Afgørelse

fyrvaerkeri.dk

Sikkerhedsstyrelsen

MOD

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en statslig styrelse, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Sikkerhedsstyrelsen (CVR-nummer 27403123) med startdato den 1. december 2003. Klageren er desuden registreret under branchekode ”841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Siden 1990’erne har ”fyrvaerkeri.dk” været udgangspunkt for kampagner til forebyggelse af fyrværkeriulykker blandt børn og unge. Senere har leverandøren suppleret med endnu et domænenavn, ”fyrværkeri.dk”. Oprindeligt var det Vejle Amt, der stod bag fyrværkeriindsatsen, og senere blev flere danske amter involveret ligesom flere myndigheder og interessenter omkring forebyggelse af ulykker. Siden 2004 har Sikkerhedsstyrelsen haft myndighedsansvar for fyrværkeriområdet, og i dag er det Sikkerhedsstyrelsen, der står bag fyrværkerikampagner for børn og unge med Sundhedsstyrelsen som bidragyder. Kampagnearbejdet havde sit udgangspunkt i Vejle Amts Forebyggelsesafdeling, men blev på et tidspunkt overdraget til University College Lillebælt, og herfra overtog Opening A/S senere aktiviteterne. Men uanset leverandør har ”fyrvaerkeri.dk” gennem alle årene været stedet, hvor elever og undervisere kunne finde gode råd om sikker brug af fyrværkeri og information om årets kampagneaktiviteter. Og kampagnen har gennem alle årene været finansieret af forebyggelsesmidler fra offentlige myndigheder, organisationer og fonde. Med virkning fra nytåret 2019-2020 har Sikkerhedsstyrelsen valgt selv at løse informationsopgaven over for skoleelever. Dermed ophører det mangeårige samarbejde med Opening A/S, og Sikkerhedsstyrelsen har ønsket at få overdraget det hidtidige kampagnemateriale, deltagerlister samt de to domænenavne ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk”. Mens kampagnemateriale, deltagerlister mm. er blevet overdraget, har Opening A/S ikke været villig til at overdrage domænenavnene uden en væsentlig betaling (100.000 kr.), idet virksomheden forventer at kunne sælge de to domænenavne videre. [...] Det er Sikkerhedsstyrelsens klare opfattelse, at domænenavnene er erhvervet for kampagnemidler og at de aldrig ville have været i Opening A/S’ besiddelse, hvis ikke virksomheden havde været praktisk udførende på de årlige fyrværkerikampagner. Domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” knytter sig tæt til forebyggelsesarbejdet over for børn og unge i danske skoler. Hvert år er 15-20.000 skoleelever aktive deltagere i fyrværkerikampagnen, og et meget stort antal danskere kender derfor domænenavnene og ved, at det er der, de kan finde råd og vejledning om sikker brug af fyrværkeri. Ligeledes er det på ”fyrvaerkeri.dk”, lærere og pædagoger gennem mange år har fundet undervisningsmateriale og inspiration til at arbejde med fyrværkerisikkerhed i ugerne op mod nytår. Hvis domænenavnene bliver solgt videre, er der stor risiko for, at det kan være til kommercielle aktiviteter, for eksempel en webshop. Det vil være i direkte modstrid med og potentielt skadeligt for den forebyggende fyrværkeriindsats, som har haft udgangspunkt i ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” gennem mere endår. På grund af det meget store og brede kendskab til domænet, vil det efter Sikkerhedsstyrelsens opfattelse være afgørende, at domænenavnene overdrages til Sikkerhedsstyrelsen, så de fortsat kan anvendes til en forebyggende indsats på fyrværkeriområdet. Sikkerhedsstyrelsens adkomst til domænerne Da Fyrværkerikampagnen i Danmark i sin tid blev etableret af andre, ikke længere eksisterende myndigheder, har det ikke været muligt for Sikkerhedsstyrelsen at skaffe detaljeret dokumentation for, at domænerne oprindeligt er anskaffet til brug for Fyrværkerikampagnen i Danmark. Men af kontrakter mm. fremgår det klart, at ”fyrvaerkeri.dk” er omdrejningspunkt for fyrværkerikampagnerne over for skoleelever og at Opening har udført etablering og drift af website osv. mod betaling fra (i de seneste å• Sikkerhedsstyrelsen med bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Her følger nogle eksempler: Det fremgår bl.a. af kontrakt for fyrværkerikampagnen 2017, at Opening får betaling for opdatering og drift af kampagneplatformen samt hosting (bilag 3, side 2). [...] Af Openings kampagneleder Niels Henrik Duevangs email-signatur fremgår domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” som logo med den forklarende tekst, at det er Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, der står bag Fyrværkerikampagnen i Danmark (bilag 6). I budget for Fyrværkerikampagnen 2016 fremgår flere udgiftsposter mht. opdatering af kampagnesitet ”fyrvaerkeri.dk”, teknisk struktur mm., dvs. det er en udgift, som Sikkerhedsstyrelsen har dækket (bilag 4). [...] Endvidere kan det ses i evaluering af Fyrværkerikampagne 2015, at antal besøgende på ”fyrvaerkeri.dk” er et centralt element i fyrværkerikampagnen, som er fuldt ud finansieret af midler fra (i da• Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen (bilag 5).” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren efter det oplyste fremlagt uddrag fra en evaluering af Fyrværkerikampagne 2012/13. Bilaget indeholder desuden bl.a. et logo for Fyrværkerikampagnen, der henviser til hjemmesiden www.fyrvaerkeri.dk. Bilag (litreret af sekretariate• er en udskrift af 19. juni 2019 fra Erhvervsstyrelsens vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste kopi af en kontrakt af 11. august 2017 vedrørende ”FYRVÆRKERIKAMPAGNEN 2017” mellem klageren og indklagede. Kontrakten knytter sig til perioden fra den 31. juli 2017 og til den 31. december 2017. Af kontrakten fremgår bl.a., at formålet med fyrværkerikampagnen er at forebygge fyrværkeriskader ved 1) at give børn og unge indsigt i korrekt anvendelse og sikkerhed i forbindelse med fyrværkeri og 2) at mobilisere børn og unge som sociale ambassadører i egne relationer (venner, netværk og familie). Under punktet i kontrakten om ”Opgavens omfang” er angivet bl.a. ”drift af kampagneplatform i perioden, herunder support”, og ”hosting for periode: 01.11.2017-31.10.2018”. Bilager et budget for Fyrværkerikampagne 2016, hvoraf det fremgår bl.a., at der indgår ”drift af kampagneplatform for perioden 15.11.-31.12.2015, herunder support” og ”hosting for periode: 01.11.2016-31.10.2017”. Bilager kopi af en e-mailkorrespondance fra januar 2018 mellem Niels Henrik Duevang v/ Opening A/S og Sikkerhedsstyrelsen om ”evaluering af skolekampagnen”, der ifølge klageren dokumenterer, at Niels Henrik Duevangs autosignatur henviser til hjemmesiden www.fyrvaerkeri.dk. Bilag er kopi af to e-mails af henholdsvis den 20. marts 2017 og den 14. juni 2017 til Sikkerhedsstyrelsen, hvor Niels Henrik Duevang v/ Opening A/S anmoder om en tilkendegivelse om overvejelser i forhold til den fremadrettede kampagneindsats. Ved opslag den 28. juni 2019 på ”fyrvaerkeri.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 17. november 2019 på ”fyrvaerkeri.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets opslag den 28. juni 2019 og fornyet opslag den 17. november 2019 på ”fyrværkeri.