Afgørelse

voreshåndværker.dk

Håndværker.dk A/S

MOD

Jacob Yde Dahl

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”voreshåndværker.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Håndværker.dk A/S (klage• blev stiftet den 24. januar 2008 af SALES MEDIA ApS og Christian Eberth. Selskabet er i dag ledet af adm. dir. Simon Klug, og selskabet er ejet af Prisberegning.dk A/S. Selskabets formål er under branchekoden, 631200 Webportaler, at drive virksomhed ved etablering og drift af elektroniske tjenester med henblik på at forenkle købsprocesser samt dermed beslægtet virksomhed. Voreshåndværker.dk IVS (indklaged• blev oprettet den 30. januar 2019 af Jacob Yde Dahl, og selskabet blev omdannet fra et IVS til et ApS den 25. april 2019. Selskabet er ledet af direktør Jacob Yde Dahl, som tillige er registrant af domænenavnet. Selskabets branchekode er 631200 Webportaler, og selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Ved opslag af 4. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database ... har klager kunne konstatere, at domænenavnet ”voreshåndværker.dk” er oprettet den 17. januar 2018 af Jacob Yde Dahl. Klager er og har været et succesfuldt og anerkendt medie indenfor håndværkerbranchen, idet hjemmesiden muliggjorde, at private kunne finde en håndværker til en opgave, idet over 30.000 håndværkere er tilknyttet servicen og virksomheden. Servicen er bredt funderet, og netop navnet ’Håndværker.dk’ har således altid været en del af klagers forretningskendetegn, virksomhedsnavn og varemærke. Udskrift fra Håndværker.dk’s forside fremlægges som bilag 1. Igennem vedvarende brug af markedsføring af varemærket Håndværker.dk har klager opnået en meget værdifuld goodwill i sit varemærke og forretningskendetegn, der straks forbindes til klagers virksomhed og produkter, hvorfor varemærket nyder en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2. Udskrift fra indklagedes hjemmesides forside med tilsvarende mulighed for at finde en given håndværker ud fra en opgaves kategori og angivelse af postnummer fremlægges som bilag 2. Baggrund for klagen Klager har ophavsrettigheder til samtlige tekster og billeder, der fremgår af hjemmesiden https://håndværker.dk, som klager har haft betydelige omkostninger til at fremskaffe. De benyttede billeder – og tekstmateriale, der nu tilsvarende fremgår på indklagedes hjemmeside, omfatter blandt andet følgende virksomheder: 1. Finlow VVS A/S 2. Hansen & Jensen Byg 3. Hauge Have & Anlæg ApS 4. Kjær’s Malerfirma 5. Henningsen Byg ApS 6. GT Gulve ApS 7. Tømrerfirmaet Mosgaard ApS 8. Murerfirmaet Sander ApS 9. Murermester Mikkel Obel 10. K.C. Anlægsgartner 11. PHD Byg ApS 12. Carbo VVS 13. IO VVS 14. JH Smed & VVS 15. Østjysk Gulvafslibning og Malerfirma 16. Malermester Peter Carlsen 17. Winthers VVS 18. Malerfirmaet Redanz ApS 19. Kemp & Lauritsen A/S 20. Palle Maler 21. Malerfirmaet KS 22. Karma Håndværkeren 23. Jens Ove Hansen Tømrer og Bygningssnedker 24. Din Tømrer v. Jørgen Nielsen Møller 25. SN Byg 26. BS Consult 27. MH Byg 28. VHV Entreprise 29. RO’s Teknik 30. JC Anlæg 31. Øvejens Murer 32. Murermester Madsen 33. MH Ejendomsservice 34. SaBel El-installationer 35. Brandts Malerservice 36. Spørring Tømrerfirma 37. Energiruden Ekspert 38. Tømrer og Glarmester Thomas Simonsen 39. Rhymer’s Snedkeri 40. Rudersdal Anlæg 41. M. Leck Sten & Entreprenør 42. Frisk Malerservice 43. Birkegaardens Maler 44. Anlægsgartnerfirmaet Havetjenesten 45. Mette Maler ApS 46. SOL-EL Service ApS 47. Glarmester Nielsen 48. DK Kloak og ejendomsservice 49. Malerfirmaet Malen Chilgenbach 50. Riis Multibyg 51. THN Entreprise 52. Din Nordjyske håndværker 53. Tømrer og Glarmester Thomas Simonsen 54. Løkkens Malerservice 55. Thorup Byg 56. Bakkelygård Entreprenør & Anlæg 57. Murermester Jørgen Madsen 58. BC Haveservice 59. Kloakcentralen 60. Kloakmesteren i Odder 61. Isolkvik Isolering 62. Serviceteam Danmark 63. Landet Blik og VVS 64. HLR Murer/Maler 65. Herold Bygge og Anlæg 66. Tømrer og Snedkerfirmaet Henriksen 67. Bro El Service 68. JBH EL service 69. Murermester Salting Dokumentation og sammenligning af billeder fra hjemmesiderne, der synliggør indklagedes plagiering fra klagers hjemmeside fremlægges som bilag 3. Klager ønsker at håndhæve sine rettigheder til kendenavnet og varemærket, Håndværker.dk, herunder overfor tredjemand, som i dette tilfælde er en nyregistreret virksomhed, der efter klagers opfattelse åbenlyst forsøger at udnytte klagers velkendte varemærke, Håndværker.dk, ved åbningen af en tilsvarende service på en tilsvarende hjemmeside, hvorfra relevante tilknyttede håndværkere kan findes. Klager ønsker således med dette klageskrift at få overdraget domænenavnet Voreshåndværker.dk til sig. Indklagedes brug af kendetegnet ’hånværker.dk’ som led i domænenavnet, udgør en krænkelse af klagers varemærkerettigheder jf. varemærkelovens § 4, stk. og 2, og en handling i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens §jf. § 5, stk.nr. samt