Afgørelse

telnor.dk

Telenor A/S

MOD

HeeWeb.dk v/Stefan Meller

12. november 2014


Påstande:

Klagerens påstande Principalt: Registreringen af domænenavnet ”telnor.dk” skal slettes. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”telnor.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der er stiftet i 1996 med det formål at drive virksomhed med produktion, drift, salg og markedsføring og udvikling af enhver form for mobile og faste telekommunikationstjenester, -ydelser og -udstyr og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. Klageren har siden juni 2009 båret virksomhedsnavnet Telenor A/S. Som bilag er fremlagt et skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister, hvoraf fremgår, at klagerens moderselskab, Telenor ASA, den 13. januar 1995 har registreret ordmærket TELENOR (VR 1995 00257) i klasseog 38, der bl.a. omfatter telekommunikationsvirksomhed. Som bilag er fremlagt et skærmprint fra DK Hostmasters Whois database, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”telenor.dk” er registreret den 13. juni 1996, og at klageren står anført som registrant heraf. Sekretariatet har ved opslag den 11. oktober 2014 på hjemmesiden ” www.telenor.dk” taget følgende kopi af klagerens hjemmeside: Ved opslag den 29. juli 2014 på ”www.telnor.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, der i det væsentlige er identisk med bilag 4: Ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 11. oktober 2014 fremkom en i det væsentlige identisk hjemmeside. Nederst på hjemmesiden er anført følgende: Som bilag er fremlagt et brev af 4. juni 2014 fra klageren til indklagede, hvorved klageren bad indklagede om at slette registreringen af domænenavnet ”telnor.dk”. Indklagede har ikke svaret herpå. I svarskriftet er anført følgende: ”Vi har være inden og kikke efter om Telenor har af domain navn. De har kun domain navn. Telenor.dk Telenor.no Telenor.se Telenor.com De har ikke i nogle at de andre lande. Telnor.dk: er min side og det forum Telnor.no: er en side med bil/lastebiller Telnor.se: er en annonce side. er en annonce / netbutik. telnor.com: er en netbutik som hele ikke har nået med telenor at gøre. Telnor er ikke et navn som telenor bruger nogle steder så jeg ranger med at jeg stadig har telnor.dk også efter at de køret en klare her i domæne klager i 2010 for jeg vandt den gang. hvordan de skulle ha krav til dette domain navn kan jeg ikke ses. de har jo ikke nogle af telnor i anden lande. og vi har et forum på det. Jeg har købt dette domain navn. Den. oktober 2009 Hvis de har sådan et stor problem med, at jeg har købt telnor.dk år efter efter de købt telenor.dk, kunne de jo ha købt det inden mig. De har jo haftår til dette. Jeg er hvad at lave en side til telnor.dk, For bruger for helede norden kan få hjælp med der telefon og internetforbindelse. Support og hjæpl fejl og deling oplevelse om internet udbyderne. P.t. er siden på dansk. Men vil komme på norsk og svensk inden for et par år. Så vi menger at det så som skal ha dette domain navn. da vi bruge det et vores forum. vi har det svære haft hacker på besøge siste år så vi er start for fra med side.” I indklagedes duplik er endvidere anført bl.a. følgende: ”Som sagt har vi haft hjemme telnor.dk siden efteråret 2009 hvor vi har haft en forum på hvor folk har hjulpe hinde anden og del histoier og opleverser om telefoni/internet udbyder i danmark. dov har side som sagt være en i ca. ½ år efter vi har haft udbude gæster på side og den er nu flytte til nye server og side er hved at komme op og køre igen. vi synde også at telnor.dk ligge tække på det anden domain som side også køre på som er tel- nor.dk ... vi har ikke tinge os at ha raklarmer på side være for telenor eller anden dansk tele / internet udbyder.” Indklagede har ikke fremlagt kopi af den af indklagede nævnte afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne vedrørende domænenavnet ”telnor.dk”, hvorved indklagede angiveligt skulle have fået medhold, og klagenævnet har da heller ikke tidligere truffet afgørelse i en sag vedrørende det pågældende domænenavn. Ved opslag den 11. oktober 2014 på ”www.telnor.