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”OPENING a/s er et kommunikations-, reklame- og digitalbureau, der siden stiftelsen i 1992 har bistået virksomheder med strategiske, taktiske og operationelle markedsførings-, kommunikations- og kampagneaktiviteter. Med dette afsæt har vi bl.a. samarbejdet med Vejle Amts Grafiske Afdeling og efterfølgende MediaSyd om en lang række projekter herunder Fyrværkerikampagnen i Danmark. I nedenstående vil vi begrunde og dokumentere vores afvisning af klagers krav om overdragelse af domæner pga. retmæssig adkomst og argument om, at omtalte domæner skulle være erhvervet for klagers finansiering. Som specialister løser vi opgaver på konsulentbasis. I flere forskellige sammenhænge betjener vi os af egenudviklede koncepter, platforme og værktøjer i vores opgaveløsning. Konceptet ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” er OPENING a/s’ ejendom og vi har på årlig kontraktbasis eksekveret forskelligartede forebyggelseskampagner med afsæt i vores koncept for en varierende gruppe af tilskudsgivere. Sikkerhedsstyrelsen har været tilskudsgivere på lige fod med andre aktører og er i øvrigt den tilskudsgiver, der senest er indtrådt i kampagnen. Hvert år er opgaverne beskrevet og prissat i kontrakt. Domænekøb eller leje af domæne har ikke indgået i kontrakt, hvilket også fremgår af den kontrakt klager har vedlagt som bilag. Til at løse opgaverne anvender vi en række kildeværktøjer, der er vores ejendom. Som virksomhed sælger vi alene brugsret til vores produktioner. Ikke ophavsret og immateriel ret. Sikkerhedsstyrelsen har som sidste tilbageværende tilskudsgiver i april 2019 informeret os om, at de ikke længere vil bidrage til Fyrværkerikampagnen i Danmark. Således vil vi ikke længere eksekvere kampagnen. Sikkerhedsstyrelsen har samtidig oplyst, at de ønsker at videreføre kampagnen og vi har beredvilligt ønsket at bistå Sikkerhedsstyrelsen med dette ved, vederlagsfrit, at overhænde rettigheder og kildematerialer til en række koncepter og materiale, herunder ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, ”Raketvidenskab”, Facebook-side og YouTube kanal til trods for at OPENING a/s oppebærer rettigheder til disse. Sikkerhedsstyrelsen har desuden krævet overdragelse af domænerne ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk”. De to domæner repræsenterer dog stor kommerciel værdi. Eksempelvis har vi gennem årene jævnligt modtaget henvendelser fra kommercielle aktører, der ønsker at købe domænerne og vi har således modtaget bud på op til 200.000 kr. Ligeledes har vi købt og betalt domænerne som en del af vores erhvervelse af MediaSyd (læs næste punk• og som privat virksomhed kan OPENING ikke forsvare at ”give” aktiver af så stor værdi væk. Vi har således tilbudt Sikkerhedsstyrelsen at købe domænerne uden offentlig auktion, hvilket Sikkerhedsstyrelsen ikke har ønsket. Ligeledes har vi anbefalet Sikkerhedsstyrelsen at anvende andet domæne, som i dag vil være mere retvisende (se punkt nedenfor). [...] Som det fremgår af bilag A: Udtalelse fra Niels Jørgen Søndergaard tilhører domænerne Fyrvaerkeri.dk og Fyrværkeri.dk i dag OPENING a/s. Domænerne er i hhv. 1997 og 2004 erhvervet af Vejle Amts Grafisk Afdeling, der sidenhen tog navneskifte til MediaSyd og overgik til University College Syd (UCL). Aakjærs a/s (CVR 27126537), der sidenhen har skiftet navn til OPENING a/s, købte og overtog i 2010 MediaSyd fra UCL. Som en del af denne handel overtog OPENING a/s en række koncepter og domæner som efterfølgende har indgået i vores portefølje. I bilaget beskriver Niels Jørgen Søndergaard, tidligere leder af Vejle Amts Grafiske afdeling og efterfølgende MediaSyd baggrund for og ejerskab af den forebyggende kampagne ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” og de forskellige tilskudsgivere, der har støttet kampagnen. Sikkerhedsstyrelsen kom med som den sidste tilskudsgiver ved dennes dannelse i 2004. Bilag B: Købsaftale UCL_Aakjaers er kontrakten mellem UCL og Aakjærs, der beskriver købet af MediaSyd, herunder alle materielle og immaterielle værdier, alle aktiviteter, alle rettigheder og overtagelse af alle forpligtelser i MediaSyd. I bilag C: Bindende svar fra SKAT viser et bindende svar fra SKAT i 2010 samme opfattelse af, at MediaSyd ejer fyrværkerikampagnen og dennes koncepter og dermed oppebærer materielle og immaterielle rettigheder. I forlængelse af, at Sikkerhedsstyrelsen har valgt ikke længere at være bidragsyder, har vi som specialiserede rådgivere desuden anbefalet Sikkerhedsstyrelsen at vælge andet domæne. Det har vi fordi - den almene budskabsopfattelse af et domæne som ”fyrvaerkeri.dk” henleder tankerne på et kommercielt fyrværkeriudsalg. Det understøttes af, at vi gennem årene har modtaget talrige henvendelse fra kinesiske fyrværkeriproducenter, der gerne ville sælge fyrværkeri. Ligeledes modtager vi hvert år henvendelser fra forbrugere, der gerne vil købe fyrværkeri eller bede os anbefale forskellige typer fyrværkeri. - Kampagnen aldrig har heddet ”fyrvaerkeri.dk” men ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” eller i daglig tale ofte det kortere ”Fyrværkerikampagnen” (eksempler fremgår i bilag D: Navngivning). - Et mere retvisende og relevant navn derfor vil være en styrkelse af kampagnen. Eksempler kunne være ”fyrvaerkerikampagnen.dk” eller ”stopfyrvaerkeriskader. dk” som begge er ledige domæner. Bilag E: Dannelse af Sikkerhedsstyrelsen viser Wikipedias beskrivelse af Sikkerhedsstyrelsens etablering i 2004.” Som bilag A har indklagede efter det oplyste fremlagt en udateret udtalelse fra Niels Jørgen Søndergaard: ”Udtalelse fra Niels Jørgen Søndergaard, leder af Vejle Amt Grafisk Afdeling og efterfølgende MediaSyd: Vejle Amts grafiske afdeling var meget tidligt en meget proaktiv formidlingsenhed, der betjente først alle amtets funktioner og efterfølgende flere offentlige enheder, med kommunikationsløsninger. Vi forestod alle typer opgaver – fra idéudvikling til fundraising, grafisk produktion, filmproduktion mm. Jeg var leder af afdelingen fra dens start i 1987 til vi videreudviklede os til MediaSyd – og frem til afhændelsen til Aakjærs a/s. Baggrunden for Fyrværkerikampagnen i Danmark Fyrværkerikampagnen er vores ”opfindelse”. Det startede med at [A], som sad i Vejle Amts Forebyggelsesenhed, havde registreret en stor stigning i fyrværkeriulykker blandt unge i Vejle Amt. [A] henvendte sig til mig og foreslog, at vi udviklede en forebyggende kampagne. Det var lige en opgave for os og vi gik derfor i gang med idéudvikling. Den første forebyggelseskampagne blev sendt i luften i Vejle Amt i 1989 og blev taget rigtig godt imod. Næste år var øjenlæge [B] på Vejle Amts Sygehus en central aktør i vores kampagne og via ham fik vi skabt kontakt til foreningen ”Værn om Synet”. Efterfølgende ønskede Vordingborg og Viborg Amt også at være med i kampagnen. I de kommende år ønskede flere og flere amter at være med – og da vi til sidst var landsdækkende – satte jeg mig ned med mit hold for at løse opgaven med de mange afsenderlogoer vi efterhånden havde. Løsningen blev, at vi fra 1998 definerede den nationale kampagne som ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”. Det mødte opbakning hos alle amterne. Samme år fik vi Sundhedsstyrelsen med som bidragsyder. Efterfølgende kom TrygFonden med som bidragsyder. Sikkerhedsstyrelsen kom som den sidste