang af advokatfirmaets hjemmesider ser man, at denne betegnelse ikke fremgår nogen steder, hverken på de danske eller de engelsksprogede sider. advokatfirmaet anfører endvidere i sin begrundelse, at man har fået mange internationale kunder. Med den begrundelse virker det ikke logisk at benytte et dansk navn som baggrund for et domænenavn. Med et stigende antal internationale kunder vil det på et tidspunkt ganske givet blive aktuelt med et mere internationalt navn end ”advokatfirmaet Energi og Miljø”. På advokatfirmaets engelsksprogede hjemmeside kalder man sig ”Energi & Miljø Law Firm” ... Forsøget på at overtage mit domænenavn virker mere som en indskydelse, end som en del af en forretningsplan. ... Klageren ... anfører i sin replik pkt. 2.1, at jeg skulle have nævnt at min mailadresse og telefonnummer fremgår af hostmaster.dk det er ikke korrekt. I mit svarskrift af 02.juli 2019 pkt. 2.3 har jeg anført at man kan skrive til en af mine mest anvendte mailadresser, men kun at min postadresse fremgår af hostmaster.dk, ikke andet. Man kunne altså have sendt mig et brev. advokatfirmaet kunne også have valgt den nærliggende løsning at kontakte mig via hostmaster.dk’s kontaktformular, som findes på samme side som mine registreringsinformationer hos DK Hostmaster ... . Det er med andre ord ganske enkelt at komme i kontakt med mig, hvis man ønsker det. ... Jeg har i mit svarskrift ... anført, hvorfor domænenavnet i øjeblikket ikke benyttes til en hjemmeside. advokatfirmaet har ingen anledning til at gætte på, hvad mine konkrete planer med min hjemmeside er, men jeg har haft en ganske velbesøgt rejsehjemmeside, og det er planen at den skal genopstå. Anbringender Som nævnt i mit svarskrift ... bruger jeg bl.a. domænenavnet til min primære e-mail. Det er registreret hos alle offentlige instanser, hvor e-mailadresser er påkrævet, ligesom alle private og øvrige ikke-kommercielle kontakter jeg har, benytter e-mailadresser under mit aem.dk domænenavn. Jeg er naturligvis personligt dybt berørt over risikoen for at miste mit domænenavn og blive frakoblet navneservere, og kan ikke umiddelbart overskue konsekvenserne for mig, hvis jeg efter så mange års brug skal miste grundlaget for min digitale identitet. Jeg har jo netop valgt denne løsning for at have sikkerhed for at jeg kunne have en identitet på internettet som jeg selv har kontrol med. Det virker helt forkert, hvis man uden videre kan tage mit domænenavn fra mig, som jeg har haft registreret og benyttet (ref. pkt. 1.3 i Vilkår for brugsret til et .dk domænenavn (bilag E)) i mere endår, og det påvirker min retsforståelse negativt at et advokatfirma, som bør have visse etiske regler, i det hele taget vil forsøge. Der findes som nævnt tilgængelige domænenavne som også opfylder firmaets behov om enkelhed, eksempelvis aeom.dk (bilag B). Jeg mener jeg bør beholde retten til mit domænenavn. Jeg har benyttet det korrekt i henhold til brugsvilkårene iår, og desuden vil konsekvenserne for mig, ved at miste mit domænenavn langt overstige den ulempe advokatfirmaet vil have ved at registrere et ledigt domænenavn i stedet for at forsøge en fjendtlig overtagelse af mit.” Bilag B er et udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at domænenavnet ”aeom.dk” er ledigt. Bilag C er et udateret udskrift fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”energiogmiljo.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at klagerens engelske oversættelse af sit virksomhedsnavn er ”Energi & Miljø Law Firm”. Bilag D er et udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at det via en kontaktformular er muligt at rette henvendelse til indklagede, der er registrant af domænenavnet ”aem.dk”. Bilag E er et udskrift af ”Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn”. Bilag F er indklagedes dåbsattest Ved en søgning i Google (www.google.d• den 15. september 2019 på ”aem” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 69.500, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater angik ingen hverken klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet bl.a. et institut