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er arkiveret indhold fire gange i perioden fra 18. juni 2009 - 4. januar 2014. Den 18. juni 2009 er arkiveret en sort hjemmeside med teksten ”Domæneregistrering, webhotel, hosting og e-handel Domæne og webhotel - DanDomain ApS”. Frem til juli 2013 er der ikke arkiveret indhold under domænenavnet. Den 19. juli 2013, den 17. december 2013 og den 4. januar 2014 er registreret følgende indhold: “Site Temporarily Unavailable - We apologize for the inconvenience. Please contact the webmaster/ tech support immediately to have them rectify this”. Ved opslag den 11. oktober 2014 i DK Hostmasters Whois database har sekretariatet konstateret, at indklagede under bruger-ID H8585-DK har registreretdomænenavne, herunder domænenavnene ”ysee.dk” og ”tel-nor.dk”. Ved opslag den 11. oktober 2014 på ”www.ysee.dk” og ”www.tel- nor.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”ysee.dk” er inaktivt, mens sekretariatet ved opslag på ”www.tel-nor.dk” blev automatisk viderestillet til hjemmesiden under domænenavnet ”telnor.dk”. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ”telnor.dk” efter klagerens registrering af domænenavnet ”telenor.dk” og varemærket TELENOR, hvorfor klageren er først i tid i alle henseender, • at indklagedes brug af domænenavnet ”telnor.dk” – enten via donationer via hjemmesiden eller i forbindelse med udbud af support til telefoni og internet – må anses som erhvervsmæssig, uanset om indklagede genererer indtægter herpå, • at indklagede ikke har nogen erhvervsmæssig tilknytning til klageren, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”telnor.dk” er forveksleligt med klagerens selskabsnavn, hvorfor registreringen af domænenavnet ”telnor.dk” er i strid med markedsføringslovens § 18, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”telnor.dk” desuden krænker klagerens varemærkeret til ordet TELENOR, jf. varemærkelovens § 4, • at varemærket TELENOR er et velkendt varemærke i Danmark, hvorfor indklagedes anvendelse af domænenavnet ”telnor.dk” medfører en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærkeret, uanset eventuel manglende varelighed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, • at hensynet til, at klagerens kunder ikke ved en fejlindtastning bliver ledt over til indklagedes hjemmeside vejer tungere end indklagedes interesse i domænenavnet, • at indklagede kunne vælge et hvilket som helst andet domænenavn til indklagedes påtænkte brug heraf, • at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”telnor.dk” må have været bekendt med klagerens varemærke- og kendetegnsrettigheder til ordet TELENOR, hvorfor registreringen er illoyal og i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og • at det er irrelevant, om klageren har registreret betegnelsen ”telnor” som domænenavn i andre lande.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren ikke har registreret betegnelsen ”telnor” som domænenavn i Danmark eller andre lande eller i øvrigt synes at bruge betegnelsen i andre sammenhænge, • at indklagede anvender domænenavnet ”telnor.dk” for et forum, hvor folk har hjulpet hinanden og delt historier og oplevelser om de danske telefon- og internetudbyderne, • at indklagede er i færd med at lave en hjemmeside, hvor brugere fra hele norden kan få hjælp med deres telefon og internetforbindelse og dele deres oplevelser om internetudbyderne, • at indklagede ikke har tænkt sig at have reklamer for klageren eller andre danske telefoni- eller internetudbydere på hjemmesiden, • at indklagede er først i tid og har benyttet domænenavnet ”telnor.dk” i ca.år, • at indklagede derfor har mere ret til domænenavnet end klageren, og • at indklagede har vundet en sag om domænenavnet ”telnor.dk” for Klagenævnet for Domænenavne for år siden, og at denne sag må afgøres på samme måde, da indklagedes hjemmeside er den samme.