med som bidragsyder da de blev dannet 2004. Det har gennem alle år været først Vejle Amt Grafisk Afdeling og efterfølgende MediaSyd, der har udviklet, ejet ophavsret til og repræsenteret Fyrværkerikampagnen lige som det i øvrigt har været tilfældet for alle de forskellige koncepter vi har drevet for eksterne enheder. Som en del af de aktiviteter har vi gennem årene købt og ejet en række domæner, herunder Fyrvaerkeri.dk. Alle disse domæner indgik i salget til Aakjærs a/s.” Bilag B er kopi af en ”KØBEKONTRAKT” dateret den 26. marts 2010 indgået mellem University College Lillebælt (sælge• og Aakjærs A/S (køber). Bilag C er kopi af et bindende svar af 30. juni 2010 fra SKAT, der bl.a. vedrører om ydelserne leveret af Aakjærs A/S i tilknytning til Fyrværkerikampagnen er momspligtige og om Aakjærs A/S er momspligtig af modtagne tilskud i tilknytning til kampagnen. Af det bindende svar fremgår bl.a., at Aakjærs A/S har oplyst følgende: ”Mediasyd har siden 1989 udviklet Fyrværkerikampagnen, som er en landsdækkende kampagne med formålet at oplyse om og minimere skader, som skyldes nytårsfyrværkeri. Fyrværkerikampagnen bliver udviklet hvert år. Aftalevilkårene har dog været forskellige for de enkelte fyrværkerikampagner. For de kommende års fyrværkerikampagner har Mediasyd påtænkt at fastsætte vilkårene således: • Mediasyd ejer selve kampagnen og er den endelige beslutningstager i alle spørgsmål inden for kampagnens omfang. • Mediasyd identificerer og definerer alle kampagnens mål og succeskriterier. • Mediasyd varetager sekretariatsfunktionen herunder konceptudvikling og afvikling af kampagnen”. Bilag D indeholder en række forskellige udskrifter, der tilsyneladende relaterer sig til Fyrværkerikampagnen. Bilag E er en udskrift af 12. august 2019 fra hjemmesiden www.wikipedia.org, hvoraf det fremgår bl.a., at Sikkerhedsstyrelsen blev oprettet den 1. januar 2004. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Opening A/S beskriver i sagsfremstillingen, at virksomheden på årlig kontraktbasis har eksekveret forebyggelseskampagner og at Sikkerhedsstyrelsen har været tilskudsgiver på lige fod med andre aktører. Det nævnes, at opgaverne hvert år er beskrevet og prissat i en kontrakt. Sikkerhedsstyrelsen har sammen med andre parter finansieret fyrværkerikampagnen fuldt ud, siden den blev udskilt fra Vejle Amts forebyggelsesindsats for at blive drevet videre af private kommunikationsbureauer. Derfor kan Sikkerhedsstyrelsen ikke blot betragtes som en tilskudsgiver, men har stået bag den finansiering, der har været en forudsætning for gennemførelse af fyrværkerikampagnen, de seneste år som eneste bidragyder. Det har betydet, at der udelukkende er udført ydelser, der har været beskrevet i kontrakter mellem Opening og Sikkerhedsstyrelsen (tidligere også andre aktøre• og at virksomhedens ydelser er blevet betalt efter regning, ikke som et tilskud. Det understreges i svarskriftet fra Opening A/S af, at Niels Henrik Duevang beskriver Opening A/S som en virksomhed, der udfører opgaver på konsulent- og kontraktbasis. Det har tidligere været på tale, at samarbejdet mellem Opening og Sikkerhedsstyrelsen skulle ophøre, som det fremgår af bilag 7. I en e-mail til Sikkerhedsstyrelsens daværende pressechef Dorthe Rasmussen, dateret 13. maj 2014, opsummerer Niels Henrik Duevang fra Opening processen, hvis fyrværkerikampagnen ophører. Han nævner aflysning af planlagte aktiviteter og beskriver desuden: ”Samtidig må vi fremadrettet overgive ansvar og evt. afvikling af Fyrværkerikampagnens kommunikationsplatforme; domæner, mailadresser, fyrvaerkeri.dk, Facebook og YouTube til SIK, ligesom vi naturligvis på ansvarlig vis vil henvise forespørgsler til SIK.” Der fremgår intet om, at denne afvikling kunne indebære nogen økonomiske krav. Dette understreges af, at næste afsnit i bilag omhandler afslutning pr. 31.05 og oplistning af aktiviteter, der er afholdt i starten af året med opgørelse af samlede udgifter, der vil blive fremsendt faktura for, hvis samarbejdet afsluttes: ”Aktuel forbrugsstatus er således dd kr. 168.477 ex moms”. På daværende tidspunkt valgte Sikkerhedsstyrelsen at fortsætte samarbejdet med Opening om fyrværkerikampagnen, og afviklingen blev derfor ikke aktuel. Niels Henrik Duevangs opsummering fra 13. maj 2014 har imidlertid givet os i Sikkerhedsstyrelsen et utvetydigt billede af, at kampagnemateriale og dermed også domænenavnene fyrvaerkeri.dk og fyrværkeri.dk er Sikkerhedsstyrelsens retmæssige ejendom, der er betalt gennem kampagnebudgetterne i en lang årrække. Sikkerhedsstyrelsens opfattelse af ejerforholdet understreges af, at Opening A/S i foråret 2019 har overdraget alt tidligere kampagnemateriale, kontaktlister, YouTubekanal, Facebook-side mv. til Sikkerhedsstyrelsen uden beregning. Sikkerhedsstyrelsen har udelukkende dækket udgiften til den arbejdstid (5500 kr. + moms, svarende tiltimer), der er medgået hos Opening til at samle og sende materialet (bilag 8). Sikkerhedsstyrelsen har ikke til hensigt at videreføre fyrværkeriindsatsen under det tidligere navn ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, primært fordi Sikkerhedsstyrelsen i dag ikke blot gennemfører én fyrværkerikampagne, men står i spidsen for en række kampagner, rettet mod forskellige målgrupper. Vi ønsker dog fortsat at nå bredest muligt ud med tilbud om undervisningsmateriale til forebyggelse af fyrværkeriulykker. Derfor vil vi gerne kunne stille ældre kampagnemateriale til rådighed for undervisere, der ønsker at bruge dette. Da Opening A/S har varslet, at det hidtidige website med undervisningsmateriale bliver lukket, har det været nødvendigt for Sikkerhedsstyrelsen at give materialet en ny placering, og dette er blevet effektueret mod at dække timeforbruget hos Opening A/S ved udlevering af materialet. Vedr. bilag A: Dokumentet afdækker klart, at Fyrværkerikampagnen i Danmark opstod i regi af Vejle Amts forebyggelsesenhed og dermed var en naturlig del af amtets sundhedsaktiviteter. Det nævnes, at udførelsen af kampagnen senere er overladt til andre virksomheder, men det fremgår også, at bl.a. Sikkerhedsstyrelsen har været bidragsydere og dermed en forudsætning for gennemførelse af kampagnen. Vedr. bilag B: Af købsaftalen fremgår det, at Aakjærs A/S køber de immaterielle rettigheder mv. knyttet til Mediasyd og mediasyd.dk samt Mediasyd arkivmateriale. Men det nævnes ikke konkret noget sted, at der følger andre domænenavne med overtagelsen. Vedr. bilag C: Mediasyd har i forbindelse med salg af virksomheden spurgt SKAT, om ydelser, der leveres af Aakjærs A/S i tilknytning til fyrværkerikampagnen er momspligtige og hvordan det evt. vil påvirke fradragsretten. Det beskrives i forespørgslen, at Mediasyd har tænkt sig vilkårene for salg fastsat ud fra, at Mediasyd ejer fyrværkerikampagnen og er den endelige beslutningstager, mens kampagnen finansieres af tilskud uden modydelser. Dette bruger SKAT som forudsætning for svaret, at Mediasyd ikke er momspligtig, idet tilskud ikke er betinget af modydelse, idet tilskuddene anvendes til ”indsamling og bearbejdning af baggrundsoplysninger om fyrværkeriskader til brug for udarbejdelse af kampagnen samt til fremsendelse af information om fyrværkerikampagnen til medierne.” Efter Sikkerhedsstyrelsens