Afgørelse

betaling.dk

Reepay A/S

MOD

NETS Denmark A/S

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”betaling.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har ikke senesteår benyttet domænet (bilag 1) Domænet er heller ikke aktivt i dag. (bilag 2) ... Lige nu blokerer indklagede for at vi kan benytte domænet "betaling.dk". Reepay er en betalingsvirksomhed som tilbyder online betaling og derfor er "betaling.dk" interessant for vores virksomhed. Vi mener at indklagede pga. manglede brug af domænet de seneste år har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om godt domænenavnsskik. § 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (”archive.org”) med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”betaling.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret nogle hjemmesider i forbindelse med domænenavnet siden 2012. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”NETS driver virksomhed bl.a. indenfor transaktioner og betalingsløsninger, og NETS udbyder – og har i årtier udbudt – bl.a. under varemærket BETALINGSSERVICE konto-til- konto baserede betalings- og opkrævningsløsninger. Varemærket BETALINGSSERVICE er registreret af NETS for ’Betalingsformidling’. Udskrift fra PVS vedrørende VR 1992 01691 BETALINGSSERVICE (or• fremlægges som bilag A. Ansøgning om registrering blev indleveret allerede i 1990, og varemærket, som er velkendt i Danmark, har været anvendt kontinuerligt siden. NETS og andre selskaber i NETS koncernen udbyder også adskillige andre tjenesteydelser, som relaterer sig til transaktioner og betalingsløsninger, herunder onlinebetalingsløsninger som bl.a. markedsføres under varemærket DIBS. Udskrifter fra nets.eu, betalingsservice.dk og dibs.dk fremlægges som bilag B. Domænenavnet betaling.dk har i en lang årrække været anvendt i forbindelse med markedsføringen af NETS’ ydelser, herunder i forbindelse med markedsføringen af ydelser under varemærket BETALINGSSERVICE. Domænenavnet blev registreret af NETS, idet domænenavnet har en stærk signalværdi i forhold til netop de ydelser, som udbydes af NETS, og med henblik på anvendelse i forbindelse med markedsføringen af disse ydelser. Domænenavnet betaling.dk har løbende været anvendt i forbindelse med markedsføringen af NETS’ ydelser. Der henvises i denne forbindelse til bilag 1. Domænenavnet har været anvendt såvel til en selvstændig hjemmeside, som til at viderestille til andre hjemmesider, herunder pbs international.dk og nets.eu. Brugen af domænenavnet har i en årrække været sat i bero, men domænenavnet viderestiller i dag til hjemmesiden på domænenavnet betalingsservice.dk, hvorpå NETS’ markedsfører betalings- og opkrævningsløsninger, jf. også ovenfor...” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at indklagede den 20. marts 1992 fik registreret ordmærket BETALINGSSERVICE i klasse 36. Bilag B er skærmprint fra hjemmesiderne på domænenavnene ”nets.eu”, ”betalingsservice.dk” og ”dibs.dk”. Bilag C er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i sagen j.nr. 2011-0199 vedrørende domænenavnet ”bilvask.dk”. Bilag D er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i sagen j.nr. 2014-0176 vedrørende domænenavnet ”renten.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Reepay A/S driver virksomhed bl.a. indenfor transaktioner og betalingsløsninger for virksomheder i danmark. Reepay har en reel og væsentlig interesse i domænet betaling.dk og har i den forbindelse klaget til klagenævnet. ... I svarskriftet fra NETS af 5. September 2019, fremgår en argumentation omkring NETS ejerskab af betalingsservice, med tilhørende varemærke BETALINGSSERVICE. At NETS, derfor skulle have særlig væsentlig interesse i domænet, da ordet “betaling” indgår i varemærket BETALINGSSERVICE, virker som en søgt konklusion. Vi mener ikke, at fordi et domæne er en delmængde at et varemærke, påviser en væsentlig interesse. NETS fremsætter desuden påstand om at betaling.dk også har været brugt til markedsføring for BETALINGSSERVICE. “Domænenavnet betaling.dk har i en lang årrække været anvendt i forbindelse med markedsføringen af NETS’ ydelser, herunder i forbindelse med markedsføringen af ydelser under varemærket BETALINGSSERVICE.” NETS mangler at fremlægge bevis for at BETALINGSSERVICE har været markedsført fra betaling.dk. Så vidt vides har betaling.dk, alene været brugt til markedsføring af betalingsløsninger