registrering og opretholdelse af et domænenavn i strid med god domænenavnsskik jf. domænelovens § 25, stk. 1. Indklagedes brug af Håndværker.dk i sit domænenavn for identiske tjenesteydelser medfører en risiko for forveksling af klager, hvilket har medført en større forvirring fra klagers kunder, der med undren har spurgt til det nye domænenavn. Flere har troet, at det nye domæne var en del af klagers virksomhed. Indklagedes brug af klagers varemærke kan således give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem klager og indklagede, hvilket ikke er tilfældet. Indklagedes findes således ikke at have hverken legitime eller kommercielle interesser, der skulle retfærdiggøre en fortsat opretholdelse af domænenavnet, voreshåndværker.dk, og derved forhindre klagers legitime og åbenlyse interesse i at bevare eneretten til sit brand og koncept. Ved skrivelse af 10. maj 2019 blev det gjort klart for indklagede, at klager ikke kunne acceptere den uberettigede krænkelse af varemærket, herunder kopiering og uretmæssig brug fra klagers hjemmeside, bilag 4. Indklagede afviste imidlertid kravet ved skrivelse af 15. maj 2019, bilag 5, og indklagede har sidenhen opretholdt sit foretagende, hvorfor dette klageskrift er nødvendiggjort.” Som bilag har klageren fremlagt en liste med præsentationer af forskellige håndværksvirksomheder, der efter det oplyste viser, at indklagede på sin hjemmeside har anvendt fotografier og noget tekst fra klagerens hjemmeside. Bilag er kopi af brev af 10. maj 2019 fra klagerens advokat til indklagedes selskab ”Voreshåndværker.dk ApS”, hvori det gøres gældende, at hjemmesiden på domænenavnet ”voreshåndværker.dk” krænker klagerens immaterialrettigheder ved at have kopieret klagerens koncept, fotografiske billeder og tekst samt ved at anvende et navn, der er forveksleligt med klagerens navn og klagerens hjemmeside. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager er driver erhvervsvirksomhed med navnet Voreshåndværker.dk ApS, der som klager redegøre hører under branchekode 631200 webportaler, jf. bilag A. Allerede af den grund har indklagede en legitim interesse i at anvende domænenavnet ”voreshåndværker.dk”. Klager gør for det meste gældende, at anvendelsen af voreshåndværker.dk, er i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven. Det bemærkes, at domæneklagenævnet ikke har kompetence til at afgøre disse spørgsmål, men alene spørgsmålet om hvorvidt registrering og brug er i strid med god domænenavnskik. Klager har i den anledning ikke kommet med noget bevis for, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik efter § 25, stk. 1, men alene kommet med påstande som falder udenfor domæneklagenævnets kompetence at afgøre. Klager påstår at have en varemærkeret, hvilket man ved søgning i varemærkestyrelsens database kan se ikke er tilfældet, jf. bilag B. Spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået et varemærke igennem ibrugtagning, falder imidlertid udenfor domæneklagenævnets kompetencer. Derudover er betingelser for stiftelse af varemærket i øvrigt ikke opfyldt, jf. varemærkelovens §§ 13, stk. 1, nr.og 3, da det mangler særpræg og er beskrivende. Klager gør gældende, at indklagedes hjemmeside har tilsvarende mulighed for at finde en given håndværker. Dette spørgsmål falder under markedsføringsloven og derfor udenfor domæneklagenævnets kompetence. Det bemærkes at klager ikke har eneret på at anvende en søgemekanisme som led i deres opsætning, at klager heller ikke har eneret på at udbyde service for at finde håndværkere eller hvordan. Anvendelsen af søgemekanismer er ligeledes ganske normalt at anvende, se bilag C, der viser just-eat, håndværkernøglen, Stark og anmeldhåndværker der ligeledes anvender lignende søgemaskiner. Klager anfører, at indklagede har kopieret billeder og tekst fra klagers hjemmeside, hvilket falder under ophavsretsloven og derfor udenfor domæneklagenævnets kompetence. Det bestrides endvidere at klager har eneretten til disse billeder, ligesom argumentet ikke har nogen relevans for hvorvidt indklagede har registreret og brugt hjemmesiden i strid med god domænenavnsskik. Indklagede havde fået lov af pågældende håndværkere at anvende billeder og tekst som selv var af den opfattelse at det var dem der havde eneretten hertil. Klager gør gældende at brugen af ”håndværker.dk” i sit domænenavn for identiske ydelser medfører risiko for forveksling med ”voreshåndværker.dk”. Det bemærkes, at klager ikke kan opnå eneret på dette ord, ligesom det ikke må siges at være nogen grad af forvekslingsrisiko med ”håndværker.dk”. Tilføjelsen af ”vores”, kan med andre ord ikke alene ske ved almindelige stave- eller slåfejl. Der er derfor ikke her tale om registrering eller brug i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1. Klager gør gældende at denne ønsker at håndhæve sine rettigheder til varemærket, men det bemærkes at domæneklagenævnet ikke er kompetente til at træffe afgørelse herom. Klager kan ikke overfor