Afgørelse

blichfang.dk

Fælles foreningsblad: Blichfang

MOD

[A]

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”blichfang.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Fælles foreningsblad: Blichfang (CVR-nummer 39436183) med startdato den 25. marts 2018. Foreningen er endvidere registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren udgiver et lokalblad under navnet Blichfang og at klageren har etableret en hjemmesiden under domænenavnet ”blichfang-lokalbladet.dk”. Ved opslag den 3. august 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”blichfang-lokalbladet.dk” er registreret den 6. maj 2017, og at registranten af domænenavnet er Birgit Mølholm Andersen. Ved opslag den 3. august 2019 på ”blichfang.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om” til højre på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens forening: ”Om Blichfang I 2016 holdt vi jubilæumsmøde, idet det var år siden, det første blad, som fik navnet Hjemstavn, blev udgivet. I 2005 blev navnet ændret til Blichfang. Siden årsmødet 2016 har det været en turbulent tid, hvor vi ikke vidste, om bladet kunne fortsætte, idet både redaktør og layout-ansvarshavende bebudede, at de ville trække sig. Uden nye folk på banen den første lange tid, lykkedes det alligevel at fåblade ud i løbet af 2016, godt hjulpet af de afgående fra redaktionen. I elvte time meldte en ny redaktør sig på banen. Vi byder Linda Lyngsøe hjertelig velkommen. Nu kunne vi aflyse, at det sidste Blichfang var på vej – der er i stedet taget hul på en ny årgang. Lokalbladet, som altid er blevet omdelt i det gamle Thorning Sogn, blev til og med 2016 udsendt gange årligt. Fremover bliver bladet udsendtgange om året, til gengæld landet bladet i alle postkasser. Det vil fremover stadig blive lagt på Bakkegården og Kjellerup Bibliotek samt de øvrige steder, hvor Blichfang plejer at ligge, og hvor de hidtil er sendt til. Det har været nævnt, at vi skulle have mere gang i hjemmesiden www.blichfang.dk, som bestyres af [A], der har rettighederne til domænenavnet. [A] får ikke opdateret siden med Blichfang, men vil heller ikke sælge domænenavnet. For at få mulighed for at lægge Blichfang ud på nettet har jeg før foreslået, at vi opretter et nyt domænenavn, f.eks. www.blichfang- lokalbladet.dk. [...] Formand Birgit M. Andersen”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Den nuværende registrant har registreret blichfang.dk, og har frem til 2014 haft et ikke formaliseret samarbejde med foreningen. Hvor den nuværende registrant har haft en underside på thorningby.dk, hvor der blev uploadet en pdf-kopi af Lokalbladet Blichfang. Nuværende registrant har ikke siden 2015 opdateret Blichfang. Desuden er thorningby.dk ikke længere aktiv, og derfor har foreningen lavet en ny hjemmeside på adressen blichfang-lokalbladet.dk. Se bilag 1: Bilag-1-Thorningby-dk.jpg. Dette har vi kun gjort fordi vi ikke kunne få overdraget domænet blichfang.dk. Registranten – som vi ved hvem er – selv om han er anonym i DK-Hostmaster WHOIS – ønsker ikke at overdrage domænet til foreningen. [...] Vi mener, at foreningen skal have overdraget domænet af følgende grunde: 1. Foreningen er aktiv på siden blichfang-lokalbladet.dk, som vi kun har registreret, fordi nuværende registrant ikke har villet overdrage domænet til foreningen, eller lade os bruge det. 2. Foreningen har igennem mange år udgive bladet Blichfang i lokalområdet, og ønsker at have et domænenavn der ikke er så langt. 3. Foreningen har den holdning at selvfølgelig skal domænet blichfang.dk tilhøre foreningen, hvor det vil blive et aktivt domæne.” Som bilag har klageren fremlagt et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”thorningby.dk”. Af hjemmesiden under domænenavnet fremgår bl.a. teksten ”THIS DOMAIN IS HOSTED BY SURFTOWN”. Bilag (litreret af sekretariate• er en udskrift af 3. juni 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens forening, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er en fuldmagt dateret 6. juni 2019 til Erik Lyngsøe vedrørende repræsentation i nærværende sag ved klagenævnet. Bilagog(litreret af sekretariate• er kopi af et referat fra ordinært årsmøde i Blichfang tirsdag den 12. marts 2019. Ved opslag på ”blichfang.dk” den 4. august 2019 har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 7. juni 2019: Sekretariatet har ved e-mail af 29. juli 2019 anmodet DK Hostmaster om at oplyse hvorvidt, og i givet i hvilket omfang, indklagede er anført som registrant af andre domænenavn end domænenavnet ”blichfang.dk”. DK Hostmaster har i den anledning oplyst, at indklagede er anført som registrant af yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig således om følgende domænenavne: knaldtilbud.dk mirakelpriser.dk slagtilbud.dk yasmina.dk glemsom.dk mitchi.dk webrotation.dk thorningby.dk kiksetjulelys.dk livida.dk diodenet.dk lowenergy.dk lowpower.dk lysshop.dk softlight.dk sparsom.dk lysshoppen.dk fotoalarm.dk kennov.dk Sekretariatet har ved opslag den 4. august 2019 på tilfældige af ovennævnte domænenavne konstateret, at der i otte tilfælde (”knaldtilbud.dk”, ”thorningby.dk”, ”diodenet.dk”, ”lowenergy.dk”, ”lowpower.dk”, ”softlight.dk”, ”sparsom.dk” og ”lysshoppen.dk”) fremkom en hjemmeside identisk med den, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”blichfang.dk” den 4. august 2019, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. De to øvrige domænenavne (”slagtilbud.dk” og ”yasmina.dk”) indeholdt ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 4. august 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet ”blichfang.dk” er lagret i alt gange i perioden fra den 19. september 2008 og til den 17. december 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”blichfang.dk” i hvert fald periodevis fra den 29. september 2008 og til den 8. august 2018 har viderestillet til domænenavnet ”thorningby.dk”, som har indeholdt en hjemmeside om byen Thorning og herunder et underpunkt om bladet Blichfang. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden under domænenavnet ”blichfang.dk” som lagret henholdsvis den 29. september 2008 og den 8. august 2018: Ved sekretariatets søgning på ”blichfang” den 4. august 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 772, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 40, da Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste søgeresultater. Af disse søgeresultater fremstod otte med relation til klageren, mens ingen af søgeresultaterne fremstod med relation til indklagede. De øvrige søgeresultaterne vedrørte en række forskellige forhold, herunder et hærvejsherberg, en kunstforening og fyrværkeri. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende blandt andet, • at klageren gennem mange år har udgivet lokalbladet Blichfang, • at indklagede frem til 2014 har haft ikke-formaliseret samarbejde med klageren, idet indklagede har haft en underside på domænenavnet ”thorningby.dk”, hvor der blev offentliggjort en kopi af lokalbladet Blichfang, • at indklagede ikke siden 2015 har opdateret hjemmesiden under domænenavnet ”blichfang.dk”, • at hjemmesiden under”thorningby.dk” desuden ikke er længere er aktiv, da klageren har etableret en ny hjemmeside under ”blichfang-lokalbladet.dk”, • at klageren har etableret den nævnte hjemmeside under ”blichfang-lokalbladet.dk”, da indklagede har ikke har ønsket at overdrage domænenavnet ”blichfang.dk”, • at klageren dog gerne vil kunne benytte et kortere domænenavn end ”blichfang-lokalbladet.dk”, • at klageren i modsætning til indklagede vil sørge for, at domænenavnet ”blichfang.dk” bliver anvendt aktivt, og • at domænenavnet ”blichfang.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 7