opfattelse har denne beskrivelse ikke været dækkende i den periode, hvor Sikkerhedsstyrelsen har stået for en del af finansieringen, idet der årligt er indgået kontrakter med beskrivelse af de ydelser, der skal leveres. Vedr. bilag D: Navngivningen af ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” er efter Sikkerhedsstyrelsens vurdering ikke relevant i afgørelsen af, om domænenavnene fyrvaerkeri.dk og fyrværkeri.dk er en del af den forebyggende fyrværkeriindsats. De to domænenavne har selvstændig værdi som informationskanaler for skoleelever og undervisere. Vedr. bilag E: Det er korrekt, at Sikkerhedsstyrelsen er dannet i 2004. Da styrelsen overtog fyrværkeriområdet i 2005, var det naturligt, at styrelsen kom til at indgå i det forebyggende arbejde omkring fyrværkeriulykker blandt børn og unge. I dag er Sikkerhedsstyrelsen den primære aktør på området i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Sammenfatning Med baggrund i argumentationen ovenfor og bilagogskal vi fra Sikkerhedsstyrelsen fortsat understrege, at de to domænenavne fyrvaerkeri.dk og fyrværkeri.dk er Sikkerhedsstyrelsens ejendom og bør overføres til Sikkerhedsstyrelsen.” Som bilag har klageren fremlagt en faktura af 31. maj 2019, der efter det oplyste knytter sig til indklagedes tidsforbrug ved overdragelse af tidligere kampagnemateriale til klageren. Bilag er tilsyneladende en e-mail af 13. maj 2014 fra Niels Henrik Duevang v/ OPENING A/S vedrørende situationen omkring afslutning af Fyrværkerikampagnen. Af den pågældende e-mail fremgår bl.a. følgende: ”Ganske kort opsummeret har jeg forstået på din tilbagemelding, at • SIK dags dato ønsker et full-stop på alle Fyrværkerikampagnens aktiviteter • Fyrværkerikampagnen nedlægges, herunder o sekretariatsfunktionen, der varetager generelt presse- og oplysningsarbejde og som koordinerer det samlede forebyggende arbejde på tværs af forskellige aktører o alle undervisningsrettede aktiviteter - både undervisningskoncepterne, bookninger af fyrværkeridemonstratører, fyrværkeriskadede og herunder også den helt nyetablerede platform på fyrvaerkeri.dk, som rummer nuværende og tidligere kampagnematerialer, der fortsat efterspørges og anvendes i grundskolerne. o den årlige oplysningsskampagne målrettet de typiske skadessitationer og skadesramte målgrupper. En overraskende og noget abrupt beslutning SIKs melding kommer på baggrund af års samarbejde omkring en forebyggende fyrværkerikampagne, som har skabt gode resultater og er positivt anerkendt af målgrupper og samarbejdspartnere. Senest har Fyrværkerikampagnen som nævnt etableret en helt ny og innovativ platform, der anvender brugergenereret indhold. Vi har været glade for samarbejdet med SIK, Sundhedsstyrelsen, Tryg Fonden og en lang række andre aktører, og det er vores indtryk, at samarbejdet har været gensidigt positivt. [...] Hvad sker nu? Full-stop betyder at vi dags dato må indstille og aflyse alle planlagte aktiviteter. [...] Samtidig må vi fremadrettet overgive ansvar og evt. afvikling af Fyrværkerikampagnens kommunikationsplatforme; domæner, mailadresser, fyrvaerkeri.dk, Facebook og YouTube til SIK ligesom vi naturligvis på ansvarlig vis vil henvise forespørgsler til SIK.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”OPENING besvarer herunder de enkelte argumentationer fremført i Sikkerhedsstyrelsens replik i ovenstående sag af 15.08. 2019. ”Sikkerhedsstyrelsen har sammen med andre parter finansieret fyrværkerikampagnen fuldt ud, siden den blev udskilt fra Vejle Amts forebyggelsesindsats for at blive drevet videre af private kommunikationsbureauer. Derfor kan Sikkerhedsstyrelsen ikke blot betragtes som en tilskudsgiver, men har stået bag den finansiering, der har været en forudsætning for gennemførelse af fyrværkerikampagnen, de seneste år som eneste bidragyder.” OPENING: Fyrværkerikampagnen i Danmark eksisterer ikke i kraft af Sikkerhedsstyrelsen. Kampagnen er som tidligere beskrevet opstået lang tid før Sikkerhedsstyrelsen og finansieret af en række bidragsydere. Sikkerhedsstyrelsen var den senest tilkomne af bidragsyderne. Sikkerhedsstyrelsen er heller ikke eneste bidragsyder til Fyrværkerikampagnen i Danmark. Pt. fremstår Sundhedsstyrelsen også som bidragsyder ligesom Fyrværkeribrancheforeningen har doneret gratis beskyttelsesbriller til kampagnen og flere danske kommuner via Fyrværkerikampagnen i Danmark har formidlet gratis eller blot omkostningsdækkede indlæg fra fyrværkeridemonstratører til interesserede. ”Det har betydet, at der udelukkende er udført ydelser, der har været beskrevet i kontrakter mellem Opening og Sikkerhedsstyrelsen (tidligere også andre aktøre• og at virksomhedens ydelser er blevet betalt efter regning, ikke som et tilskud. Det understreges i svarskriftet fra Opening A/S af, at Niels Henrik Duevang beskriver Opening A/S som en virksomhed, der udfører opgaver på konsulent- og kontraktbasis.” OPENING: Korrekt - men det forandrer intet ift. juridisk ejerskab. OPENING har flere tilsvarende kundeforhold med samme juridiske ejerforhold. Jeg gør endnu engang opmærksom på, at leverancen i OPENING’s konsulentarbejder alene indeholder brugsret. Ikke ophavsret. Ifølge dansk lov er almindelige betingelser for produktion som følge af konsulentydelser, at kilderettigheder tilfalder producent. Kunde erhverver alene brugsret. ”Det har tidligere været på tale, at samarbejdet mellem Opening og Sikkerhedsstyrelsen skulle ophøre, som det fremgår af bilag 7. I en e-mail til Sikkerhedsstyrelsens daværende pressechef Dorthe Rasmussen, dateret 13. maj 2014, opsummerer Niels Henrik Duevang fra Opening processen, hvis fyrværkerikampagnen ophører. Han nævner aflysning af planlagte aktiviteter og beskriver desuden: ”Samtidig må vi fremadrettet overgive ansvar og evt. afvikling af Fyrværkerikampagnens kommunikationsplatforme; domæner, mailadresser, fyrvaerkeri.dk, Facebook og YouTube til SIK, ligesom vi naturligvis på ansvarlig vis vil henvise forespørgsler til SIK.” Der fremgår intet om, at denne afvikling kunne indebære nogen økonomiske krav. Dette understreges af, at næste afsnit i bilagomhandler afslutning pr. 31.05 og oplistning af aktiviteter, der er afholdt i starten af året med opgørelse af samlede udgifter, der vil blive fremsendt faktura for, hvis samarbejdet afsluttes: ”Aktuel forbrugsstatus er således dd kr. 168.477 ex moms”. På daværende tidspunkt valgte Sikkerhedsstyrelsen at fortsætte samarbejdet med Opening om fyrværkerikampagnen, og afviklingen blev derfor ikke aktuel.” OPENING: Vi forstår ikke relevansen i Sikkerhedsstyrelsens argumentation herover? For det første er teksten taget ud af en helt anden kontekst, som opstod efter at Sikkerhedsstyrelsen forsøgte at undgå at betale for OPENING’s arbejde. Sikkerhedsstyrelsen skriver "været på tale". Konkret handler det om at Sikkerhedsstyrelsen – til trods for en hidtidig praksis for fortløbende kampagneproces – forsøgte at komme ud af et samarbejde og undgå at betale for udførte aktiviteter pga. skift af kampagneansvarlig hos Sikkerhedsstyrelsen. Bilaget har ingen betydning ift. den aktuelle sag men viser snarere en adfærd, hvor en offentlig aktør forsøger at udnytte sin position på uheldigste vis. Sikkerhedsstyrelsen valgte dog også efter den fremstillede