domæneklagenævnet gøre gældende at indklagede ikke er berettiget til sit virksomhedsnavn eller hvorvidt dette virksomhedsnavn krænker et varemærke der ikke er registreret. Klager virker til at anvende domæneklagenævnet som våben imod sin konkurrent. Det bemærkes, at klager har registreret et stort antal domæner, se bilag D, hvoraf flere ved stikprøver fører til tomme sider. En overdragelse af domæneklagenævnet, vil således være i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, da der vil være tale om parkering af sider, for blokering for andre at registrere siderne og med risiko for at dette sker med økonomisk gevinst for øje. Til sammenligning har indklagede alene et domæne som registrant, se bilag E, hvorfor det åbenlyst at indklagede har en legitim interesse i at beholde domænet, særligt sammenholdt med overensstemmelsen med sit virksomhedsnavn. Voreshåndværker.dk ApS kan således ikke fungere, hvis der skal ske overdragelse, hvilket det må formodes er grunden til at Håndværker.dk ønsker overdragelse af domænet. Da klager ikke har et registreret varemærke eller der er tale om domæner der forvekslelige med hinanden, kan der ikke for domæneklagenævnet ske andet end frifindelse af indklagede da der ikke er tale om handlinger i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilag B er skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at der ved en søgning på betegnelsen ”håndværker.dk” i styrelsens database over registrerede rettigheder ikke fremkommer nogle resultater. Bilag C er skærmprint fra hjemmesiderne på domænenavnene ”ameld-haandvaerker.dk”, ”haandvaerkernoeglen.dk”, ”just-eat.dk” og ”stark.dk”, der giver mulighed for søgning på henholdsvis håndværkere og restauranter i det indtastede lokalområde. Bilag D er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf det fremgår, at klagerens ejer har registreret i alt 194 domænenavne under top level-domænet ”.dk”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”håndværker.dk” har sekretariatet den 15. september 2019 taget følgende kopier, jf. bilag 1: Ved opslag på domænenavnet ”voreshåndværker.dk” har sekretariatet den 15. september 2019 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag 2: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens formål er at drive virksomhed ved etablering og drift af elektroniske tjenester med henblik på at forenkle købsprocesser samt dermed beslægtet virksomhed, • at klager som indehaver af domænenavnet ”håndværker.dk” har en beskyttelsesværdig og kommerciel interesse i domænenavnet ”voreshåndværker.dk”, • at klager har opnået varemærkeret til betegnelsen ”håndværker.dk”, • at klagerens varemærke ”håndværker.dk” er velkendt og nyder en bredere beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2, • at indklagede uretmæssigt har kopieret billeder og sprogværker fra klagerens hjemmeside, • at indklagede har kopieret klagerens forretningskoncept, • at indklagedes brug af domænenavnet ”voreshåndværker.dk” for samme type af tjenesteydelser, der udbydes af klageren, skaber forveksling med klageren og skader klagerens kommercielle interesser i strid med varemærkelovens § 4, stk.og 2, • at indklagedes brug af domænenavnet ”voreshåndværker.dk” er i strid med markedsføringslovens § 3, jf. § 22, jf. § 5, stk. 2, nr. 10, • at indklagede har registreret domænenavnet ”voreshåndværker.dk” i ond tro med henblik på at plagiere klagerens forretningskoncept og varemærke, • at indklagedes brug af domænenavnet ”voreshåndværker.dk” snylter på klagerens virksomhed, • at klageren i højere grad end indklagede vil kunne udnytte den kommercielle værdi af domænenavnet ”voreshåndværker.dk”, • at indklagede ikke har legitime eller kommercielle interesser, der kan retfærdiggøre en fortsat opretholdelse af domænenavnet ”voreshåndværker.dk”, og • at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at betegnelsen ”håndværker” ikke har særpræg, men er beskrivende for de tjenesteydelser, som klageren og indklagede udbyder, • at klageren ikke har opnået varemærkeret til ordet ”håndværker”, • at Klagenævnet for Domænenavne ikke har kompetence til at påkende forhold vedrørende varemærkeloven eller markedsføringsloven, • at klager ikke i en sag ved domæneklagenævnet kan gøre gældende, at der er sket kopiering af klagerens forretningskoncept og kendetegn, da disse forhold skal vurderes efter varemærkeloven eller markedsføringsloven, • at klager ikke ved domæneklagenævnet kan gøre en påstand om ophavsretskrænkelse gældende, og at en sådan krænkelse i øvrigt ikke har fundet sted, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”voreshåndværker.dk” på en måde, som skaber forvekslingsrisiko med klageren, • at indklagede anvender domænenavnet ”voreshåndværker.dk” i overensstemmelse med indklagedes navn og til legitime formål, og • at indklagede ikke ved sin registrering eller brug af domænenavnet ”voreshåndværker.dk” har handlet i strid med god domænenavnsskik efter domænelovens § 25, stk. 1. 10