Nævnets bemærkninger:

Da det efter det oplyste ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”telnor.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014- domæneloven), § 27, stk. 5. Som sagen er oplyst giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”telnor.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. 2014-domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse – der i alt væsentligt er affattet på samme måde som § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005- domæneloven) – lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til 2014-domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik – som hidtil – gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af 2014-domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. For så vidt angår domænenavne, der bruges til at komme til orde med politiske synspunkter eller forbrugerkritik, fremgår der bl.a. følgende af forarbejderne til bestemmelsen om god domænenavnsskik i § 12, stk. 1, i 2005-loven (lovforslag L 165, folketingsåret 2004-05, 2. saml., ad § 12): ”Et fjerde hensyn angår registrantens ret til at anvende internet-domænenavne til at komme til orde med politiske synspunkter eller forbrugerkritik. Afskæres adgangen generelt til at registrere internet-domænenavne, der indebærer henvisninger til virksomheder, politiske partier eller politiske synspunkter under henvisning til, at en sådan henvisning vil være upassende eller lignende, risikerer man at kunne lægge alvorlige begrænsninger for udfoldelsen af den politiske debat i samfundet.” Herefter opstilles anførte sted nogle scenarier, hvor det kunne være relevant at anvende reglen om god domænenavnsskik. Heriblandt nævnes konflikter, som angår sager, hvor internetdomænenavne registreres for at udtale kritik over personer, virksomheder eller institutioner; de såkaldte ”hadesider”. Om klagenævnets opgave i sådanne sager anføres det, at ”Her vil klagenævnet skulle foretage en konkret afvejning af de to parters interesser og graden af chikane, som registranten påfører den anden part”. Klagenævnet finder, at de anførte hensyn også må indgå ved den interesseafvejning, som skal foretages efter 2014-domænelovens § 25, stk. 1, jf. også klagenævnets afgørelse af 16. juli 2014 vedrørende domænenavnet ”skaat.dk” (j.nr. 2014-0053). Klageren, Telenor A/S, har i en længere årrække været indehaver af det i Danmark velkendte varemærke TELENOR og domænenavnet ”telenor.dk”, der anvendes af klageren for bl.a. telekommunikationsvirksomhed, herunder udbud af telefoni og internet. Indklagede har registreret og anvender domænenavnet ”telnor.dk” for en hjemmeside, der – så vidt klagenævnet forstår – er blevet anvendt og anvendes for et forum, hvor folk hjælper hinanden og deler historier og oplevelser om de danske telefon- og internetudbyderne. Indklagede er endvidere i færd med at lave en hjemmeside, hvor brugere fra hele norden kan få hjælp med deres telefon og internetforbindelse og dele deres oplevelser om internetudbyderne. Klagenævnet finder, at det ikke i sig selv er i strid med god domænenavnsskik, at en privatperson gør brug af et domænenavn, som indeholder et navn på en virksomhed eller et navn, der er forveksleligt med navnet på en virksomhed, for at komme til orde med kritik eller lignende. Det er dog herved en forudsætning, at ytringsfrihedens grænser respekteres, at brugen ikke har karakter af chikane, samt at det eller de domænenavne, som der gøres brug af, ikke er egnet til – og heller ikke anvendes på en måde, som er egnet til – at fremkalde forvekslingsrisiko. Anvendes et domænenavn indeholdende et navn på en virksomhed eller et navn, der er forveksleligt med navnet på en virksomhed, til en kritik- eller hadeside rettet mod den pågældende virksomhed eller lignende, vil der normalt være en forvekslingsrisiko, idet internetbrugere ved opslag på domænenavnet vil forvente at blive ført til en hjemmeside tilhørende virksomheden. Kritik- eller hadesider må derfor normalt navngives som sådan, eksempelvis med ord som ”anti” eller ”kritik”. Domænenavnet ”telnor.dk” er næsten identisk med navnet på klageren og klagerens velkendte varemærke TELENOR og klagerens domænenavn ”telenor.dk”. Klagenævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”telnor.dk” har været bevidst herom og om, at internetbrugere, der foretager indtastningsfejl ved at udelade et ”e” i deres søgen efter klagerens hjemmeside, på denne måde vil blive ledt over til indklagedes hjemmeside. Indklagede må derfor have været klar over, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”telnor.dk” i sig selv er egnet til at skabe forveksling med klageren. Indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn har derfor helt åbenbart været egnet til at skabe forveksling med klageren og forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren. Da indklagede må have været klar over de nævnte forhold, fremtræder indklagedes registrering og brug af domænenavnet som illoyal og chikanøs over for klageren. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”telnor.dk” udgør en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. 2014- domænelovens § 25, stk. 1. Det bemærkes, at klagenævnet ikke med denne afgørelse har taget stilling til retsforholdet mellem klageren og den, som står foran klageren på ventelisten til domænenavnet hos DK Hostmaster. I medfør af 2014-domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Indklagede, HeeWeb.dk v/Stefan Meller, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet ”telnor.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes. Sletningen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.