til webshops, se bilag [4]. Vi forventer at NETS kan fremlægge bevis for deres påstand. Vi mener ikke, at NETS har nogen særlig adkomst til domænenavnet grundet ejerskabet af BETALINGSSERVICE. Dermed har NETS alene interesse i domænets generiske betydning. At NETS ikke har vist interesse for domænet i år, det mener vi taler imod en væsentlig interesse fra NETS side. NETS har ej heller forklaret sammenhængen mellem domænet og anvendelsen eller påtænkt anvendelse. Nets har gjort gældende at betaling.dk peger på betalingsservice.dk, som er fuldt ud egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Men lige nu peger betaling.dk på https://www.betalingsservice.dk/erhverv, som indeholder en sektion der fortæller om Betalingsservice tidsfrister og en nyhed om at Mastercard har købt Betalingsservice (bilag B). Reepay gør gældende, at sammenhæng mellem domænet og side ikke afspejler domænenavnets signalværdi, det virker tyndt og opfundet til lejligheden. Reepay har en reel og væsentlig interesse i domænet, da Reepay sælger betalingsløsninger. Såvel løsning til betaling i butikker som betaling på hjemmesider. Hos Reepay kaldes produkterne bl.a. Betalingsløsning, Online-betaling og Betalingsgateway. Reepay vil på betaling.dk opsætte en omfattende selvstændig hjemmeside, med information til som og mellemstore virksomhedsejere omkring betaling. Bl.a. ● Sådan kommer man i gang med at tage imod sin betaling på sin hjemmeside / i butik ● Hvilke regler er gældende på området ● Forklaring af forskellige betalingstyper (f.eks VISA, Mastercard, Apple Pay m.m.) ● Nyheder omkring nye tiltag og regler. ● Uddybning af Reepay produkter. Det er Reepays opfattelse, at interessen i betaling.dk fra NETS side alene er kommet efter at Reepay har meldt sin interesse i domænet. NETS svarede ikke Klagenævnet inde for svarfristen og har ikke gjort brug af det domænet iår. Svarskrift indeholder efter Reepays opfattelse unøjagtigheder, tynd argumentation som er opfundet til lejligheden.” Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 16. september 2008 i forbindelse med domænenavnet ”pbs- international.dk”. Bilag fremstår som skærmprint fra indklagedes hjemmeside vedrørende tjenesten Betalingsservice. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Reepay har anmodet om dokumentation for NETS’ brug af betaling.dk i forbindelse med markedsføringen af ydelser under varemærket BETALINGSSERVICE. Udskrifter fra Wayback Machine dateret 20. oktober 2011 fremlægges som bilag [E]. Det bemærkes, at der alene er tale om et eksempel. Domænenavnet har som nævnt været anvendt såvel til en selvstændig hjemmeside, som til at viderestille til andre hjemmesider, herunder pbs- international.dk og nets.eu. Domænenavnet betaling.dk viderestiller i dag til hjemmesiden på domænenavnet betalingsservice.dk, hvorpå NETS’ markedsfører betalings- og opkrævningsløsninger. Reepay har med deres duplik fremlagt et screenprint fra hjemmesidens forside. De betalingsløsninger, som markedsføres på siden, fremgår under fanen ”Løsninger”. Udskrift fra www.betalingsservice.dk/erhverv/løsninger fremlægges som bilag [F]. Heraf fremgår bl.a. følgende overordnede beskrivelse: ”Betalingsservice effektiviserer tilbagevendende og enkeltstående opkrævninger af blandt andet abonnementer, medlemskaber, forsikringer, lån og afgifter. Betalingsservice tilbyder effektive løsninger, der styrker dine betalingsprocesser – distribution af digitale og fysiske indbetalingskort, medsendte bilag og tilmeldingslink gør Betalingsservice til en komplet opkrævningsløsning” Såvel fysiske som online og digitale betalingsløsninger markedsføres på siden. Det fastholdes således, at NETS har en helt åbenlys reel og væsentlig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet betaling.dk, ligesom det fastholdes, at den nuværende brug er fuldt ud egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Det fastholdes endvidere, at Reepay ikke har dokumenteret en konkret og tungtvejende interesse i domænenavnet betaling.dk, som overstiger NETS’ interesse, eller i øvrigt godtgjort nogen særlig adkomst til domænenavnet. Det skal i denne sammenhæng særligt fremhæves, at Reepays bemærkninger om, at de påtænker at ”opsætte en omfattende selvstændig hjemmeside” på domænenavnet er udokumenterede, og i øvrigt ikke i tråd med det i klagestævningen anførte. Det gøres desuden gældende, at uanset