Afgørelse

jagttegnsskolen.dk

Jagttegnsskolen.com ApS

MOD

Henning Øland Berg

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet ønskes fra vores side overdraget og skal benyttes som ny hoveddomæne og straks efter en eventuel overdragelse vil selskabet skifte navn til Jagttegnsskolen.dk ApS. Domænenavnet vil have en stor erhvervsmæssig betydning for os, og vores videreudvikling af vores digitale produkter i Danmark. Skærmdump af jagttegnsskolen.com vedlagt som bilag 1. Det er vores opfattelse, at indklagede ej ønsker at benytte domænenavnet idet han tidligere har udbudt det til salg. Vi skal endvidere henvise til domænelovens bestemmelser omkring opretholdelse af domænenavne med henblik på salg: Jf. domænelovens § 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Historik om tiltag gjort i forhold til indklager: Efter at have færdiggjort min uddannelse som underviser i Jagttegns prøver i maj 2013, undersøger jeg muligheden for at erhverve mig domænet www.jagttegnsskolen.dk, her opdager jeg at indklagede allerede den 11. marts 2013 havde købt domænet. Jeg valgte derfor på tidspunktet at oprette domænet www.jagttegnsskolen.com for at komme i gang med selskabet hurtigst muligt. Selskabet blev på daværende tidspunkt oprettet under navnet Jagttegnsskolen v/Steen Aadal. Fra 2013 og frem til i dag har selskabet Jagttegnsskolen eksisteret under forskellige partner ejer skaber hvoriblandt jeg som hovedejer og underviser til enhver tid har stået bagved og i dag står anført som Adm. Direktør. Igennem tiderne med benyttelsen af vores domæne www.jagttegnsskolen.com, har vi fra ret mange nye potentielle og eksisterende klienter modtaget opringninger om at de ikke kan finde vores hjemmeside, idet klienterne af naturlig årsager søger på www.jagttegnsskolen.dk og ikke på .com siden. Da dette har været et essentielt problem, har jeg forfulgt mulighederne for at kunne overtage .dk domænet. Allerede så sent som i 2014, efter at have bemærket at domænet endnu ikke var taget i brug, kontaktede jeg den indklagede telefonisk for at høre om muligheden for at kunne overtage .dk domænet. Jeg talte telefonisk med den indklagede som nævnede at han overvejede om han skulle benytte domænet eller ej. Jeg adspurgte den indklagede om muligheden for at jeg kunne overtage domænet netop fordi min virksomhed udelukkende beskæftiger sig med skoling af Danskere. Den indklagede indikerede at en købssum ville være mulig og jeg kom hertil med et bud på Kr. 3.000,00 hvorefter indklagede nævnte at han ville forlange en pris på minimum Kr. 10.000,00. Jeg anså på daværende tidspunkt personen som værende en såkaldt ”domænehaj” og takkede nej tak til tilbuddet. I 2016 forsøger jeg endnu engang telefonisk at kontakte Indklagede, og der får jeg samme besked om at kunne overtage domænet formedes minimum Kr. 10.000,00, igen takker jeg nej tak. I november 2018 kontakter jeg igen telefonisk den Indklagede uden at få kontakt. Medio april 2019 kontakter jeg igen indklagede som bemærker at han ikke kan sælge domænet på grund af den nye domæne lov, men at han i stedet overvejer at give domænet til Vallensbæk Jagtforening, en forening som han i dag er medlem af. Jeg gjorde endnu engang indklagede bekendt med vigtigheden af, hvorfor vi som virksomhed ønsker at overtage domænet. Subsidiært ville indklagede overveje at overhænde domænet til vores selskab Jagttegnsskolen.com ApS, hvilket bevirkede at han skulle undersøge min person som Adm. Direktør nærmere. Indklagede ønskedeuges betænkningstid og ville derefter vende tilbage. Til dato har jeg intet hørt fra indklagede, fakta er at domænet stadigvæk er i indklagedes varetægt og stadigvæk ikke er taget i brug. Tillæg til påstand: Vi kan i vores eksisterende selskab ikke se at domænet www.jagttegnsskolen.dk vil blive taget i brug i nær fremtid, skulle det imod vores forventning komme i brug, så vil dette for vores virksomhed være en stor katastrofe og vi ville se os nødsaget til at skulle henvende os til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen for der at føre sagen videre. Generelt set, så har vi igennem de seneste år ført vores forretning under det eksisterende.com domæne, vi kan se tilbage på en tid med manglende omsætning, blandt andet på grund af tab af klienter der ikke har kunne finde os under deres søgen på .dk domænet. Ved at vi som selskab får overført domænet www.jagttegnsskolen.dk, mener vi at vi kan opnå følgende fordele: 1. Dansk baseret hjemmeside 2. Større vækst 3. Ingen misforståelser 4. Ingen udenlandske spam modtagelser 5. etc. Vi har måtte sande at vigtigheden i det at have et .dk domæne specielt for os, skyldes at vi underviser i DK-Jagttegn og er underlagt regelsæt fra det Danske Jagtforbund og Naturstyrelsen. Vi arbejder med Danske elever der skal afholde Danske prøver og derfor ser vi det som værende essentielt for vores forretning at vi får muligheden for at få overdraget www.jagttegnsskolen.dk.