dokumentation at betale for de udførte aktiviteter. Sikkerhedsstyrelsen forsøger i denne sammenhæng også at ophøje en ukonkret – der står "eventuelt" – dialog om Fyrværkerikampagnen i Danmarks fremtid til, juridisk dokumentation. Endelig beskriver de oplistede aktiviteter og opgaver, Sikkerhedsstyrelsen forsøgte at undgå betaling for, intet vedr. domæner mm og viser således, at dialogen alene har handlet om den manglende betaling for udførte opgaver. OPENING beder i øvrigt Klagenævnet for Domænenavne gennemlæse hele det af Sikkerhedsstyrelsen vedlagte bilag 7. Her fremgår det desuden, at - Det er OPENING [Fyrværkerikampagnen i Danmark], der afsøger fundingscenarier for Fyrværkerikampagnen i Danmark - OPENING i det hele taget agerer som Fyrværkerikampagnen i Danmark - OPENING gør opmærksom på, at der ved en nedlukning af Fyrværkerikampagnen i Danmark ”vil tilkomme ekstraomkostninger” ud over de i mailen oplistede udførte opgaver. Dette ville eksempelvis være omkostninger til erhvervelse af domæne såfremt Sikkerhedsstyrelsen ønskede at overtage dette. ”Niels Henrik Duevangs opsummering fra 13. maj 2014 har imidlertid givet os i Sikkerhedsstyrelsen et utvetydigt billede af, at kampagnemateriale og dermed også domænenavnene fyrvaerkeri.dk og fyrværkeri.dk er Sikkerhedsstyrelsens retmæssige ejendom, der er betalt gennem kampagnebudgetterne i en lang årrække. Sikkerhedsstyrelsens opfattelse af ejerforholdet understreges af, at Opening A/S i foråret 2019 har overdraget alt tidligere kampagnemateriale, kontaktlister, YouTubekanal, Facebook-side mv. til Sikkerhedsstyrelsen uden beregning. Sikkerhedsstyrelsen har udelukkende dækket udgiften til den arbejdstid (5500 kr. + moms, svarende tiltimer), der er medgået hos Opening til at samle og sende materialet (bilag 8).” OPENING: Her forsøger Sikkerhedsstyrelsen at fordreje sagen og implementere en forudindtaget konklusion. OPENING henviser til vores tidligere dokumentation for kampagnens opståen, konstruktion og ejerskab, herunder vidneforklaring, køb og overdragelse til OPENING a/s og andre myndigheders samme forståelse af ejerskab til Fyrværkerikampagnen i Danmark, domænerne og den juridiske opbygning af OPENING’s ydelser (brugsret - ikke ophavsret). Sikkerhedsstyrelsen forsøger desuden at argumentere for at vores tilbud om at overlevere øvrige elementer fra vores arbejde med Fyrværkerikampagnen i Danmark (kampagnemateriale, kontaktlister m• skulle være udtryk for en erkendelse fra vores side om at det skulle være Sikkerhedsstyrelsens ejendom og retsforhold. Dette er netop ikke tilfældet og fremgår af mail vedlagt i ”Bilag F – e-mail fra Niels Henrik Duevang til Lone Hansen_0105_2019” (relevante linier er markeret med gult). ”Sikkerhedsstyrelsen har ikke til hensigt at videreføre fyrværkeriindsatsen under det tidligere navn ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, primært fordi Sikkerhedsstyrelsen i dag ikke blot gennemfører én fyrværkerikampagne, men står i spidsen for en række kampagner, rettet mod forskellige målgrupper.” OPENING: Her dokumenteres det, at Sikkerhedsstyrelsen lige som OPENING har opfattelsen at kampagnens kendte navn er "Fyrværkerikampagnen i Danmark". Sikkerhedsstyrelsen oplyser dermed at de ikke vil bruge domænet fyrvaerkeri.dk aktivt. Sikkerhedsstyrelsen kan ikke forvalte aktiver, som OPENING har købt og betalt for. ”Vi ønsker dog fortsat at nå bredest muligt ud med tilbud om undervisningsmateriale til forebyggelse af fyrværkeriulykker. Derfor vil vi gerne kunne stille ældre kampagnemateriale til rådighed for undervisere, der ønsker at bruge dette. Da Opening A/S har varslet, at det hidtidige website med undervisningsmateriale bliver lukket, har det været nødvendigt for Sikkerhedsstyrelsen at give materialet en ny placering, og dette er blevet effektueret mod at dække timeforbruget hos Opening A/S ved udlevering af materialet.” OPENING: Netop dette har OPENING som følge af i øvrigt godt samarbejde gennem årene bidraget til ved at give Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at anvende tidligere materiale rettighedsfrit. Sikkerhedsstyrelsen anerkender i ovenstående i øvrigt OPENING’s ret til at forvalte aktiverne, eksempelvis om nuværende hjemmeside skal forblive aktiv eller nedtages. ”Vedr. bilag A: Dokumentet afdækker klart, at Fyrværkerikampagnen i Danmark opstod i regi af Vejle Amts forebyggelsesenhed og dermed var en naturlig del af amtets sundhedsaktiviteter. Det nævnes, at udførelsen af kampagnen senere er overladt til andre virksomheder, men det fremgår også, at bl.a. Sikkerhedsstyrelsen har været bidragsydere og dermed en forudsætning for gennemførelse af kampagnen. OPENING: Ikke helt korrekt. Vi dokumenterer at EJERSKAB og eksekvering af kampagnen er overgået til andre virksomheder. Det er heller ikke korrekt, at Sikkerhedsstyrelsen har været en forudsætning for gennemførelse af kampagnen. Sikkerhedsstyrelsen har været bidragsyder på lige fod med andre bidragsydere og er i øvrigt den seneste tilkommende bidragsyder.” ”Vedr. bilag B: Af købsaftalen fremgår det, at Aakjærs A/S køber de immaterielle rettigheder mv. knyttet til Mediasyd og mediasyd.dk samt Mediasyd arkivmateriale. Men det nævnes ikke konkret noget sted, at der følger andre domænenavne med overtagelsen.” OPENING: Korrekt – men der var mange aktiver i overtagelsen, der ikke er nævnt i købsaftalen, herunder en række domæner for online portaler i først Vejle Amts Grafiske Værksteds og efterfølgende MediaSyds ejendom. Tidligere leder af Vejle Amts Grafiske Værksted, Niels Jørgen Søndergaard, kan bekræfte dette. ”Vedr. bilag C: Mediasyd har i forbindelse med salg af virksomheden spurgt SKAT, om ydelser, der leveres af Aakjærs A/S i tilknytning til fyrværkerikampagnen er momspligtige og hvordan det evt. vil påvirke fradragsretten. Det beskrives i forespørgslen, at Mediasyd har tænkt sig vilkårene for salg fastsat ud fra, at Mediasyd ejer fyrværkerikampagnen og er den endelige beslutningstager, mens kampagnen finansieres af tilskud uden modydelser. Dette bruger SKAT som forudsætning for svaret, at Mediasyd ikke er momspligtig, idet tilskud ikke er betinget af modydelse, idet tilskuddene anvendes til ”indsamling og bearbejdning af baggrundsoplysninger om fyrværkeriskader til brug for udarbejdelse af kampagnen samt til fremsendelse af information om fyrværkerikampagnen til medierne.” Efter Sikkerhedsstyrelsens opfattelse har denne beskrivelse ikke været dækkende i den periode, hvor Sikkerhedsstyrelsen har stået for en del af finansieringen, idet der årligt er indgået kontrakter med beskrivelse af de ydelser, der skal leveres.” OPENING: Her forsøger Sikkerhedsstyrelsen sig med en egen fortolkning af SKAT’s besvarelse. Svaret fra SKAT understøtter dog utvetydigt vores påstand og der er i øvrigt ingen forskel på tidligere eller senere år i vores arbejde med Fyrværkerikampagnen i Danmark. Årets kampagneaktiviteter er altid blevet beskrevet og budgetteret. ”Vedr. bilag D: Navngivningen af ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” er efter Sikkerhedsstyrelsens vurdering ikke relevant i afgørelsen af, om domænenavnene fyrvaerkeri.dk og fyrværkeri.dk er en del af den forebyggende fyrværkeriindsats. De to domænenavne har selvstændig værdi som informationskanaler