om en brug som beskrevet faktisk er påtænkt af Reepay, vil den interesse og værdi, som brug af domænenavnet vil have for Reepay, ikke kunne karakteriseres som mere tungtvejende eller større end NETS’ interesse i at opretholde registreringen og brugen af domænet betaling.dk.” Bilag E er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 20. oktober 2011 i forbindelse med domænenavnet ”pbs.dk”. Bilag F er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”betalingsservice.dk”. Ved opslag på domænenavnet ”betaling.dk” den 28. juni 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 2. Ved fornyet opslag den 23. november 2019 blev viderestillet til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”betalingsservice.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”betaling.dk” de senesteår, • at domænenavnet ”betaling.dk” ikke anvendes aktivt i dag, • at klageren er en betalingsvirksomhed, som tilbyder online-betaling, og domænenavnet "betaling.dk" er derfor interessant for klageren, • at klageren har en reel og væsentlig interesse i domænenavnet ”betaling.dk”, • at indklagede ikke har bevist at have markedsført BETALINGSSERVICE ved hjælp af domænenavnet ”betaling.dk”, • at indklagede ikke har en væsentlig interesse i domænenavnet ”betaling.dk”, • at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at indklagedes nuværende anvendelse af domænenavnet ”betaling.dk”, der viderestiller til en anden af klagerens hjemmesider, ikke afspejler domænenavnets signalværdi,
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede beskæftiger sig med transaktioner og betalingsløsninger, • at indklagede anvender varemærket BETALINGSSERVICE i forbindelse med sin virksomhed, • at varemærket BETALINGSSERVICE er velkendt i Danmark, • at domænenavnet ”betaling.dk” i en lang årrække har været anvendt i forbindelse med markedsføringen af indklagedes ydelser, • at domænenavnet ”betaling.dk” i dag viderestiller til internetadresse ”www.betalingsservice.dk/erhverv/løsninger”, hvorfra der markedsføres såvel fysiske som online og digitale betalingsløsninger, • at den nuværende brug af domænenavnet ”betalings.dk” er fuldt ud egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, • at klageren har en helt åbenlys reel og væsentlig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”betaling.dk”, • at det ikke i sig selv er i strid med god domæneskik, at et domænenavn i en periode ikke har været anvendt, • at der ikke foreligger omstændigheder, som indikerer, at klageren har handlet illoyalt eller retsstridigt i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”betaling.dk” eller ved at opretholde denne registrering, • at indklagede var først i tid med hensyn til at lade domænenavnet ”betaling.dk” registrere, • at klageren ikke har dokumenteret en konkret og tungtvejende interesse i domænenavnet ”betaling.dk”, som overstiger indklagedes interesse, og • at betegnelsen ”betaling” er en almindelig og generisk betegnelse, som også andre virksomheder end klageren og indklagede vil have en generel, naturlig og anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”betaling.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har selskabsnavnet Reepay A/S, er efter sagens oplysninger en betalingsvirksomhed, som tilbyder online-betaling. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”betaling.dk”, da domænenavnet er beskrivende for klagerens virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”betaling.dk” består af det almindelige danske ord ”betaling”. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede beskæftiger sig med transaktioner og betalingsløsninger og anvender varemærket BETALINGSSERVICE i forbindelse med sin virksomhed. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”betaling.dk” i en lang årrække har været anvendt i forbindelse med markedsføringen af indklagedes ydelser, og det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at domænenavnet ”betaling.dk” i dag viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”betalingsservice.dk”, hvorfra der markedsføres betalingsløsninger. Klagenævnet finder, at den nuværende anvendelse af domænenavnet ”betaling.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”betaling.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 9

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Reepay A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.