Nævnets bemærkninger:

Klageren har blandt andet gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet ”voreshåndværker.dk” til en hjemmeside, der giver mulighed for at søge håndværkere i nærmere bestemte områder, strider mod klagerens varemærkeret til betegnelsen ”håndværker.dk”. For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens §§ og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, og § 13, stk. 2. Klagerens virksomhed, der drives fra hjemmesiden på domænenavnet ”håndværker.dk”, udbyder en tjeneste til søgning af håndværkere. Betegnelsen ”håndværker” må anses for at være beskrivende for en sådan søgetjeneste og mangler derfor i forhold til sådanne ydelser det fornødne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk. og 2. Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at betegnelsen ”håndværker” er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til brug af denne betegnelse for en tjeneste til søgning af håndværkere. Selvom indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”voreshåndværker.dk” ikke fremstår som en krænkelse af klagerens varemærkeret, er indklagede som registrant af domænenavnet tillige forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har navnet ”Håndværker.dk A/S” og driver virksomhed fra hjemmesiden på domænenavnet ”håndværker.dk” med en tjeneste til søgning af håndværkere. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”voreshåndværker.dk”. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”Håndværker.dk” løber klageren den risiko, at denne betegnelse – der er beskrivende for klagerens virksomhed – også anvendes af andre erhvervsdrivende, der udbyder tjenesteydelser vedrørende håndværkere. Indklagede anvender domænenavnet ”voreshåndværker.dk” til en hjemmeside, der giver mulighed for at søge håndværkere i nærmere bestemte områder. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle dets signalværdi. På baggrund af sagens oplysninger finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes valg af domænenavn og udformningen af indklagedes hjemmeside har en sådan karakter, at det må anses for illoyalt i forhold til klageren. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at det falder uden for klagenævnets kompetence at tage særskilt stilling til, om materiale på indklagedes hjemmeside måtte have krænket klagerens ophavsrettigheder. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”voreshåndværker.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Håndværker.dk A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.