Afgørelse

morgensol.dk

William Morgensol

MOD

[A]

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”morgensol.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Hjemmesiden morgensol.dk har tidligere været under min familie, tilbage omkring 2012. Dengang var det min mor [fornavn udeladt] Morgensol som havde domænet, hun endte med at opsige det fordi hun ikke var så kyndig inden for IT og ikke havde noget at bruge det til. Min familie er de eneste i Danmark der hedder Morgensol, så derfor har hjemmesiden en betydning for os. Ydermere skal det siges at hjemmesiden lige nu ikke er i brug til noget (Bilag 3). Tidligere har jeg (William Morgenso• forsøgt at kontakte ejeren af domænenavnet igennem DK Hostmaster. Denne besked blev sendt d.22/04, så efter ikke at have fået noget svar klager jeg nu for at få fat i domænet igen. Beskeden kan findes i bilag 1. Og bilag viser at DK Hostmaster forwardede min besked da jeg ikke selv kan kontakte personen grundet beskyttet adresse. Efter at have kontaktet personen igennem DK Hostmaster er status på hjemmesiden gået fra reserveret til aktiv, dette bilag er desværre blevet slettet efter at have formateret computer. Begrundelse (anbringende• (1) Da min familie er de eneste i Danmark der hedder Morgensol til efternavn (7 personer til d.d. kan ses i bilagfra Danmarks Statistik), har vi en stor interesse i at få domænet tilbage. (2) Jeg er pt. under uddannelse som elektronik ingeniør og har derfor tænkt mig at bruge domænet til e-mails og filserver som min familie kan gøre brug af. (3) Til d.d. er domænet (ud fra hvad jeg kan s• ikke taget i brug, da hjemmesiden er tom.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af e-mail af 22. april 2019 til DK Hostmaster, hvori klageren anmoder DK Hostmaster om at sørge for at videregive en besked til registranten af domænenavnet ”morgensol.dk”. Af e-mailen fremgår det bl.a., at klageren er interesseret i at få overdraget registreringen af det omtvistede domænenavn og registranten opfordres på den baggrund til at rette henvendelse til klageren. Bilager kopi af e-mail af 23. april 2019 fra DK Hostmaster, hvori det oplyses, at klagerens e-mail af 22. april 2019 er videresendt til registranten af domænenavnet ”morgensol.dk” og at DK Hostmaster ikke foretager sig yderligere i sagen. Bilager et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”morgensol.dk”, der tilsyneladende er identisk med den hjemmeside som fremkom ved sekretariatets opslag den 5. august 2019 på domænenavnet, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilager efter det oplyste resultatet af en søgning på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• på efternavnet Morgensol. Af bilaget fremgår det, at der i 2018 og 2019 var syv personer med efternavnet Morgensol. Bilag (litreret af sekretariate• er et billede af et sundhedskort tilhørende klageren, William Morgensol. Ved opslag på ”morgensol.dk” den 5. august 2019 har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 12. juni 2019: Sekretariatet har ved opslag den 5. august 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet ”morgensol.dk” er lagret i alt gange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 18. juni 2014 og frem til den 8. november 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det nærmere, at domænenavnet ”morgensol.dk” i hvert fald periodevis i den nævnte periode har indeholdt en hjemmeside i stil med den, som fremkom ved sekretariatets opslag den 5. august 2019 på domænenavnet, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved e-mail af 6. august 2019 har sekretariatet anmodet DK Hostmaster om at oplyse hvorvidt, og i givet fald i hvilket omfang, indklagede er registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under .dk-internetdomænet. DK Hostmaster har i den anledning oplyst, at indklagede yderligere er registrant af domænenavnene ”aftenregn.dk”, ”hmong.dk”, ”jordfordeling.dk” og ”abemadman.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 6. august 2019 på ovennævnte domænenavne konstateret, at der i tre tilfælde (”hmong.dk”, ”jordfordeling.dk” og ”abemadman.dk”) fremkom en hjemmeside i stil med den, som fremkom ved sekretariatets opslag den 5. august 2019 på domænenavnet ”morgensol.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Det sidste domænenavn (”aftenregn.dk”) indeholdt en hjemmeside, hvor der alene fremgik et billede. Ved opslag den 5. august 2019 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk har sekretariatet konstateret, at efternavnet Morgensol pr. 1. januar 2019 bæres af syv personer, jf. også nærmere herom bilagovenfor. Ved sekretariatets opslag den 6. august 2019 i Den Danske Ordbog (www.ordnet.d• på ”morgensol” fremkom følgende under ”Betydninger”: ”1. solen som den ser ud kort efter at den er stået op 1.a. lys fra solen om morgenen”. Ved sekretariatets søgning på ”morgensol” den 5. august 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 105.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet i overvejende omfang en sang af Lis Sørensen med titlen ”Morgensol” og i mindre omfang anden omtale af betegnelsen ”morgensol” i dets generiske betydning, dvs. ikke som efternavn. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren bærer efternavnet Morgensol og at klagerens familie er den eneste her i landet, der bærer det pågældende efternavn, • at det således i alt drejer sig om syv personer her i landet, der bærer Morgensol som efternavn, ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik, • at domænenavnet ”morgensol.dk” tidligere omkring 2012 har været registreret af klagerens mor, der også bærer efternavnet Morgensol, • at klagerens mor endte med at få slettet registreringen af domænenavnet ”morgensol.dk”, da hun ikke havde noget at bruge det til, • at klageren imidlertid har en meget stor interesse i at kunne råde over domænenavnet ”morgensol.dk”, • at klageren, der pt. er under uddannelse som elektronisk ingeniør, ønsker at bruge domænenavnet til e-mailkommunikation og filserver, • at klageren i den forbindelse har til hensigt om at stille domænenavnet ”morgensol.dk” til rådighed for hele sin familie, • at klageren kan konstatere, at indklagede ikke gør brug af domænenavnet ”morgensol.dk”, der således ikke indeholder nogen hjemmeside, • at klageren forud for indgivelsen af klagen har forgæves har forsøgt at komme i kontakt med indklagede via DK Hostmaster, og • at domænenavnet ”morgensol.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, [A], har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, William Morgensol, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”morgensol.dk” ikke har kommerciel betydning for i hvert fald klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har over for klagenævnet dokumenteret at være bærer af efternavnet Morgensol (jf. bilag 5). Efter de foreliggende oplysninger bæres efternavnet alene af et meget begrænset antal personer i Danmark (i alt syv personer), og klagerens efternavn er derfor beskyttet i medfør af navnelovens § 3. Sagen giver herefter først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt navnelovens § 27, der er sålydende: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §har til formål at værne bl.a. bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen kan imidlertid alene påberåbes, såfremt der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forveksling med efternavnet. Beskyttelsen af efternavne, som er identiske med ord, der har en alternativ betydning, er begrænset, idet anvendelsen af ord i deres alternative betydning ikke vil indebære en sådan risiko for forveksling, som er betingelsen for, at der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Klagenævnet finder efter det oplyste, at ”morgensol” er et almindeligt dansk ord i den (eller lignende betydning), som er fastslået i Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk), dvs. i betydningen solen, som den ser ud kort efter at den er stået op, eller blot lys fra solen om morgenen. Det er på den anførte baggrund klagenævnets opfattelse, at ”morgensol” har en alternativ betydning, og at indklagedes fortsatte registrering og brug af domænenavnet ”morgensol.dk” således ikke vil indebære en risiko for forveksling med klageren eller klagerens slægt. Det findes derfor ikke godtgjort, at indklagedes registrering eller anvendelse af domænenavnet ”morgensol.dk” indebærer en overtrædelse af klagerens rettigheder efter navneloven. Selvom der herefter ikke kan antages at foreligge en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven, forudsætter indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”morgensol.dk” desuden overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren og klagerens familie bærer som nævnt efternavnet Morgensol, der efter det oplyste pr. 1. januar 2019 alene blev båret af syv personer i Danmark. Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”morgensol.dk” i forbindelse med e- mailkommunikation og som filserver – for både sig selv og sin familie. Klageren har derfor en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”morgensol.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse heri. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at sekretariatets undersøgelser viser, at betegnelsen ”morgensol” på internettet ikke er særligt forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”morgensol.dk” er registreret af indklagede den 18. juni 2014, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet aktuelt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Der er endvidere ikke fremkommet oplysninger i sagen, som tyder på, at indklagede tidligere har gjort brug af domænenavnet for en hjemmeside eller på anden vis. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede har en interesse i at kunne råde over domænenavnet ”morgensol.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet ligger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at råde over domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”morgensol.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”morgensol.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”morgensol.dk” skal overføres til klageren, William Morgensol. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.