Afgørelse

vibypavacenter.dk

Pava Produkter A/S

MOD

BEDREBIL.DK ApS

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby- pavacenter.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”1.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Klageren har registreret betegnelsen PAVA som varemærke i Danmark for bl.a. rustbeskyttelsesbehandling. Klageren kan derfor bl.a. påberåbe sig beskyttelsen efter varemærkelovens § 4, der har følgende ordlyd: ”§ 4. Stiftelsen af en varemærkeret giver indehaveren en eneret. Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når 1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet, 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket, eller 3) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.” Domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” er bortset fra tilføjelsen af den geografiske betegnelse ”Viby” og det deskriptive ord ”center” identisk med klagerens registrerede varemærke PAVA og bliver ved viderestilling til hjemmesiden på domænenavnet ”bedrebil.dk” anvendt i forbindelse med markedsføring af bl.a. præcis samme type tjenesteydelser (rustbeskyttelsesbehandling), som klagerens varemærke er registreret for. Brugen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” er derfor egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, og brugen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” udgør dermed en klar krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket PAVA, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk”. Det forhold, at der tidligere har været et aftale mellem parterne, som tillod indklagedes brug af varemærket PAVA på nærmere bestemte måder, kan ikke føre til andet resultat, da denne tilladelse må anses for ophørt, da aftalen blev opsagt i 2016, jf. herved også princippet i Pariserkonventionens artikel g, der giver varemærkeindehaveren (stamhuse• ret til at modsætte sig en agent uautoriserede registrering og brug af varemærket. Samarbejdsforholdets ophør indebar således, at det herefter var med urette, at indklagede stod som registrant af – og har gjort brug af - domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk”. Klagenævnet finder, at indklagede ikke har godtgjort, at klageren ikke har reageret med fornøden hurtighed efter at være blevet bekendt med indklagedes uretmæssige brug af det omtvistede domænenavn, og klageren har derfor ikke udvist retsfortabende passivitet i forhold til at kunne påtale krænkelsen. På baggrund af det anførte findes indklagedes nægtelse af at efterkommer klagerens anmodning om overdragelse af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” at være en overtrædelse af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), som fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” skal overføres til klageren, Pava Produkter A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.