Afgørelse

grebjerg.dk

Alexander Hansen

MOD

Wiklund ANS

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”grebjerg.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

”da jeg bor på den vej som har det navn og der er ikke noget på siden og vi skal bruge det til lokal into side og når man går ind på siden laver den en fejl (DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN) så siden bliver ikke brugt.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra hjemmesiden ”tinglysning.dk” med oplysninger om klagerens ejendom på adressen Grebjerg 28. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg avviser inklagerens påstand og ber et at saken annuleres. At noen bor i et område gir ingen rett til et domenenavn. ... Domenet grebjerg.dk er ervervet på redelig vis. Min partner i Wiklund ANS, Laila Grebjerg Wiklund, hvis familie er fra gården Grebjerg som i dag har gitt navnet til området, bruker Grebjerg som sitt artistnavn/kunstnernavn og hun har brukt domenet til at selge sine kreasjoner, tidligere klær (siden 2009), og nå bilder/malerier. Domenet er fortiden parkert da vi er i samtaler med innehaver av Nørresundby Tandteknik, Danny Grebjerg om kjøp av domenet. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre vil Laila fortsette at bruke domenet grebjerg.dk til sine kreasjoner.” Ved opslag på domænenavnet ”grebjerg.dk” den 27. august 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 1. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”grebjerg.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren bor på den vej, som har navnet ”Grebjerg”, • at klageren skal bruge domænenavnet ”grebjerg.dk” til lokal information, og • at indklagede ikke bruger domænenavnet ”grebjerg.dk” aktivt.
Indklagede har gjort gældende:
• at det, at man bor i et område, ikke giver ret til et domænenavn, der indeholder navnet på dette område, • at Laila Grebjerg Wiklund, der er partner hos klageren, er fra en familie, der stammer fra gården Grebjerg, • at Laila Grebjerg Wiklund bruger ”Grebjerg” som sit artistnavn/kunstnernavn, • at Laila Grebjerg Wiklund tidligere har brugt domænenavnet ”grebjerg.dk” til at sælge sine kreationer, som tidligere var beklædningsgenstande og nu er malerier, • at indklagede er i kontakt med indehaveren af Nørresundby Tandteknik, Danny Grebjerg, om køb af domænenavnet, og • at hvis ikke indklagede sælger domænenavnet ”grebjerg.dk” til Danny Grebjerg, vil Laila Grebjerg Wiklund fortsat anvende domænenavnet til sine kreationer.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”grebjerg.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for i hvert fald klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”grebjerg.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren bor på en vej, som har navnet ”Grebjerg”, og klageren har oplyst at ville anvende domænenavnet ”grebjerg.dk” til lokal information. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”grebjerg.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Klagenævnet forstår indklagede således, at domænenavnet ”grebjerg.dk” er registreret til brug for Laila Grebjerg Wiklund, der efter det oplyste er partner hos indklagede. Indklagede har oplyst, at Laila Grebjerg Wiklund bruger ”Grebjerg” som sit kunstnernavn ved salg af kunstneriske frembringelser, og at domænenavnet ”grebjerg.dk” fremover enten skal overdrages til Danny Grebjerg eller fortsat anvendes af Laila Grebjerg Wiklund i forbindelse med hendes kunstneriske frembringelser. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger, og finder på denne baggrund, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”grebejerg.dk”. Det forhold, at der tilsyneladende ikke har været en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”grebjerg.dk”, kan ikke føre til andet resultat. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”grebjerg.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Alexander Hansen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.