Afgørelse

cafemaaltid.dk

PHN Restauranter ApS

MOD

Tango Tapas

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”cafemaaltid.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager driver restaurationsvirksomhed i Holbæk, heriblandt Restaurant SuRi, Maskinværkstedet og Café Maaltid. Indklagede drev selvstændig cafe i Holbæk i ca. år under navnet "Tango Delikatesser", hvorefter indklagede var ansat hos klager fra 1. maj 2017 til 31. juli 2018. Efter sin ansættelse hos klager, genoptog indklagede sin cafevirksomhed på ny under navnet Tango Tapas i Holbæk i september 2018. Indklagede har registreret domænenavnet "tangocafe.dk", som indklagede bruger som hjemmeside for "Tango Tapas". Se bilag Den 12. februar 2019 offentliggjorde klager på sin Facebook-side for Maskinværkstedet, at de ville etablere en ny café ved navn "Cafe Maaltid". Se herved bilag 2. Samme dag registrerede indklagede domænenavnet "cafemaaltid.dk", og forhindrede således klager i at benytte domænenavnet til onlinemarkedsføring af Cafe Maaltid. Se bilag 3. Klager har nu påbegyndt driften af Café Maaltid og markedsfører denne på Facebook samt på "maskinværkstedet.dk/cafe-maaltid" mv. Se bilagog 5. Ved eftersyn den 3. juni 2019 benytter indklagede sig ikke af domænenavnet. Se bilag 6. Klager har forsøgt at kontakte indklagede med henblik på at finde en mindelig løsning for parterne, men indklagede har ikke besvaret klagers henvendelser...” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”tangocafe.dk”. Bilager skærmprint fra Facebook-profilen for ”Maskinværkstedet – Holbæk” med et opslag af 12. februar, hvoraf bl.a. fremgår, at Maskinværkstedet snart åbner ”Café MAALTID”. Bilager skærmprint fra Facebook-profilen for ”Café Maaltid”. Bilag er skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”maskinvaerkstedet.dk” med markedsføring af ”Café Maaltid”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”suri.dk” har sekretariatet den 18. august 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”tangocafe.dk” har sekretariatet den 18. august 2019 taget følgende kopi: Ved sekretariatets opslag den 18. august 2019 på domænenavnet ”cafemaaltid.dk” fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 6. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret nogle hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”cafemaaltid.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren og indklagede driver konkurrerende restaurations- og cafevirksomhed, • at indklagede driver virksomhed under navnet "Tango Tapas", • at indklagede benytter domænenavnet "tangocafe.dk" til hjemmesiden for sin virksomhed, • at klageren driver en café med navnet "Café Maaltid", • at indklagede ikke benytter domænenavnet "cafemaaltid.dk, • at indklagede registrerede domænenavnet "cafemaaltid.dk" samme dag, som klageren offentliggjorde lanceringen af sin nye café, "Café Maaltid", den 12. februar 2019, • at indklagede har været ansat hos klageren i perioden 1. maj 2017 til 31. juli 2018, • at indklagedes registrering af domænenavnet "cafemaaltid.dk" har til formål at forhindre klageren i at benytte domænenavnet og forstyrre klagerens markedsføring af Café Maaltid, • at klageren har væsentlig større interesse i domænenavnet "cafemaaltid.dk" end indklagede, og • at indklagede har handlet i strid med domænenavnslovens § 25, stk. 1. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”cafemaaltid.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed under betegnelsen ”Café Maaltid”, som bl.a. markedsføres på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”suri.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”cafemaaltid.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”cafemaaltid.dk” består af betegnelsen ”cafemaaltid”, der er en sammenstilling af de to almindelige danske ord ”café” og ”måltid”, idet ”aa” er en gammel angivelse af bogstavet ”å”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”cafemaaltid.dk” er registreret af indklagede den 12. februar 2019. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede, der driver konkurrerende virksomhed i samme område som klageren, og som efter sagens oplysninger tidligere har været ansat hos klageren, registrerede domænenavnet ”cafemaaltid.dk” samme dag, som klageren offentliggjorde at ville påbegynde cafévirksomhed under betegnelsen ”Café Maaltid”. Der er efter klagenævnets opfattelse således en formodning for, at registreringen enten er chikanøs eller på anden måde illoyal. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”cafemaaltid.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”cafemaaltid.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”cafemaaltid.dk” skal overføres til klageren, PHN Restauranter ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.