Afgørelse

tag-it.dk

Tag-it ApS

MOD

OBJECTA DATA/KLAUS E FREDERIKSEN

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”tag-it.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi startede virksomheden TAG-IT i 2014. Domænet tag-it.dk var på daværende tidspunkt optaget, men ikke i brug. Derfor valgte vi navnet og domænet tag-it.nu Tag-it.dk var i april 2016 forsat ikke aktivt og derfor retter jeg henvendelse til domæneejeren, på mail, om mulighed for overtagelse af domænet. I et skriftligt svar tilbage, svarer domæneejeren at domænet pt. bruges i forbindelse med et pilotprojekt. Resultatet af projektet skulle offentliggøres på hjemmesiden ved udgangen af 2016. gange i 2017 samtgange i 2018 oggang i 2019 har jeg rettet henvendelse på mail til domæneejeren, for at spørge om muligheden for overtagelse af domænet, eftersom domænet forsat ikke var / er i brug. Siden svaret på min første henvendelse i 2016 har domæneejeren ikke responderet på mine henvendelser. Jeg har naturligvis dokumentation for min fremsendte mails, men de kan ikke uploades i et standard filformat. ... Hvis domæneejeren havde gjort brug af domænet, kunne vi selvfølgelig ikke gøre krav på domænet, bare fordi vi etablerer en virksomhed med samme navn som hans domæne. Som dokumentationen fra Way Back Machine viser, har domænet ikke været i brug og er det fortsat ikke. Derfor mener jeg at vi som virksomhed bør have krav på .dk domænet med samme navn som vores virksomhed. Vi har desuden de omkringliggende domæner tagit.dk, tag-it.nu, tagit.nu.” Som bilag 1-4 har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der henholdsvis den 18. december 2014, 11. januar 2016, 6. oktober 2016 og 6. januar 2018 ikke er arkiveret en hjemmesiden med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”tag-it.dk”. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf fremgår, at klageren er stiftet den 11. november 2011 med navnet MORE EYES ApS, og at klageren med en vedtægtsændring den 6. januar 2016 skiftede navn til Tag-it ApS. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg vil hermed afvise klagerens krav om at overføre domænet til klageren. Allerede tilbage i 2016 sendte jeg svar til klageren i sagen og oplyste at domænet indgik i et pilot projekt og at projektet vil køre iår, altså frem til 2021 og beslutningen om hvorvidt domænet skal være en del af projektet vil blive afgjort senest 2021. Se kopi af mail i bilag A. ... Ligeledes har der været flere potentielle virksomheder der ønsker at overtage domænet, hvoraf klageren er den ene. En af de interesserede virksomheder har vist interesse lige fra starten da domænet blev registrerede og har været, og er stadigvæk en mulig aftager af domænet. Jeg har tilbudt at de kunne benytte domænet som et maildomæne indtil den endelig afgørelse, senest 2021. Navnet på det pågældende firma er Logotag.dk og firmaets domæne er første gang reg. marts 2008. ... Da der er flere potentielle og relevante virksomheder der har interesse i at overtage domænet, mener jeg ligeledes at jeg er i min ret til at træffe afgørelsen om hvem der skal overtager domænet, når/hvis jeg beslutter mig for at overdrage det ind udgangen af 2021.” Som bilag A har indklagede fremlagt e-mailkorrespondance af 14. og 18. april 2016 mellem klageren og indklagede, hvori indklagede anfører følgende: ”I øjeblikket indgår tag-it.dk i et pilot projekt med flere danske kommuner hvor hjælpemidler tagges med elektroniske tags (NFC) og projektet er planlagt til at køre i maks. år. Ved udgangen af 2016 skal projektet del evalueres og resultatet af denne evaluering afgør den videre fremtid for projektet. Planen er at tag-it.dk skal benyttes til at lancerer resultatet af pilot projektet og så længe der endnu ikke er truffet en afgørelse vil tag-it.dk ikke kunne frigives.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg tjekkede tag-it.dk inden jeg indsendte min domæneklage. Domænet har tidligere været vært for en ISS server. Pr. 20. juni 2019 var det ikke tilfældet længere, domænet returnerede en 404 fejl (siden eksisterer ikke). Jeg syntes det er påfaldende at tag-it.dk først bliver redirected til Logotag.dk efter jeg indsender min klage. Logotag.dk ”bruger” ifølge deres Privacy Statement (se bilag ) en række forskellige domæner, som de ikke selv er ejer af og samtidig i brug af andre virksomheder, men ikke engang her står der noget om at de bruger tag-it.dk. Logotag.dk er et selvstændigt brand og bør derfor ikke have krav på tag-it.dk. Ifølge hjemmesiden Logotag.dk kan man skrive til dem på e-mail adressen info@logotag.dk Det er selvfølgelig ganske normalt, eftersom det er deres domæne. Derfor giver det ingen mening at de skal låne eller have brugsret over tagit.dk som maildomæne. Domæneejeren skriver i sit e-mail svar af 18. april 2016 (se domæneejerens bilag A) at projektet max kører iår, men skal delevalueres ved udgangen af 2016. Trods ihærdig søgen er det ikke lykkedes mig at finde nogle offentlige / private projekter med reference til tag-it.dk, domæneejeren eller hans virksomhed Objecta Data. Virksomheden Objecta Data’s hjemmeside er endvidere lukket ned og har været det siden jeg tjekkede sidste gang 20. juni. Det virker ikke helt rigtigt at lukke sin hjemmeside såfremt der pågår et projekt med flere kommuner. Kigger man på objecta.dk på WayBackMachine ( se bilag og ) fremgår det at Objecta Data drifter hjemmesiden Logotag.dk med flere, der fremgår dog intet om et stort projekt med flere kommuner. Jeg mener ikke domæneejerens argumentation og dokumentation, retfærdiggør et fortsat ejerskab over domænet og jeg mener derfor Tag-it ApS bør have ret til at overtage domænet tag-it.