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 27. januar 2017. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Det er med stor undren at jeg konstaterer, at Hr. Aadal har valgt at ulejlige Klagenævnet for Domænenavne, da Hr. Aadal udmærket er klar over, at jeg ikke ønsker at afgive domæneregistreringen for jagttegnsskolen.dk, idet jeg har registreret domænenavnet for selv at kunne anvende det. Som Hr. Aadal ganske rigtigt skriver i sin klage, registrerede jeg .dk-domænet i marts 2013, hvilket han jo også erkender at være vidende om, da han vælger at registrere .com-domænet fire måneder senere. Tidspunkter mv. fremgår af Bilag A. Jeg registrerede dengang .dk- domænet, da jeg underviste i jagttegn for Vallensbæk jagtforening. Det er også korrekt, at Hr. Aadal flere gange har kontaktet mig med forskellige bud, for at købe rettighederne til min registrering, og hver gang har jeg oplyst, at domænet ikke er oprettet med salg for øje. Herunder blev jeg i marts 2017 kontaktet af Ditte Højer, der på vegne af Hr. Aadal, forsøgte at købe rettighederne til min domæneregistrering. Jeg oplyste endnu en gang, at domænet ikke er til salg, hvilket også fremgår af mailkorrespondancen i Bilag B. Jeg skal derfor tilbagevise enhver påstand om, at jeg skulle have udbudt domænet til salg, og påstanden om, at jeg skulle være en såkaldt ”domæne-haj”, er direkte usand. Jeg er selv uddannet jagttegnslærer, hvilket dokumenteres i Bilag C, og jeg har stadig planer om at tilbyde seriøs jagttegnsundervisning under jagttegnsskolen.dk, når tiden i min livscyklus tillader det. På baggrund af ovenstående skal jeg naturligvis påstå frifindelse i Hr. Aadals klage. I øvrigt synes det ikke specielt strategisk at vælge netop jagttegnsskolen.com, velvidende at jagttegnsskolen.dk var registreret blot fire måneder forinden. Især ikke hvis det potentielt har de katastrofale konsekvenser, som Hr. Aadal beskriver. Men det tilkommer jo ikke mig at vurdere.” Bilag A fremstår som skærmprint fra hjemmesiden ”Whois Lookup” med registrantoplysninger om domænenavnene ”jagttegnsskolen.dk” og ”jagttegnsskolen.com”. Bilag B er kopi af e-mailkorrespondance af 23.-25. marts 2017 mellem klageren og indklagede vedrørende domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”, hvori indklagede bl.a. oplyser, at domænenavnet ikke er til salg, og at indklagede overvejer at starte med at udbyde jagttegnsundervisning. Klageren foreslår herefter, at parterne måske kan finde ud af en pris for domænenavnet, hvortil indklagede svarer: ”Du kan sende mig dit tlf. nr. så kan vi tage en snak om det, jeg vil understrege at jeg har ikke købt domænet for at lave penge på det.” Bilag C er kopi af brev af 8. januar 2019 fra Miljøstyrelsen til indklagede med meddelelse om, at indklagede er godkendt som jagttegnskursuslærer med ret til at undervise på det obligatoriske jagttegnskursus. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Under min uddannelse som jagttegnslærer i 2012/2013 undersøgte jeg CVR registret for om der fandtes nogen selskaber ved navn Jagttegnsskolen og det gjorde der ikke. Jeg fik udarbejdet et daværende logo, efterfølgende søgte jeg på domænenavnet som Hr. Henning Ø. Berg desværre havde påtaget sig. Jeg så derfor ingen anden udvej end at registrere domænet www.jagttegnsskolen.com, umiddelbart kunne jeg jo ikke gøre andet, www.jagttegnsskolen.dk var på daværende tidspunkt optaget. At vi så i selskabet senere mødte de i min klage nævnte problemstillinger havde jeg desværre ikke forudset. Jeg fastholder den historik som er fremlagt, og den væsentligste del af historikken som jeg ser det, er som følger: 1. Henning Ø. Berg har med rette i sin tid oprettet domænet, og hans intentioner med at få gang i domænet, har helt sikkert været reelle, men fakta er at herår efter, eksisterer der stadigvæk intet under domænet www.jagttegnsskolen.dk. I disse tider med vækst og iværksættere kan man undre sig over hvor længe man kan sidde på et domæne uden at iværksætte dette? 2. Fra og være forhandlingsvenlig i forbindelse med mit første tilbud om at købe domænet til de Kr. 3.000,00, hvor Hr. Henning Ø. Berg fremsatte sit kontrabud på Kr. 10.000,00 (deraf benævnelsen domæneha• og frem til nu, har sagen i henhold til min mening, udviklet sig til nærmest at være en sag om at obstruere os som fungerende selskab, i at overtage et domæne som har stor relevans og relation for os, og som kan afhjælpe os i forhold til de i klagen fremsatte problemstillinger. Det er mit håb at domænenævnet anskuer denne sag som en præcedens sag, for de mange sager hvor domæne opkøbere sætter sig på domæner uden at igangsætte noget og dermed obstruerer for de mennesker som vil vækst og udvikling det bedste. Jeg holder naturligvis fast i mine nedfældet påstande og håber på at nævnet vil se velvilligt på sagen og overdrage os domænet.