under Københavns Universitet, et softwareprogram og oplysninger om grundvandet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver advokatvirksomhed under virksomhedsnavnet ”advokatfirmaet Energi & Miljø”, • at klagerens virksomhedsnavn kan forkortes ”AEM” og at klagerens klienter og samarbejdspartner anvender denne forkortelse om klageren, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”aem.dk” til en hjemmeside og til mailadresser for sine ansatte, idet klagerens eksisterende domænenavn ”energiogmiljo.dk” er meget langt og svært at kommunikere telefonisk, • at indklagede har været registrant af domænenavnet ”aem.dk” siden 1997, men at indklagede efter det oplyste alene anvender domænenavnet til sine private mailadresse, • at indklagede ikke anvender og ikke har konkrete planer om at anvende domænenavnet ”aem.dk” til en hjemmeside, og • at en interesseafvejning af klagerens store forretningsmæssige interesser over for indklagede rent private interesser føre til, at klagerens interesse i domænenavnet ”aem.dk” væsentlig overstiger indklagedes, hvorfor det skal overføres til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ønsker at bibeholde domænenavnet ”aem.dk”, som klageren har anvendt til sin primære mailadresse siden registreringen af domænenavnet i 1997, • at indklagede har initialerne ”aem”, hvilket er baggrunden for, at indklagede registrerede domænenavnet ”aem.dk”, • at indklagedes mailadresse er kendt i indklagedes såvel professionelle som private omgangskreds, • at det er korrekt, at der i øjeblikket ikke findes en hjemmeside på domænenavnet ”aem.dk”, men indklagede har tidligere haft en ganske velbesøgt rejsehjemmeside på domænenavnet, og indklagede overvejer, at anvende domænenavnet til en hjemmeside i fremtiden, • at klageren har registreret sit virksomhedsnavn mange år efter, at indklagede registrerede domænenavnet ”aem.dk”, hvorfor indklagede er først i tid, • at klageren meget nemt vil kunne finde andre egnede domænenavne end indklagedes, f.eks. domænenavnet ”aeom.dk”, der ifølge DK Hostmasters WHOIS-database er ledigt, • at klageren ikke har godtgjort, at forkortelsen ”AEM” anvendes af klagerens klienter og samarbejdspartnere, og at forkortelsen ikke noget sted fremgår at klagerens hjemmeside, • at det ikke vil give mening, hvis en virksomhed som klagerens bare kan overtage indklagedes domænenavn, når dette anvendes til legitime formål, og • at det vil have meget store konsekvenser for indklagede, hvis indklagede mister domænenavnet ”aem.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”aem.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”aem.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge Det Centrale Virksomhed er registreret under navnet advokatfirmaet Energi & Miljø med startdato den 19. december 2014. Klagerens virksomhedsnavn kan forkortes ”AEM”, og denne forkortelse anvendes efter det oplyste af klagerens klienter og samarbejdspartnere. Klageren ønsker at anvende domænenavnet ”aem.dk” dels til sin hjemmeside og dels til mailadresse for sine medarbejdere. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne benytte domænenavnet ”aem.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at ”aem” er en sammensætning af tre helt almindelige bogstaver, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”aem.dk”. Indklagede har oplyst, at indklagede anvender det omtvistede domænenavn til kommunikation via mail, hvilket efter det oplyste har været tilfældet siden 1997. Indklagede har redegjort for, at domænenavnet har stor betydning for indklagede bl.a. som følge af den omtalte brug til mailkommunikation. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet til en rejsehjemmeside, og at indklagede overvejer at anvende domænenavnet til en hjemmeside i fremtiden. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Klagenævnet finder herefter på grundlag af det ovenfor anførte, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnet ”aem.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, advokatfirmaet Energi & Miljø, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.