for skoleelever og undervisere.” OPENING: Jo, det er relevant, da Fyrværkerikampagnen i Danmark er det navn vi har anvendt og optrådt under overfor alle interessenter.” Som bilag F har indklagede fremlagt en e-mail af 1. maj 2019 til Sikkerhedsstyrelsen, hvori Niels Henrik Duevang v/ OPENING A/S anfører bl.a.: ”Du skriver, at I evt. vil ”disponere domænet Fyrvaerkeri.dk til andre formål/anden side.” Da det er os, der gennem tiden har finansieret fyrværkerikampagnen, er det vores klare opfattelse, at domænet tilhører os, og vi vil gerne have overdraget retten til det, så det fremover kan pege ind på en relevant del af Sik.dk. Det er fortsat et domænenavn, som folk kender og googler, og vi ønsker ikke, at det skal bruges til formål, der kan være i modstrid med forebyggelse af fyrværkeriulykker.” Domænerne Fyrvaerkeri.dk og Fyrværkeri.dk er OPENING a/s juridiske ejendom og er i hhv. 1997 og 2004 erhvervet af virksomhed, der er i vores ejendom. Ligeledes er hele ophavsretten til konceptet ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, der i øvrigt ikke oprindeligt er udviklet for Sikkerhedsstyrelsen men for Vejle Amt. OPENING a/s er desuden ikke finansieret af Sikkerhedsstyrelsen. Vi har som specialister på konsulentbasis løst kampagneopgaver for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige partnere (Tryg Fonden og Sundhedsstyrelsen). Disse opgaver er løst på årlig kontraktbasis og hvert år er opgaverne beskrevet og prissat i kontrakt. Domænekøb eller leje af domæne har ikke indgået i kontrakt. Til at løse opgaverne anvender vi en række kildeværktøjer, der er vores ejendom. Som virksomhed sælger vi alene brugsret til vores produktioner. Ikke ophavsret og immateriel ret. Efter mange års godt samarbejde vil vi gerne overhænde koncepterne ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, ”Raketvidenskab” og de øvrige kampagnetitler rettighedsfrit. Domænenavnene har – jvf. henvendelser vi har modtaget gennem årene – vist sig at have stor kommerciel værdi. Det er vores vurdering, at domænernes værdi er højere end, hvad vi antager Sikkerhedsstyrelsen er villige til at købe domænerne for (vi har i 2017 modtaget bud på kr. 200.000). Spørgsmål: Jeg formoder det er korrekt antaget, at Sikkerhedsstyrelsen ikke ønsker at overtage domænerne til den ovenfor anførte budpris?”. Ved opslag den 17. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (O4552-DK) er anført som registrant af yderligeredomænenavne udover de to omtvistede domænenavne. Det drejer sig om følgende domænenavne: aakjaers.dk aakjærs.dk bioanalytikerjob.dk day-pork.dk daypork.dk ergo-fysioterapeutjob.dk ergoterapeutjob.dk erhvervsskolejob.dk fysioterapeutjob.dk krudtugler.dk laege-job.dk laegejob.dk laegesekretaerjob.dk lægejob.dk marianneeaster.dk opening.dk operating.dk radiografjob.dk respekter.dk sosu-job.dk sundhedsjob.dk sundhedsjobportalerne.dk sundhedsjobs.dk sygeplejerskejob.dk vucjob.dk wakening.dk Ved opslag den 17. november 2019 påtilfældige af ovenstående domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, har sekretariatet konstateret, at der i fem tilfælde ikke fremkom nogen aktive hjemmesider (”aakjaers.dk”, ”day-pork.dk”, ”daypork.dk”, ”respekter.dk” og ”wakening.dk”. For så vidt angår de resterende fem domænenavne viderestillede fire af disse (”bioanalytikerjob.dk”, ”laege-job.dk”, ”lægejob.dk” og ”sundhedjob.dk”) til en jobportal inden for sundhedssektoren på domænenavnet ”sundhedsjobs.dk”, mens sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden under domænenavnet ”opening.dk”: Sekretariatet har den 18. november 2019 anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk”. DK Hostmaster har i den anledning oplyst bl.a. følgende: ”16.03.2001 domænenavnet overdrages til: Grafisk Service Boulevarden 17, 7100 Vejle 31.08.2005 domænenavnet overdrages til: Medieafdelingen Boulevarden 7100 Vejle 10.01.2011 domænenavnet overdrages til: Aakjærs A/S Boulevarden 7100 Vejle 04.05.2016 domænenavnet overdrages til: OPENING A/S Nørrebrogade 24A 7100 Vejle”. Sekretariatet har endvidere samme dag anmodet DK Hostmaster om at oplyse registrerings- historikken vedrørende domænenavnet ”fyrværkeri.dk”. DK Hostmaster har i den anledning oplyst bl.a. følgende: ”6.09.2004 domænenavnet overdrages til: Medieafdelingen Boulevarden 7100 Vejle 10.01.2011 domænenavnet overdrages til: Aakjærs A/S Boulevarden 7100 Vejle 04.05.2016 domænenavnet overdrages til: OPENING A/S Nørrebrogade 24A 7100 Vejle”. Sekretariatet har ved opslag den 18. november 2019 på ”fyrværkeri.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i alt gange i perioden fra den 17. januar 2006 og frem til den 30. oktober 2019. Ved en gennemgang af de oplyste lagrede hjemmesider på domænenavnet ”fyrværkeri.dk” fremkom dog teksten ”The Wayback Machine has not archived that URL”, hvorfor det ikke har kunnet konstateres, hvad de lagrede hjemmesider eventuelt måtte have indeholdt. Ved opslag den 18. november 2019 på ”fyrvaerkeri.dk” i Internet Archive Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet er lagret i alt 196 gange i perioden fra den 6. december 1998 og frem til den 26. juli 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” i den nævnte periode i hvert fald periodevis er blevet anvendt i forbindelse med en hjemmeside vedrørende skader forårsaget af fyrværkeri/fyrværkerikampagnen. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret første gang den 6. december 1998 og den 10. marts 2013: Sekretariatet har ved opslag den 18. november 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www. cvr.d• konstateret, at der er registreret et aktieselskab under navnet OPENING A/S (CVR-nummer 27126537) med startdato den 15. april 2003. Selskabet var i perioden fra den 15. april 2003 og til den 14. september 2011 registreret under navnet AAKJÆRS A/S. Selskabet har til formål at drive reklame- og kommunikationsvirksomhed dels i eget regi, dels gennem koncernforbundne datterselskaber, og er registreret under branchekode ”731110 Reklamebureauer”. Ved sekretariatets søgning på ”fyrvaerkeri” den 18. november 2019 i Google (www.googl• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 37.800, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte fire af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf, idet tre af søgeresultaterne imidlertid omhandlede Fyrværkerikampagnen. De resterende søgeresultater vedrørte først og fremmest markedsføring og salg af fyrværkeri, men også i et vist omfang anden omtale i relation til korrekt sikkerhedsmæssig håndtering af fyrværkeri. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”fyrværkeri” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.180.000. Af de førstesøgeresultater vedrørte seks af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. Fire af søgeresultaterne vedrørte Fyrværkerikampagnen. De resterende søgeresultater vedrørte navnlig markedsføring og salg af fyrværkeri, men også i et vist omfang anden omtale i relation til korrekt sikkerhedsmæssig håndtering af fyrværkeri. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” siden 1990’erne har været udgangspunkt for kampagner til forebyggelse af fyrværkeriulykker blandt børn og unge, • at man senere har suppleret med endnu et domænenavn i den forbindelse, nemlig domænenavnet ”fyrværkeri.dk”, • at det oprindeligt var Vejle Amt, der stod bag fyrværkeriindsatsen, som senere kom til at involvere flere andre amter, myndigheder mv., • at kampagnearbejdet på et tidspunkt blev overdraget til University College Lillebælt og herfra videre til indklagede, • at domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” dog gennem alle årene har været stedet, hvor skoleelever og undervisere har kunne finde gode råd om sikker brug af fyrværkeri, • at klageren siden 2004 har haft myndighedsansvar for fyrværkeriområdet og i dag står bag fyrværkerikampagnen med Sundhedsstyrelsen som bidragsyder, • at klageren med virkning fra nytåret 2019/20 har valgt selv at løse informationsopgaven, hvorfor det mangeårige samarbejde med indklagede er ophørt, • at klageren har ønsket at få overdraget det hidtidige kampagnemateriale, deltagerlister og domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk”, • at kampagnemateriale, deltagerlister mv. er blevet overdraget til klageren, men at indklagede ikke har været villig til at overdrage domænenavnene uden betaling af et beløb på 100.000 kr., da indklagede forventer at kunne sælge disse videre, • at domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” efter klagerens opfattelse er erhvervet for kampagnemidler, • at der er stor risiko for, at domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” kan blive anvendt til kommercielle aktiviteter, hvis indklagede sælger domænenavnene videre, • at dette vil være i modstrid med og potentielt skadeligt for den forebyggende fyrværkeriindsats, som har haft sit udgangspunkt i domænenavnene gennem mere endår, • at det ikke har været muligt for klageren at skaffe sig detaljeret dokumentation for, at domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” oprindeligt er anskaffet til brug for fyrværkerikampagnen, • at det imidlertid klart fremgår af kontrakter mv., at domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” er omdrejningspunktet for fyrværkerikampagnen, jf. bl.a. bilagog 3, • at det desuden fremgår, at indklagede har udført etablering og drift af website osv. mod betaling (i de seneste å• fra Sikkerhedsstyrelsen med bidrag fra Sundhedsstyrelsen, • at klageren sammen med andre parter har finansieret fyrværkerikampagnen fuldt ud, siden den blev udskilt fra Vejle Amts forebyggelsesindsats, • at klageren derfor ikke blot kan betragtes som en tilskudsgiver, men har stået bag den finansiering, der har været en forudsætning for gennemførelse af fyrværkerikampagnen, • at det tidligere har været på tale, at samarbejdet mellem klageren og indklagede skulle ophøre, • at indklagede i den forbindelse tilkendegav, at indklagede i den situation måtte overgive ansvar og eventuel afvikling af fyrværkerikampagnens kommunikationsplatforme, herunder domænenavne, til klageren, • at indklagede imidlertid har givet klageren et utvetydigt billede af, at kampagnemateriale og domænenavnene er klagerens retmæssige ejendom, der er betalt gennem kampagnebudgetterne • at den fremlagte købsaftale, jf. bilag B, ikke nævner, at der følger andre domænenavne end ”mediasyd.dk” med ved overtagelsen, • at klagerens opfattelse af ejerforholdene vedrørende domænenavnene understreges af, at indklagede i foråret 2019 har overdraget al tidligere kampagnemateriale, Facebook-side mv. til klageren uden beregning, • at klageren alene har dækket den udgift i form af arbejdstid, der er medgået hos indklagede ved at samle og fremsende materiale, • at klageren ikke har til hensigt at videreføre fyrværkeriindsatsen under det tidligere navn ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, • at klageren i dag ikke blot gennemfører én fyrværkerikampagne, men derimod står i spidsen for en række kampagner rettet mod forskellige målgrupper, • at klageren dog stadig gerne vil kunne stille det eksisterende kampagnemateriale til rådighed for undervisere, der ønsker at gøre brug af det, og • at domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er et kommunikations-, reklame- og digitalbureau, der siden stiftelsen i 1992 har bistået virksomheder med strategiske, taktiske og operationelle markedsførings-, kommunikations- og kampagneaktiviteter, • at indklagede som specialister løser opgaver på konsulentbasis og i forskellige sammenhænge betjener sig af egenudviklede koncepter, platforme mv. i sin opgaveløsning, • at konceptet ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” er indklagedes ejendom, og at indklagede på årlig kontraktbasis har eksekveret forskelligartede forebyggelseskampagner med afsæt i sit koncept for en varierende gruppe af tilskudsgivere, • at klageren har været tilskudsgiver på lige fod med andre aktører og i øvrigt er den tilskudsgiver, der senest er indtrådt i kampagnen, • at fyrværkerikampagnen derfor heller ikke eksisterer i kraft af klageren, som denne har gjort gældende, • at domænekøb eller leje af domæner ikke har indgået i nogen kontrakt, hvilket også fremgår af de fremlagte bilag fra indklagede, • at klageren som sidste tilbageværende tilskudsgiver i april 2019 informerede indklagede om, at de ikke længere ønskede at bidrage til fyrværkerikampagnen, • at indklagede på den baggrund ikke længere vil eksekvere fyrværkerikampagnen, • at klageren har oplyst, at de ønsker at videreføre kampagnen, og at indklagede beredvilligt har ønsket at bistå klageren, • at indklagede vederlagsfrit har overhændt rettigheder og kildemateriale til en række koncepter og materiale, herunder ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, • at dette ikke er udtryk for, at indklagede anerkender, at koncepter og materiale tilhører klageren, • at indklagede derimod alene har taget dette skridt som anerkendelse af et i øvrigt godt samarbejde gennem årene, • at klageren desuden har krævet overdragelse af domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk”, • at de pågældende domænenavne dog repræsenterer en stor kommerciel værdi, idet indklagede jævnligt har modtaget henvendelser fra kommercielle aktører, • at indklagede således har modtaget bud på domænenavnene for op til 200.000 kr., • at indklagede har købt og betalt domænenavnene som en del af sin erhvervelse af MediaSyd fra University College Lillebælt i 2010, jf. bilag A, • at indklagede ligeledes kan henvise til bl.a. bilag B i form af købsaftalen, hvorefter købet af MediaSyd omfatter alle materielle og immaterielle værdier, • at det er korrekt, at de omtvistede domænenavne ikke direkte er nævnt i købsaftalen, men at der er mange aktiver, som ikke er nævnt i købsaftalen, • at indklagede har tilbudt klageren at købe domænenavnene uden offentlig auktion, hvilket klageren ikke har ønsket, • at det af klageren fremlagte bilag F efter indklagedes opfattelse er taget ud af konteksten og ingen betydning har for den konkrete sag, • at klageren således forsøger at ophøje en ukonkret dialog mellem klageren og indklagede til juridisk dokumentation, • at indklagede har anbefalet klageren at anvende et andet domænenavn, som også er mere retvisende i forhold til formålet, • at klageren har tilkendegivet, at man ikke vil anvende domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” aktivt fremover, og • at domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det efter det oplyste må lægges til grund, at domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det fremgår af oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk), at domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” er registreret den 28. februar 1997, mens domænenavnet ”fyrværkeri.dk” er registreret den 17. juni 2004. Indklagede er anført som registrant af begge de omtvistede domænenavne. Det fremgår af sagen, at domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og fyrværkeri.dk” oprindeligt er registreret af Vejle Amt med henblik på at indgå i en kampagne til forebyggelse af fyrværkeriulykker blandt børn og unge, der er blevet afviklet under navnet ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, og som senere kom til at involvere flere andre amter, myndigheder mv. Det fremgår endvidere af sagen, at arbejdet med ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” på et tidspunkt overgik til MediaSyd/University College Lillebælt, og at det derfra i 2010 overgik til AAKJÆRS A/S, der den 14. september 2011 ændrede selskabsnavn til OPENING A/S. Endelig fremgår det, at Sikkerhedsstyrelsen siden 2004 har været en del af den omtalte fyrværkerikampagne. Parterne er uenige om Sikkerhedsstyrelsens rolle heri, idet indklagede har anført, at styrelsen siden 2004 har været én blandt flere tilskudsgivere til kampagnen, som ultimativt er indklagedes ejendom. Hertil har Sikkerhedsstyrelsen bemærket, at styrelsen siden 2004 – med bidrag fra Sundhedsstyrelsen – har stået bag finansieringen af fyrværkerikampagnen og dermed ikke kun kan betragtes som tilskudsgiver. Oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• viser bl.a., at domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” i hvert fald periodevis fra den 6. december 1998 og frem er blevet anvendt i forbindelse med en hjemmeside omhandlende skader forårsaget af fyrværkeri, ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”. På tidspunktet for klagens indgivelse indeholdt det pågældende domænenavn endvidere en hjemmeside, der bl.a. indeholdt teksten ”Fyrværkerikampagnen 2018 er slut: Tak for jeres film – og ha’ et sikkert nytår!”. Som sagen foreligger oplyst, er det ikke dokumenteret, at domænenavnet ”fyrværkeri.dk” har været anvendt i forbindelse med en hjemmeside til samme eller lignende formål som domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk”. Klagenævnet finder det efter en samlet vurdering ubetænkeligt at lægge til grund, at de omtvistede domænenavne er registreret til brug for ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, som klageren siden 2004 i hvert fald har været den primære finansieringskilde i forhold til. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder klagenævnet dog ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at ejendomsretten til ”Fyrværkerikampagnen i Danmark” tilhører klageren, og at indklagede alene har haft en udførende rolle i forbindelse med afviklingen af kampagnen. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på bl.a., at kampagnen har eksisteret i årrække forud for, at klageren indtrådte i kampagnen. Det ændrer ikke herved, at indklagede efter klagerens beslutning om ikke længere at (med)finansiere fyrværkerikampagnen – efter anmodning herom fra klageren – har overdraget relevant kampagnemateriale, Facebook-side mv. til klageren uden anden beregning end medgået arbejdstid til fremsøgning af materiale mv. Som følge af det anførte kan de omhandlede domænenavne ikke anses for reelt at være registreret af indklagede på vegne af klageren. Som sagen er oplyst, giver den imidlertid også anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren er en statslig styrelse under navnet Sikkerhedsstyrelsen med startdato den 1. december 2003. Herudover fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden sin oprettelse har haft myndigheds- ansvaret for fyrværkeriområdet i Danmark. Klageren har oplyst, at klagerens finansiering har været afgørende for afholdelse af ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”, da klageren har stået bag finansieringen af kampagnen med bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Klageren har i den forbindelse henvist til, at domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” har været omdrejningspunktet for fyrværkerikampagnen og således gennem alle årene har været stedet, hvor skoleelever og undervisere har kunne finde gode råd mv. om sikker brug af fyrværkeri. Klageren har med virkning fra nytåret 2019/20 valgt selv at løse informationsopgaven, hvorfor det mangeårige samarbejde med indklagede – som har stået for den praktiske afvikling af kampagnen – er ophørt. Klageren har efter det oplyste ikke til hensigt at videreføre fyrværkerikampagnen under det hidtidige navn, eftersom klageren i dag ikke alene gennemfører én fyrværkerikampagne, men derimod står i spidsen for en række kampagner rettet mod forskellige målgrupper. Klageren ønsker dog fortsat at kunne stille det eksisterende kampagnemateriale til rådighed for undervisere mv. Klageren har på den anførte baggrund en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at betegnelserne ”fyrvaerkeri” og ”fyrværkeri” er rent beskrivende for det produkt, som klageren ønsker at informere om, og at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnene, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også ses at bekræfte. Domænenavnet ”fyrvaerkeri.dk” indeholder aktuelt en hjemmeside, hvoraf det fremgår, at ”Fyrværkerikampagnen i danmark er flyttet” og materiale til undervisning i fyrværkerisikkerhed mv. findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk. Domænenavnet ”fyrværkeri.dk” indeholder på nuværende tidspunkt ingen aktiv hjemmeside. Indklagede har over for klagenævnet oplyst, at indklagede ikke længere vil ”eksekvere” fyrværkerikampagnen efter at klageren som sidste tilbageværende tilskudsgiver i april 2019 har informeret om, at man ikke fremover ønsker at bidrage til kampagnen. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede vederlagsfrit har overdraget rettigheder og kildemateriale til en række koncepter og materiale, herunder ”Fyrværkerikampagnen i Danmark”. Domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” repræsenterer dog ifølge indklagede fortsat en stor kommerciel værdi for denne, da indklagede jævnligt har modtaget bud på disse domænenavne for beløb op til 200.000 kr. Indklagede har tilbudt klageren at købe de omtvistede domænenavne uden offentlig auktion, hvilket klageren imidlertid ikke har ønsket. Klagenævnet finder efter det oplyste, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse i at råde over de omtvistede domænenavnene. Det bemærkes, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne med videresalg eller udlejning for øje, hvorfor domænenavnenes økonomiske værdi for indklagede i forbindelse med et fremtidigt videresalg i sig selv ikke kan anses for en legitim interesse. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af de omhandlede domænenavnsregistreringer anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”fyrvaerkeri.dk” og ”fyrværkeri.dk” skal overføres til klageren, Sikkerhedsstyrelsen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.