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”logotag.dk” Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine på gengivelse af den hjemmeside, der den 18. december 2014 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”objecta.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine på gengivelse af den hjemmeside, der den 25. marts 2018 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”objecta.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”På trods af jeg i tidligere mail klart har gjort opmærksom på at den fremtidige brug af domænet først vil være afklaret i 2021, vælger klageren kontinuerligt at presse på for at overtage domænet, og nu endda fjendtlig. Jeg vælger derfor at ignorer de gentagne forsøg i den tro at klageren på et tidspunkt forstår at domænets fremtid først afklares i 2021. Jeg føler mig derfor presset til at tage stilling til domænets fremtid allerede nu og inddrager derfor de interesserede parter, som tidligere har vist interesse for domænet, og som har fået samme besked som klageren. Jeg mener de er ligeså relevante overtager at domænet som klageren. Det betyder bl.a. domænejer til logotag.dk, nu også er blevet tilbudt muligheden for at ovetage domænet, hvis vi kan blive enige om vilkårene. Det betyder bl.a. at jeg har opsat dns, så logotag.dk kan se hvilke muligheder det giver dem hvis de ønsker at overetage domænet. Jeg mener stadigvæk at jeg har frihed til selv at bestemme hvad der skal ske domænet hvis jeg vælger ikke selv at benytte domænet og at klageren, på trods af den gentagne forsøg på at overtage domæent, og nu endda fjendtlig, tilsyneladende ikke har lidt nogen økonomisk tab eller problemer med at drive sin virksomhed videre, uden det omtalte domæne siden 2016. Ligeledes mener jeg også at klageren er uberettiget i sin klage, da klageren er blevet gjort opmærksom på at domænets fremtid først vil blive afgjort i 2021.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”tag-it.nu” har sekretariatet den 31. august 2019 taget følgende kopi: Ved opslag den 20. juni 2019 på domænenavnet ”tag-it.dk” fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved fornyet opslag den 31. august 2019 har sekretariatet taget følgende kopier: Ved opslag i Gyldendals Røde Ordbøger har sekretariatet konstateret, at det engelske ord ”tag” bl.a. er et verbum, der kan betyde ”at mærke, foretage mærkning af, forsyne med mærkeseddel”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at da klageren startede i 2014, var domænenavnet ”tag-it.dk” optaget, men ikke i brug, • at klageren har registreret domænenavnene ”tagit.dk”, ”tag-it.nu” og ”tagit.nu”, • at klageren i 2016 kontaktede indklagede, der oplyste, at domænenavnet ”tag-it.dk” blev brugt i forbindelse med et pilotprojekt, og at resultatet heraf skulle offentliggøres på hjemmesiden ved udgangen af 2016, • at domænenavnet ”tag-it.dk” ikke har været i brug og fortsat ikke er det, • at det er påfaldende at domænenavnet ”tag-it.dk” først er begyndt at viderestille til domænenavnet ”logotag.dk”, efter klageren indbragte sin klage for klagenævnet, • at ”logotag.dk” er et selvstændigt brand, der ikke giver ret til domænenavnet ”tag-it.dk”, • at indklagede driver hjemmesiden på domænenavnet ”logotag.dk”, og • at Objecta Data’s hjemmeside er lukket ned.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede over for klageren allerede har oplyst, at domænenavnet ”tag-it.dk” indgik i et pilotprojekt, som ville vare frem til 2021, og • at der er andre virksomheder end klageren, der ønsker at overtage domænenavnet ”tag-it.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”tag-it.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har navnet Tag-it ApS, driver virksomhed under betegnelsen ”TAG-IT” bl.a. på domænenavnet ”tag-it.nu”. Klageren har endvidere registreret domænenavnene ”tagit.dk” og ”tagit.nu”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”tag-it.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”tag-it.dk” består af en sammenstilling af de to almindelige engelske ord ”tag” og ”it”, som har en deskriptiv betydning, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”tag-it.dk” indgår i et pilotprojekt, som vil vare frem til 2021. I en e-mail til klageren (jf. bilag A) har indklagede endvidere oplyst, at det pågældende pilotprojektet involverer flere danske kommuner, hvor hjælpemidler tagges med elektroniske tags (NFC). Klagenævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om indklagedes brug eller planlagte brug af domænenavnet ”tag-it.dk”. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavet er egnet til at afspejle dets signalværdi, og at indklagede derfor har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”tag-it.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”tag-it.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”tag-it.dk” tidligere, end klageren påbegyndte drift af virksomhed under navnet ”TAG-IT”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Tag-it ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.