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Lad mig for god ordens skyld pointere, at Hr. Aadal pt. bedriver sin virksomhed i et selskab, der ifølge CVR er oprettet i 2017 - tilsyneladende som efterfølger af andre selskaber, der enten er ophørt eller under konkurs. Der har således været flere lejligheder, hvor man kan mene, at et navne- og logoskifte burde have indgået i Hr. Aadals overvejelser. Hr. Aadal beklager endvidere sin manglende forudseenhed, da han vel vidende at .dk- domænet var reserveret, alligevel registrerede jagttegnsskolen.com, men det er jo alene Hr. Aadals ansvar, og forekommer mig aldeles uvedkommende. Jeg bliver nødt til at anføre, at Hr. Aadals påstand om, at jeg skulle optræde som domænehaj og have tilbudt domænet til de nævnte priser, ikke bliver mere rigtig af gentagelse. Den påstand er således fortsat direkte usand, hvilket jeg tidligere har gjort rede for. Nu anklager Hr. Aadal mig endvidere for obstruktion, hvilket heller ikke er korrekt, men det er jo en subjektiv opfattelse, som jeg ikke har nogen indflydelse på. I øvrigt er der mig bekendt ingen grænser for, hvor længe man kan opretholde en domæneregistrering, så længe domænet er oprettet i god tro og med et legitimt formål. Jeg ønsker således fortsat selv at tage domænet jagttegnsskolen.dk i anvendelse, når mit professionelle liv tillader det.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”jagttegnsskolen.com” har sekretariatet den 26. august 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 1: Ved opslag på domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” den 27. august 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at hvis klageren får overdraget domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”, vil klageren skifte navn til Jagttegnsskolen.dk ApS, • at domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” vil have en stor erhvervsmæssig betydning for klageren, • at indklagede ikke har planer om at benytte domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”, • at indklagede tidligere har udbudt domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” til salg, • at klageren bruger domænenavnet ”jagttegnsskolen.com” i sin virksomhed, • at klagerens potentielle og eksisterende kunder bliver forvirrede over ikke at kunne finde klageren på domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”, og • at klageren har været i telefonisk kontakt med indklagede og tilbød indklagede 3.000 kr. for overtagelse af domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”, men indklagede krævede minimum 10.000 kr.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede registrerede domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” i marts 2013, mens indklagede underviste i jagttegn for Vallensbæk Jagtforening, • at indklagede er uddannet jagttegnslærer, • at indklagede ikke har registreret domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” med salg for øje, • at klageren flere gange har forsøgt at købe domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” af indklagede, og at indklagede hver gang har oplyste, at domænenavnet ikke er til salg, • at indklagede har planer om at udbyde jagttegnsundervisning på en hjemmeside på domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”, og • at indklagede har registreret ”domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” i god tro og med et legitimt formål.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har navnet Jagttegnsskolen.com ApS, driver virksomhed med udbud af jagtegnskurser bl.a. på domænenavnet ”jagttegnsskolen.com”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”Jagttegnsskolen” løber klageren den risiko, at denne betegnelse – der er beskrivende for klagerens virksomhed - også anvendes af andre erhvervsdrivende, der ligeledes udbyder undervisning vedrørende erhvervelse af jagttegn. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er uddannet jagttegnslærer og har undervist i jagttegn for Vallensbæk Jagtforening. Indklagede har oplyst, at indklagede har planer om at udbyde jagttegnsundervisning på en hjemmeside på domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavet er egnet til at afspejle dets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” tidligere, end klageren påbegyndte drift af virksomhed under navnet ”Jagttegnsskolen”. Det forhold, at indklagede måtte have forhandlet med klageren om en mulig overdragelse af domænenavnet ”jagttegnsskolen.dk” mod vederlag er under de oplyste omstændigheder ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Jagttegnsskolen.com ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.