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, [A], har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Fælles foreningsblad: Blichfang, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”blichfang.dk” i hvert fald ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”blichfang.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Fælles foreningsblad: Blichfang med startdato den 25. marts 2018. Endvidere fremgår, at klageren gennem en længere årrække forud for CVR- registreringen har udgivet et lokalblad for Thorning, siden 2005 under navnet ”Blichfang”, og at klageren fortsat udgiver dette. Blichfang udkommer efter det oplyste nu fire gange om året. Endelig fremgår, at klageren for nylig har etableret en hjemmeside for bladet under domænenavnet ”blichfang-lokalbladet.dk”. Klageren har over for klagenævnet anført bl.a., at indklagede frem til 2014 har haft et ikke- formaliseret samarbejde med klageren, eftersom indklagede har haft en underside på hjemmesiden under domænenavnet ”thorningby.dk”, hvor bladet ”Blichfang” har været tilgængeligt. Herudover har klageren anført, at indklagede ikke har ønsket at overdrage domænenavnet ”blichfang.dk” til klageren, hvilket er baggrunden for, at klageren har været nødt til at tage domænenavnet ”blichfang- lokalbladet.dk” i anvendelse. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne råde over domænenavnet ”blichfang.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse heri. Ved denne interesse- afvejning må det tages i betragtning, at sekretariatets undersøgelser i sagen viser, at betegnelsen ”blichfang” på internettet i hvert fald i et vist omfang er forbundet med netop klagerens forening eller bladet ”Blichfang”, som klageren udgiver. Domænenavnet ”blichfang.dk” er registreret af indklagede i april 2008, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet aktuelt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Ifølge oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har domænenavnet ”blichfang.dk” som minimum periodevis fra ultimo september 2008 og frem til primo august 2018 viderestillet til domænenavnet ”thorningby.dk”, som klageren er registrant af. Heraf fremgår også, at ”thorningby.dk” har indeholdt en hjemmeside i den nævnte periode, der bl.a. har indeholdt et underpunkt, hvor bladet ”Blichfang” har været tilgængeligt. Som sagen er oplyst, ligger klagenævnet til grund, at indklagede som led i en forståelse med klageren har anvendt domænenavnet ”blichfang.dk” helt frem til august 2018 i forbindelse med viderestilling til klagerens domænenavn ”thorningby.dk”. På det foreliggende grundlag, herunder det af klageren oplyste, må det efter klagenævnets opfattelse anses for det uklart, hvad der har været baggrunden for indklagedes registrering af domænenavnet ”blichfang.dk”, ligesom karakteren af klagerens og indklagedes forståelse om anvendelsen af domænenavnet ikke er nærmere belyst. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der imidlertid ingen oplysninger fra indklagede selv, der støtter, at indklagede har en selvstændig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”blichfang.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at råde over domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”blichfang.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”blichfang.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”blichfang.dk” skal overføres til klageren, Fælles foreningsblad Blichfang. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.